Dr hab. med. Bartosz Karaszewski, profesor nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - pierwszy przewodniczący Akademii Młodych Uczonych, członek Global Young Academy. Lekarz - naukowiec i klinicysta, specjalista neurolog, Kierownik Katedry Neurologii i Kliniki Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor szeregu prac z dziedziny nauk o układzie nerwowym opublikowanych w czołowych światowych czasopismach z tego zakresu, w tym Annals of Neurology, Brain, Neurology, czy Trends in Cognitive Sciences. Naukowo zajmuje się m.in. patofizjologią, diagnostyką i terapią chorób mózgowo-naczyniowych, metabolizmem mózgu, technikami rezonansu magnetycznego ze szczególnym uwzględnieniem spektroskopii, klinicznie - diagnostyką i leczeniem pacjnetów z rozmaitymi schorzeniami układu nerwowego. Badania naukowe prowadzi zarówno z udziałem pacjentów (kliniczne), jak i z zastosowaniem modeli doświadczalnych chorób oraz biochemicznych technik laboratoryjnych. Zdobył liczne doświadczenia w pracy naukowej / naukowo-klinicznej w ośrodkach zagranicznych (University of Edinburgh - Division of Clinical Neurosciences, University College London - Institute of Neurology, University of Oslo - Department of Chemistry, INSERM Paris).

Bartosz Karaszewski jest laureatem licznych nagród / wyróżnień naukowych i/lub edukacyjnych, w tym m.in.: Nagrody Prezesa Rady Ministrów za habilitację, indywidualnej naukowej Nagrody Ministra Zdrowia za habilitację, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, otrzymał nagrodę - stypendium Tygodnika Polityka, indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe, nagrodę Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk 'za najwybitniejsze prace doktorskie obronione w instytucjach naukowych w Polsce', jest laureatem różnych programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Homing/Powroty, Kolumb, Start, konferencje), programu Mobilność Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konkursu Europrimus pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP, otrzymał 'Nagrodę Kapituły Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego', nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska 'za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki', stypendium International Brain Research Organization, pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszego studenta Polski pod patronatem Prezydenta RP i Ministrów Rządu RP.