Na zaproszenie Akademii Młodych Uczonych w dniach 17-18 listopada 2016 r. gościli w Krakowie przedstawiciele europejskich akademii młodych uczonych z Niemiec, Danii, Norwegii, Szkocji, Szwecji, Holandii i Belgii oraz Young Academy of Europe. Zorganizowany wówczas wspólnie z Biurem Doskonałości Naukowej PAN panel dyskusyjny dotyczył metod wspierania procesu aplikowania o granty europejskie stosowanych w różnych krajach. Zainspirowani przez wypowiedzi naszych gości przystąpiliśmy do opracowania rekomendacji odnoszących się do wspierania zdobywania grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).
W toku dyskusji z udziałem członków Akademii Młodych Uczonych, zarówno obecnej, jak i poprzedniej kadencji, opracowaliśmy dokument, który przesyłam w załączeniu. Uwzględnia on także uwagi przekazane podczas panelu przez reprezentantów Polskiej Akademii Nauk: prof. Edwarda Nęckę (Wiceprezesa PAN) i prof. Andrzeja Jajszczyka (Prezesa Oddziału PAN w Krakowie) oraz laureatów grantów ERC: prof. Janusza Bujnickiego (czł. koresp. PAN z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej) oraz prof. Stefana Dziembowskiego (z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Rozpoczęła się rejestracja uczestników Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki: „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się 26 i 27 stycznia 2017 roku w Katowicach. Formularz zgłoszeniowy i program można znaleźć na stronie: https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-katowice-26-27-01-2017/ lub http://www.nauka.gov.pl/konferencja-programowa-nkn-sciezki-kariery-akademickiej-i-rozwoj-mlodej-kadry-naukowej)

Będzie to czwarta z zaplanowanych dziewięciu konferencji programowych mających na celu przedyskutowanie wszystkich ważnych aspektów funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przed zaplanowanym na wrzesień 2017 Narodowym Kongresem Nauki, na którym przygotowana zostanie nowa konstytucja dla polskiej nauki.

Konferencja powinna cieszyć się dużym zainteresowaniem doktorantów i młodej kadry akademickiej. Szczególnie dużo uwago uczestnicy poświęcą bowiem doktoratowi, tematami dyskusji będą między innymi koncepcja „dużego doktoratu”, studia doktoranckie i kariera po doktoracie. Powróci temat habilitacji, z pytaniem czy to przeszkoda czy pomoc w karierze naukowej.

Podczas katowickiej konferencji polskie praktyki w dziedzinie przebiegu kariery młodej kadry naukowej porównane zostaną z praktykami w najważniejszych europejskich kulturach akademickich.
Wśród zaproszonych gości będzie między innymi prof. Lauritz B. Holm-Nielsen Prezydent EuroScience, Dyrektor Wykonawczy Chińsko –Duńskiego Centrum Edukacji i Badań były przewodniczący Stowarzyszenia Uniwersytetów Krajów Nordyckich .

Omawiane będą również: system uprawnień do nadawania stopni naukowych, dydaktyczna ścieżka kariery akademickiej, interdyscyplinarność ścieżek kariery, kariera naukowa na uczelniach artystycznych, kwestie etyczne w nauce, konkursy i kryteria awansu kadry akademickiej.

W dyskusji o karierze akademickiej nie mogło zabraknąć kwestii finansowych; wynagrodzeń i bezpieczeństwa socjalnego kadry naukowej. Podjęta tez zostanie dyskusja nad wprowadzeniem stanu spoczynku zamiast emerytury, jako ostatniego etapu kariery akademickiej.

Gospodarzem konferencji będzie Uniwersytet Śląski, 26 stycznia obrady odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a 27 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Osoby, które nie dotrą do Katowic, będą mogły śledzić na żywo obrady konferencji na stronie nkn.gov.pl

W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wieńcząca kadencję pierwszych członków Akademii Młodych Uczonych oraz wręczenia powołań nowym członkom Akademii Młodych Uczonych. Gospodarzem spotkania był prof. Edward Nęcka, Wiceprezes PAN, który otwierając spotkanie podkreślił istotną rolę Akademii Młodych Uczonych w korporacji Polskiej Akademii Nauk, a także wyraził swoje uznanie dla dotychczasowej aktywności członków AMU oraz całego gremium. Następnie przedstawił nowowybranym członkom AMU informacje dotyczące struktury i funkcjonowania PAN, wskazując jednocześnie potencjalne możliwości ich włączania się w działalność Akademii poprzez pracę w Wydziałach, Oddziałach i Komitetach. Z kolei dr hab. Konrad Osajda, Przewodniczący AMU, podsumował pierwsze pięć lat działalności Akademii Młodych Uczonych prezentując główne jej obszary: organizację debat i konferencji oraz wydarzeń przygotowanych przez członków związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, aktywność legislacyjną i konsultacyjną, inicjatywy międzynarodowe, wydarzenia o charakterze warsztatów merytorycznych a także upowszechnianie nauki.

W imieniu władz Polskiej Akademii Nauk Wiceprezes PAN złożył podziękowania i gratulacje obecnym na uroczystości członkom AMU, którzy zakończyli kadencję w dn. 14 grudnia 2016 r.: prof. prof. Michałowi Chmielewskiemu, Sławomirowi Dinewowi, Dominikowi Doroszowi, Bartoszowi Karaszewskiemu, Jarogniewowi Łuszczki, Łukaszowi Małkowi, Tomaszowi Markiewiczowi, Magdalenie Ruckiej, Katarzynie Rutkowskiej, Igorowi Soszyńskiemu, Witoldowi Szczucińskiemu, Romanowi Szewczykowi, Agnieszce Wacławik oraz Borysowi Wróblowi. Podziękowania dla władz i administracji PAN w imieniu kończących kadencję członków AMU złożył dr hab. Bartosz Karaszewski, prof. GUMed, pierwszy Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nominacji członkom wybranym przez Zgromadzenie Ogólne PAN w dniu 1 grudnia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne Akademii dokonało wówczas wyboru następujących członków Akademii Młodych Uczonych:

  • w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN: prof. dr hab. Anna Brożek, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, dr hab. Dominika Latusek-Jurczak,
  • w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN: dr Anna Ajduk, dr hab. Justyna Cybulska,
  • w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN: dr Dorota Czajkowska-Szczykowska, dr inż. Krzysztof Fic, dr hab. Monika Kędra, dr inż. Piotr Kuświk i dr Karol Palka,
  • w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN: Dr hab. inż. Anna Fabijańska, prof. PŁ, dr hab. Monika Kwoka, dr hab. inż. Przemysław Perlikowski, prof. PŁ, dr hab. Przemysław Wachulak,
  • w Wydziale V Nauk Medycznych PAN: dr hab. Wojciech Fendler.

W imieniu nowowybranych członków AMU głos zabrała dr Anna Ajduk, deklarując w imieniu koleżanek i kolegów aktywne zaangażowanie w działalność Akademii Młodych Uczonych licząc na wsparcie ze strony członków, którzy zakończyli swoją kadencję.

Po przerwie odbyło się drugie w tym roku Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych poświęcone sprawom organizacyjnym oraz planowaniu działalności Akademii w 2017 roku.

 

Podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych, których kadencja rozpocznie się w dniu 15 grudnia 2016 r.:
w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN:
- Anna Brożek,
- Nicole Dołowy-Rybińska,
- Dominika Latusek-Jurczak,
w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
- Anna Ajduk,
- Justyna Cybulska,
w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
- Dorota Czajkowska-Szczykowska,
- Krzysztof Fic,
- Monika Kędra,
- Piotr Kuświk,
- Karol Palka,
w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN
- Anna Fabijańska,
- Monika Kwoka,
- Przemysław Perlikowski,
- Przemysław Wachulak,
w Wydziale V Nauk Medycznych PAN:
- Wojciech Fendler.

Wśród wybranych podczas tej samej sesji członków korespondentów PAN znalazł się prof. Janusz Bujnicki, który do 14 grudnia br. jest także członkiem Akademii Młodych Uczonych.

 

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński przyznał nagrodę naukową za rok 2016 Prof. Dariuszowi Jemielniakowi, członkowi i Zastępcy Przewodniczącego AMU, za publikację naukową „Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia” - etnograficzną analizę społeczności Wikipedii, największego ruchu otwartej współpracy w historii ludzkości.

20161117 174423

Przedstawiciele akademii młodych uczonych z krajów europejskich oraz polskiej Akademii Młodych Uczonych dyskutowali o systemie wsparcia naukowców w ich staraniach o zdobycie europejskich grantów. Omawiano także dobre praktyki w tym zakresie w poszczególnych państwach oraz sposoby kształtowania polityki naukowej.

Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 listopada w Krakowie, w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie. Oprócz przedstawicieli AMU i innych akademii europejskich wzięli w nim udział prof. Edward Nęcka, Wiceprezes PAN, prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału PAN w Krakowie oraz Ewa Kuśmierczyk, dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN.
Zebranych powitał dr hab. Konrad Osajda, przewodniczący Akademii Młodych Uczonych. Wygłosił on także krótką prezentację, mającą na celu przybliżenie gościom zagranicznym obowiązków i struktury AMU. Następnie głos zabrał prof. Edward Nęcka, wiceprezes PAN, do którego obowiązków należy m.in. nadzór nad funkcjonowaniem AMU. Przedstawił różne statystyki, pokazujące wyniki polskich naukowców w programie grantowym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na tle innych krajów, biorących udział w tym konkursie.

Następnie odbyła się dyskusja, którą prowadził dr hab. Michał Wierzchoń (członek AMU), mająca na celu omówienie sposobów wsparcia na poziomie narodowym naukowców w możliwościach uzyskania i obsługi grantów ERC. Rozmawiano także o potencjalnych zmianach w polityce naukowej oraz w podejściu społeczności naukowców, które to zmiany także wpłynęłyby pozytywnie na uzyskiwanie i realizację grantów europejskich. Przedstawiciele młodych uczonych m.in. ze Szwecji, Szkocji, Holandii, Danii oraz Niemiec opowiadali o modelach wsparcia grantobiorców w ich krajach ojczystych oraz referowali doświadczenia innych członków ich organizacji związanych z zagadnieniem grantów europejskich. Ponadto czynny udział wzięli laureaci grantów ERC z Polski: prof. UW dr hab. Stefan Dziembowski oraz prof. dr hab. Janusz Bujnicki, czł. AMU.

Drugi dzień spotkania poświęcony został omówieniu wewnętrznych spraw poszczególnych Akademii, w tym prowadzonych bieżących działań oraz zaprezentowaniu projektów planowanych.

Oprac. M.K.-G.

Raport z konferencji i towarzyszącego jej spotkania przedstawicieli młodych akademii z państw europejskich (Kraków, 17-18 listopada 2016 r.)

W dniu 30 września zakończyła się trwająca dwa lata kadencja władz AMU w składzie: Przewodniczący: dr hab. Jakub FICHNA, prof. UMed, Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA, prof. IOR-PIB, dr hab. Monika KACZMAREK i dr hab. Michał WIERZCHOŃ. Od 1 października pracom Akademii przewodniczy dr hab. Konrad OSAJDA, a Zastępcami Przewodniczącego są prof. dr hab. Dariusz JEMIELNIAK, dr hab. Katarzyna MARCINIAK,prof. UW oraz ponownie dr hab. Michał WIERZCHOŃ. Kadencja obecnych władz Akademii Młodych Uczonych upływa w dniu 23 maja 2017 r.

Informacja o wyborach