W dniach 30 czerwca – 2 lipca br. we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele nauki, biznesu, władz i agend finansujących naukę by rozmawiać o wpieraniu wzajemnej współpracy. Trzydniową konferencję otworzył wykład „2+2 = 5? Czy synergia między nauką i biznesem w Polsce jest możliwa?" Grzegorza Brony z firmy Creotech S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego oraz wystawa „MATH-ART” prezentująca prace Jakuba Jernajczyka, artysty wizualnego, matematyka i popularyzatora nauki.

W związku z podjęciem przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwały w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych (AMU) w podziale na poszczególne wydziały PAN Kapituła ds. AMU ogłosiła nabór kandydatów na członków Akademii. Członkiem Akademii Młodych Uczonych może zostać osoba, która nie przekroczyła 38 roku życia i legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić: trzech członków Polskiej Akademii Nauk, rada naukowa instytutu posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki naukowe.

Ogłoszenie o wyborach znajduje się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

Zgłoszenia kandydatów adresowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2016 r., na adres: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki.

 

Mariusz Piskuła, Przewodniczący Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych

Ogłaszając nabór członków Akademii Młodych Uczonych mamy nadzieję, że wśród zgłoszonych kandydatów odnajdziemy tych, którzy potraktują obecność w korporacji Polskiej Akademii Nauk nie tylko jako wyróżnienie, lecz także aktywnie włączą się w jej działalność. Jak pokazują doświadczenia ostatnich ponad czterech lat dla młodych naukowców jest to dobry okres na podejmowanie nowych – również pozanaukowych wyzwań, a Akademia Młodych Uczonych umożliwia spełnianie własnych ambicji. Nie ukrywam, że bycie aktywnym członkiem AMU wymaga poświęcenia czasu, zaangażowania oraz samozaparcia. Jednak – co pokazuje przykład członków wybranych w 2010 i 2011 roku – przynosi wiele satysfakcji i ciekawych kontaktów nie tylko w swoim środowisku naukowym i może stać się przedbiegiem do wyboru na członka PAN.

 

Dr hab. Jakub Fichna, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych

Członkostwo w Akademii Młodych Uczonych to wielkie wyróżnienie. W mojej opinii z członkostwem tym wiążą się zarówno prawa, jak i obowiązki. Udział w przedsięwzięciach Akademii – zarówno Polskiej Akademii Nauk, jak i Akademii Młodych Uczonych otwiera przed młodymi uczonymi zupełnie nowe perspektywy. Akademia Młodych Uczonych, działająca od 4 lat zdążyła już zaistnieć w świadomości środowiska naukowego w Polsce: zabieraliśmy głos w sprawach ważnych dla kształtowania systemu nauki, nasi przedstawiciele brali udział w pracach ważnych gremiów opiniodawczych, m.in. w Komitecie Polityki Naukowej, przygotowaliśmy ekspertyzę dotyczącą mobilności polskich naukowców i dyskutowaliśmy różne aspekty kreowania kariery naukowej, szykujemy już drugą międzynarodową konferencję „Polish Scientific Networks” i drugą szkołę letnią „Kuźnia Młodych Talentów”… Włączamy się także w inicjatywy popularyzujące naukę.

Tak duża liczba przedsięwzięć wymaga sporego zaangażowania. Sądzę, że wszyscy członkowie AMU zadawali sobie pytanie „czy dam radę wziąć na siebie kolejne obowiązki w projektach Akademii?”. Sam wielokrotnie musiałem na nie odpowiadać i nie zawsze było mi łatwo. Teraz – dwa lata po pierwszym Pikniku Naukowym, na którym Akademia Młodych Uczonych miała swoje stanowisko i organizacją którego kierowałem wiem, że było warto poświęcać czas na projekty AMU. Nie tylko ja sam zyskałem doświadczenia i kontakty, lecz także moi współpracownicy z Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mieli okazję do podejmowania nowych rodzajów działalności i wyzwań.

 

Dr hab. Konrad Osajda, Przewodniczący-elekt Akademii Młodych Uczonych

Członkowie Akademii Młodych Uczonych mają wiele możliwości podjęcia aktywności, które otwiera przed nimi bycie w korporacji PAN. Tylko od decyzji konkretnych młodych naukowców zależy, w jaki sposób chcą z nich skorzystać. Zaproszenia do uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym Akademii i posiedzeniach plenarnych Wydziałów dają możliwość osobistego poznania wybitnych polskich naukowców będących członkami PAN oraz włączenia się w podejmowane przez nich działania, a także zaproszenia ich do własnych inicjatyw.

Członkowie Akademii mogą ponadto włączyć się w pracę komitetów naukowych i problemowych PAN. Dla wielu z nas jest to okazja to zbudowania swojej rozpoznawalności w środowisku naukowym oraz nawiązania współpracy naukowej także poza strukturami komitetowymi.

Dla mnie osobiście o znaczeniu AMU dla PAN świadczy również powołanie mnie do Zespołu Doradczego Prezesa PAN ds. przygotowania zmian w najważniejszym dla istnienia i działania PAN akcie prawnym – ustawie o PAN.

Akademia Młodych Uczonych po raz drugi zaprasza doktorantów do udziału w szkole letniej Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU). W tym roku szkoła odbędzie w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy w dniach 15-18 września.

Listu Rady Programowej KMT AMU:

Drodzy Doktoranci 
Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na II edycję Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU), która odbędzie w dniach 15-18 września 2016 roku w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy.
Tegoroczna edycja KMT AMU będzie miała formę warsztatów, połączonych z dyskusjami panelowymi i wykładami popularnonaukowymi. Zaproszone grono polskich naukowców i specjalistów z różnych dziedzin naukowych dołoży wszelkich starań, aby program naukowy wydarzenia pozwolił na zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej analizy statystycznej i wizualizacji wyników badań. Ponadto w czasie spotkania uczestnicy KMT będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności miękkich podczas warsztatów z autoprezentacji i emisji głosu.
W programie przywidziane jest również spotkanie integracyjne mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny naukowe , co pozwoli to na integrację środowiska naukowego i jednocześnie będzie dobrym początkiem interdyscyplinarnej współpracy, która z pewnością pomoże w dalszej karierze naukowej.

Podczas II edycji szkoły letniej KMT AMU odbędzie się konkurs na najlepszą prezentację naukową. Nagrodą główną ufundowaną przez Grupę ADAMED jest 2500 zł, które zwycięzca może przeznaczyć na udział w wybranej konferencji naukowej.
Doktoranci pięciu najwyżej ocenionych zgłoszeń będą zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

      Dołożymy wszelkich starań aby II edycja Kuźni Młodych Talentów zapisała się w pamięci uczestników jako udane spotkanie zarówno pod względem merytorycznym jak i towarzyskim.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji Kuźni Młodych Talentów!

 

Z radością informujemy, że w dnia 12-15 maja br. odbędzie się konferencja "Chasing Mythical Beasts... The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adults’ Culture as a Transformation Marker", którą organizuje prof. Katarzyna Marciniak, członek AMU, w ramach Alexander von Humboldt Foundation Alumni Award for Innovative Networking Initiatives. Patronat nad obradami objęła Akademia Młodych Uczonych PAN. Konferencja jest jednocześnie punktem wyjścia do projektu "Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges" (ERC Consolidator Grant), a także jednym z elementów obchodów 25-lecia istnienia Ośroda Badań nad Tradycją Antyczną, założonego przez prof. Jerzego Axera w roku 1991 na Uniwersytecie Warszawskim.

Akademia Młodych Ucznych wraz z Global Young Academy, Young Academy of Europe, Young Academy of Norway, De Jonge Akademie (Holandia), Die Junge Akademie (Niemcy), Young Academy of Scotland, Young Academy of Sweden, The Israel Young Academy, Young Academy of Belgium, Young Academy of Denmark wspólnie przyjęły stanowiska w sprawie Open Access i Open Data

Komentarz prof. Dariusza Jemielniaka, członka AMU z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie: Open Access powinien być standardem światowej nauki. Samą istotą rozwijania wiedzy naukowej jest chęć dzielenia się nią i systematycznego wzbogacania - a jakiekolwiek bariery w dostępie do wyników badań powodują, że nauka rozwija się z większym trudem i jedynie w uprzywilejowanym kręgu bogatych naukowców. Jednocześnie publikacje open access muszą opierać się na jakimś stabilnym modelu biznesowym, a popularny obecnie model typu "złotego" (w którym naukowcy płacą za to, że ich prace są dostępne bez ograniczeń) powoduje, że nadal powstają bariery, tym razem także możliwości publikacji, powiązane z zamożnością naukowców, ich pozycją w hierarchii, itp. Warto też pamiętać, że sama idea open access, choć szczytna, nie jest gwarantem doskonałości akademickiej - dlatego trzeba dokładać szczególnych starań, aby czasopisma OA stosowały te same rygorystyczne standardy, co tradycyjne. Wszystkie z tych kwestii podkreśla odważne wspólne stanowisko Global Young Academy, ratyfikowane przez Akademię Młodych Uczonych PAN. Możemy cieszyć się zatem, że polska akademia młodych uczonych jest jednym z dziesięciorga inicjatorów polityki open access w Europie.

Link do stanowisk:

Position statement on Open Access by the Young Academies of Europe and the Global Young Academy

Position Statement on Open Data by the Young Academies of Europe and the Global Young Academy

 

Artykuł w serwisie PAP Nauka w Polsce

W dniu 18. marca 2016 roku na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pytając o przyszłość – globalne i lokalne problemy w życiu człowieka”, której organizatorami byli Jędrzej Chrzanowski, Patryk Zając i I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi. Akademia Młodych Uczonych objęła to wydarzenie patronatem honorowym.

W czasie Konferencji ponad 100 uczniów z najlepszych polskich szkół średnich uczestniczyło w prowadzonych w języku angielskim wykładach i dyskusjach prowadzonych przez: prof. PŁ, dr hab. inż. Jacka Kucharskiego, dr Piotra Rózgę, PhD Joannę Bagniewską, panią Barbarę Tokarską i dr Jacka Saryusza-Wolskiego. Konferencja transmitowana była w czasie rzeczywistym przez serwis YouTube oraz stanowiła oficjalną część obchodów International Year of Global Understanding 2016.

strona konferencji: http://about-tomorrow.com/

relacja:

W dniu 15 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych, podczas którego przeprowadzono wybory władz AMU kolejnej kadencji rozpoczynającej się 1 października 2016 r. Przewodniczącym AMU został wybrany dr hab. Konrad Osajda z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W swoim programie dr hab. K. Osajda wskazał, że uwaga władz AMU będzie musiała zostać skoncentrowana na wyborach nowych członków AMU oraz przekazaniu kierowania AMU członkom wybranym w grudniu 2016 r. Na okres kadencji kolejnego przewodniczącego przypada ważne wydarzenie, będące zresztą finałem dotychczasowych działań i starań, jakim jest wspólne posiedzenie europejskich akademii młodych uczonych w Polsce. W opinii Przewodniczącego-elekta będzie to ważna i dobra okazja, aby wzmocnić pozycję AMU, zintensyfikować współpracę i przygotować możliwość dalszej ekspansji działań AMU, tym razem także na forum międzynarodowym. Dr hab. K. Osajda wskazał, że jak dotychczas, wszelkie inicjatywy i działania indywidualnych członków AMU byłyby bardzo mile widziane i w pełni wspierane.

Członkowie AMU wybrali także zastępców przewodniczącego AMU w kolejnej kadencji:

- prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka z Akademii Leona Koźmińskiego,

- dr hab. Katarzynę Marciniak, prof. UW, z Wydziału  Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,

- dr hab. Michała Wierzchonia z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.