Prof. Anna Brożek, członek Akademii Młodych Uczonych z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego została uhonorowana Nagrodą Narodowego Centrum Nauki 2017 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Otrzymała ją za skonstruowanie oryginalnych teorii funkcji zdań pytających i rozkazujących, a także za uzupełnienie historii filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, poprzedzone drobiazgowymi badaniami archiwalnymi.

Zgłaszając prof. Annę Brożek jako kandydatkę do Akademii Młodych Uczonych profesorowie Piotr Gutowski, Jacek Paśniczek, Tadeusz Szubka, Mieszko Tałasiewicz i Jan Woleński podkreślali, że jest ona jedną z najbardziej „utytułowanych” polskich młodych uczonych. Tytuł profesora nauk humanistycznych został jej nadany w roku 2015, gdy miała 35 lat na podstawie znaczącego dorobku w dziedzinie filozofii. W tym samym roku uzyskała doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie kompozycji i teorii muzyki. Posiada też bogaty dorobek artystyczny jako pianistka.

Zakres kompetencji pani prof. Anny Brożek w dziedzinie filozofii obejmuje kilka obszarów: logiczną teorię pytań (m.in. sprecyzowała postulat dobrego postawienia pytania badawczego, dokonała analizy postulatu rozstrzygalności oraz zaproponowała nową systematyzację operacji poznawczych, łączącą ideę pytania kierującego rozumowanie z ideą traktowania pytań jako przesłanek lub wniosków w rozumowaniach), logiczną teorię imperatywów (m.in. zweryfikowała hipotezę, że imperatywy mają dwa zasadnicze sensy: preskryptywny i instruktywny), logiczną analizę terminologii muzycznej (sformułowała reguły optymalizacji terminologii muzycznej) i historię filozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (dzięki skrupulatnym badaniom archiwalnym wypełniła lukę w wiedzy na temat wiedeńskiego okresu Kazimierza Twardowskiego, publikując książkę na ten temat po polsku i niemiecku).

Na bogaty dorobek publikacyjny prof. A. Bożek składa się, oprócz licznych artykułów, między innymi. 10 samodzielnie napisanych monografii książkowych oraz 3 we współautorstwie. Na wyróżnienie zasługują książki wydane w wydawnictwach międzynarodowych: Theory of questions. Erotetics through the prism of iłs philosophical background and practical background and practical applications (Amsterdam — New York 2011, Rodopi) i Kazimierz Twardowski. Die Wienehr Jahre (Vienna: Springer 2011) oraz książka po polsku, która była podstawą do uzyskania tytułu profesora: Teoria imperatywów i jej zastosowania. Kraków Copernicus Center Press 2012.