Akademia Młodych Uczonych opracowała opinię dotyczącą projektu rozporządzenia MNiSW z dnia 27.09.2019 zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Link do dokumentu