Prezentujemy poniżej uwagi Akademii Młodych Uczonych do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Uwagi AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Prezentujemy poniżej uwagi Akademii Młodych Uczonych do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Uwagi AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Prezentujemy poniżej uwagi Akademii Młodych Uczonych do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki opracowane przez dr hab. Karola Palkę, członka AMU z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

Uwagi AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i naukiw sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Tradycyjnie Akademia Młodych Uczonych uczestniczy w Festiwalu Nauki. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia organizowane przez AMU odbędą się w Warszawie i Jabłonnie.

Spotkania z naukowcami z Akademii Młodych Uczonych odbędą się:
- w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie:
"JAK DZWONI DZWON?", dr hab. Przemysław Perlikowski, sobota 22 września 2018, godz. 10-16,

program wydarzeń w Pałacu w Jabłonnie

- w Pałacu Staszica w Warszawie:
“SZTUKA DYSKUTOWANIA” prof. Anna Brożek, wtorek, 25 września 2018, godz. 17:00. Wszystkie informacje można znaleźć pod adresem: http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/sztuka-dyskutowania
“CZY WIELOJĘZYCZNOŚĆ BĘDZIE (JESZCZE) POTRZEBNA I DO CZEGO?” dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska - czwartek, 27 września 2018, godz. 17:00. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/czy-wielojezycznosc-bedzie-jeszcze-potrzebna-i-do-czego
“SKĄD WIEM, ŻE JA TO JA? KILKA SŁÓW O ŚWIADOMOŚCI CIELESNEJ” dr hab. Michał Wierzchoń - sobota, 29 września 2018, godz. 11:00. Więcej informacji pod adresem: http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/skad-wiem-ze-ja-ja-kilka-slow-o-swiadomosci-cielesnej

program wydarzeń w Pałacu w Staszica

Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN, Akademia Młodych Uczonych wraz z większością dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk wystosowały list otwarty do władz RP w sprawie pilnego wprowadzenia zapisów ustawowych dotyczących pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy apelują o zmiany ustawowe skutkujące wprowadzeniem minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych takich jakich dla pracowników państwowych uczelni wyższych oraz zapewnienie dodatkowych środków na ten cel. Postulują także zmiany zmierzające do ułatwienia w  dokumentowaniu swojej pracy naukowej jako pracy twórczej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu

System nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce znajduje się obecnie na etapie intensywnych zmian . Podlegać im będzie również Polska Akademia Nauk (PAN) , w ramach której działają zespoły przygotowujące projekty reform akademii, w tym jej instytutów. Akademia Młodych Uczonych PAN (AMU PAN) wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia wśród pracowników instytutów PAN konsultacji, której wyniki mogą pomóc w analizie istniejących problemów i w wypracowaniu najlepszych metod ich rozwiązania. Celem podjętych przez AMU PAN działań było przygotowanie rekomendacji opartych na zdiagnozowanych w socjologicznym badaniu opiniach o problemach i wyzwaniach, z jakimi spotykają się i przed którymi stoją jednostki PAN i ich pracownicy naukowi.

 

Informacja o debacie „Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”

 

Wyniki badania opinii pracowników naukowych instytutów PAN na temat problemów instytutów i reformy PAN, przeprowadzonego przez Akademię Młodych Uczonych PAN (luty/marzec 2018).

- Prezentacja z wynikami (ok. 800 kompletnych odpowiedzi, poziom udziału: 21% wszystkich pracowników naukowych PAN)

- Rekomendacje AMU PAN dotyczące problemów instytutów i reformy PAN

 

Informacja:

dwoje członków AMU PAN, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska i dr hab. Karol Palka, zostało powołanych przez Prezesa PAN do zespołu ds. reformy PAN.

 

Prezentacja wyników ankiety AMU podczas otwartej częsci debaty

20 kwietnia 2018 roku w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się debata „Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”, organizowana przez Akademię Młodych Uczonych. Debata była częścią szerszych konsultacji dotyczących przygotowywanych projektów reformy PAN, jakie AMU PAN prowadzi wśród pracowników instytutów PAN. Pierwszym etapem tych prac była internetowa ankieta, której celem było poznanie opinii pracowników na temat warunków pracy naukowej w instytutach. Drugim - była Debata, trzecim zaś staną się rekomendacje wynikające z zebranego materiału, które zostaną przekazane przez Akademię Młodych Uczonych zespołom pracującym nad projektem reformy PAN.

Debata składała się z trzech części. Do dwóch pierwszych części AMU PAN zaprosiło młodych (do 12 lat po doktoracie) pracowników naukowych instytutów PAN. Udział w nich wzięło ponad 40 osób reprezentujących wszystkie Wydziały PAN. Na początku spotkania przedstawione zostały wyniki ankiety, które były na bieżąco dyskutowane. Wyłonione też zostały zagadnienia, nad którymi w kolejnej części młodzi badacze dyskutowali w czterech grupach. Wyniki dyskusji zaprezentowane następnie pozostałym uczestnikom spotkania. Na ich podstawie przedstawiciele AMU PAN przygotują rekomendacje.
Trzecia część debaty miała charakter otwarty. Debatę prowadził dr hab. Karol Palka, członek AMU z Instytutu Matematycznego PAN. Gości przywitała dr Anna Ajduk, Przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych oraz prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk. Zaproszenie AMU PAN do udziału i odpowiedzi na opracowane przez członków AMU pytania przyjęli reprezentanci trzech zespołów przygotowujących projekty reformy PAN. W imieniu Porozumienia Instytutów Naukowych PAN (oraz autorów koncepcji powiązań horyzontalnych instytutów PAN z uczelniami) udział w debacie wziął dr hab. Lech Mankiewicz. Autorów koncepcji utworzenia Uniwersytetu PAN reprezentował prof. Paweł Rowiński. W imieniu zespołu PAN BETA (Projekt modernizacji Polskiej Akademii Nauk) odpowiadał prof. Maciej Żylicz. Dyskutanci poruszali kwestie związane z możliwością rekomendacji wprowadzenia progów minimalnego wynagrodzenia dla pracowników PAN w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk, zastanawiano się także nad tym, co zrobić, żeby w instytutach PAN pracowali możliwie najlepsi naukowcy oraz nad konsekwencjami dla słabych instytutów oraz reprezentacją młodych w planowanych pracach nad reformą.
Za przygotowanie merytoryczne i prowadzenie debaty odpowiedzialni byli członkowie AMU, będący jednocześnie pracownikami instytutów Polskiej Akademii Nauk: dr hab. Justyna Cybulska (Instytut Agrofizyki PAN), dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska (Zastępca Przewodniczącej AMU, Instytut Slawistyki PAN), dr hab. Monika Kędra (Zastępca Przewodniczącej AMU, Instytut Oceanologii PAN), dr Piotr Kuświk (Instytut Fizyki Molekularnej PAN) i dr hab. Karol Palka (Instytut Matematyczny PAN).

dr hab. Karol Palka podczas części otwartej debaty

prof. Lech Mankiewicz, prof. Paweł Rowiński, prof. Maciej Żylicz podczas otwartej częsci debaty