Rada Programowa

Skład Rady Programowej

Przewodnicząca:

Anetta Płatek
Zakład Elektrochemii Stosowanej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Politechnika Poznańska (doktorantka)

Członkowie:

Dr hab. inż. Anna Fabijańska (członkini AMU PAN) reprezentuje dziedzinę nauk technicznych oraz dyscyplinę informatyka. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIiA) Politechniki Łódzkiej.

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale EEIiA Politechniki Łódzkiej, które ukończyła w 2006 r. Stopnie doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskała odpowiednio w latach 2007 oraz 2013, również na Wydziale EEIiA PŁ. Doświadczenia naukowe zdobywała także w renomowanych uniwersytetach zagranicznych, m.in. w University of Kent w Wielkiej Brytanii oraz Université Claude Bernard Lyon 1 we Francji.

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Anny Fabijańskiej dotyczą komputerowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych oraz sieci neuronowych. W szczególności, koncentrują się na opracowywaniu metod komputerowego wspomagania medycznej diagnostyki obrazowej oraz dedykowanych metod automatycznej analizy obrazów dla potrzeb aplikacji przemysłowych i naukowych. Swoje dotychczasowe osiągnięcia w ww. tematyce dr hab. inż. Anna Fabijańska podsumowała w rozprawie habilitacyjnej przygotowanej w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2010-2012 oraz w ponad 100 publikacjach naukowych, w tym kilkunastu uwzględnionych w JCR.

Jest również laureatką wielu prestiżowych konkursów, w tym: stypendystką MNiSzW w ramach programu dla wybitnych młodych naukowców w latach 2013-2016, stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2011 oraz kierownikiem grantu w ramach projektu Iuventus Plus w latach 2013-2015. Wielokrotnie otrzymywała również nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej, w tym nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej z Listy Filadelfijskiej oraz stypendium profesorskie.

Dr Krzysztof Fic (członek AMU) elektrochemią zajmuje się od prawie 10 lat. Pełen entuzjazmu, niebanalnych pomysłów i naukowej ciekawości, obronił tytuł doktora na Politechnice Poznańskiej (05.06.2012 r.), gdzie wciąż rozwija swoją karierę naukową. Jego zainteresowania naukowe dotyczą współczesnych systemów do magazynowania i konwersji energii chemicznej. Równocześnie, zajmuje się badaniami zjawisk fundamentalnych, pozwalając tym samym na poszerzenie stanu wiedzy o zjawiskach zachodzących na porowatym materiale węglowym w ogniwach czy kondensatorach elektrochemicznych. Kierownik i czynny naukowiec w ośmiu projektach krajowych i zagranicznych (m.in. Ventures, IUVENTUS PLUS, LIDER, ENERGY CAPS oraz Polish-Swiss Research Programme (PSPB 107/2010)). Odbył staże naukowe w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Czechach, Francji i Belgii. Pomimo młodego wieku, wyróżnia się szeregiem osiągnięć: jest współautorem kilkudziesięciu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (tj. Energy and Environmental Science, Electrochimica Acta, Journal of Power Sources, czy Journal of Materials Chemistry A) o łącznej liczbie cytowań powyżej 800 i sumarycznym współczynniku oddziaływania IF ponad 150, a jego indeks Hirscha wynosi 13. Jest współtwórcą ponad 20 zgłoszeń patentowych i 11 przyznanych patentów. Dr Fic jest również laureatem prestiżowego grantu ERC. Od grudnia 2016 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Wojciech Fendler (członek AMU) jest jednym z wyróżniających się młodych lekarzy-naukowców w kraju. Studia medyczne ukończył w roku 2007, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2011 a habilitację w 2013. Od marca 2016 kieruje własnym Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2016 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Specjalnością dr. Fendlera są analiza statystyczna danych i badania z zakresu medycyny translacyjnej. Wśród licznych osiągnięć znajduje się ponad 45 prac z dziedziny diabetologii oraz aktualnie realizowany projekt nad rolą mikroRNA w diagnostyce rzadkich form cukrzycy. Dr Fendler jest laureatem kilkunastu prestiżowych konkursów takich jak Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, dwa stypendia START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nagroda w plebiscycie Polacy z Werwą w kategorii medycyna oraz nagroda Ministra Zdrowia za rozprawę habilitacyjną. Osiągnięcia dr Fendlera zostały docenione również na arenie międzynarodowej – w 2016 otrzymał on Young Investigator Award najwyższe wyróżnienie naukowe przyznawane przez międzynarodowego towarzystwa ISPAD (International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes) dla badaczy poniżej 40 roku życia w uznaniu znaczących odkryć na polu diabetologii dziecięcej. Ostatnie badania dr. Fendlera koncentrują się wokół biomarkerów narażenia na promieniowanie jonizujące. Dwie prace z tego zakresu zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Science Translational Medicine w latach 2015 i 2017. Od 2013 roku ściśle współpracuje z zespołem prof. Dipanjana Chowdhury z Dana Farber Cancer Institute przy Harvard Medical School w Bostonie. „Laureat drugiej edycji programu First TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za projekt Predictive Biomarkers of Radiation Toxicity (PBRTox)”

Paulina Bujewska
Zakład Elektrochemii Stosowanej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Politechnika Poznańska (doktorantka)

Przemysław Kucharski
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (doktorant)
Instytut Informatyki Stosowanej,
Politechnika Łódzka

Bartłomiej Tomasik
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (doktorant)

Anna Bielec
Polska Akademia Nauk