Regulamin

Regulamin udziału w warsztatach

„Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych” edycji w 2018 r.

§1

Informacje ogólne

   1. Regulamin określa zasady udziału w warsztatach „Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych” edycji w 2018” zwanej dalej Warsztatami.

2. Organizatorem szkolenia jest Akademia Młodych Uczonych, wchodząca w skład korporacji Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy pl. Defilad 1. 00-901 Warszawa, NIP: 5251575083, REGON: 000325713 zwana dalej Organizatorem..

3. Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności prowadzenia badań naukowych wśród doktorantów polskich uczelni wyższych, instytutów badawczych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. 

4. Szczegóły Warsztatów w zakresie oraz terminach szczegółowo opisano w ofercie Szkolenia dostępnej pod adresem: http://amu.pan.pl/kmtamu/

5. Oferta szkoleniowa określa: wysokość opłaty za szkolenie, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.

§2

Zasady uczestnictwa w warsztatach

1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba spełniająca następujące kryteria:

a) jest doktorantem polskiej uczelni wyższej lub instytutu badawczego lub jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk.

b) posługuje się biegle językiem polskim (szkolenie będzie prowadzone jedynie w języku polskim)

c) wypełni prawidłowo formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://amu.pan.pl/kmtamu/  do dnia: 25.05.2018

d) zostanie zakwalifikowany do uczestnictwa w Warsztatach przez członków Akademii Młodych Uczonych wchodzących w skład Rady Programowej powołanej decyzją Nr 22/2018 Przewodniczącej AMU z dnia 9 marca 2018 na podstawie na podstawie danych przesłanych w formularzu rejestracyjnym.

e) dokona opłaty za szkolenie do dnia: 29.06.2018 (data zaksięgowania środków na koncie wskazanym przez Organizatora) lub do dnia 03.08.2018 w przypadku osób w listy rezerwowej.

2. Zgłoszenie do Warsztatów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie http://amu.pan.pl/kmtamu/registration/

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia: jeżeli Uczestnik uczestniczył już w poprzedniej edycji Kuźni Młodych Talentów a liczba wolnych miejsc została wyczerpana osobami spełniającymi kryteria naboru. W szczególnych wypadkach Komisja Rekrutacyjna może zadecydować o zakwalifikowaniu takiej osoby celem podniesienia jakości prowadzonych warsztatów oraz zwiększania interdyscyplinarności uczestników.

4. Szkolenia nie są kierowane do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

§3

Streszczenia

1.Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim i nie powinny przekraczać 2000 znaków ze spacjami. Powszechnie stosowane skróty są dopuszczalne, inne powinny być wyjaśnione.

2.  Prace nie mogą zawierać piśmiennictwa, adresu instytucji, stopni naukowych.

3. Streszczenie nie powinny zawierać wykresów ani rysunków.  

4. W przypadku pracy tworzonej we współpracy z innymi naukowcami Uczestnik zobowiązany jest podać wszystkich współautorów pracy oraz opisać krótko swoją rolę w danym projekcie naukowym.

5. Osoba zgłaszająca pracę oświadcza, iż posiada zgody Autorów oraz kierownika jednostki na nadesłanie pracy, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Warsztatów, upublicznianie wyników kwalifikacji streszczeń na stronie Warsztatów oraz w materiałach promocyjnych Warsztatów.

6. Możliwość prezentacji pracy będą mieli wyłącznie zakwalifikowani Uczestnicy, którzy opłacili udział w Warsztatach.

7. Wszelkie zmiany w streszczeniach należy zgłaszać wyłącznie mailowo na adres: kuznia.amu@gmail.com do dnia 17.08.2018

§4

Ceny szkoleń i warunki płatności

1. Opłata za warsztaty obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), noclegów oraz dojazdu z miejsce szkolenia z miejsca zbiórki podanego na kmt.amu.pl do miejsca szkolenia i z powrotem.

2. Uczestnik warsztatów we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty, takie jak koszty ubezpieczenia, koszty podróży do miejsca zbiórki (Plac Defilad 1, Warszawa) lub samodzielnego dotarcia na miejsce szkolenia, ubezpieczenia itp.

3. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

4. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej faktury VAT.

5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora.

§5

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie papierowej lub poczty elektronicznej do Organizatora oraz podpisane przez Uczestnika.

2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później do dn. 16.07.2018, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż do dnia 16.07.2018, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z terenu odbywania się warsztatów w przypadku niewłaściwego zachowania Uczestnika, a w szczególności w przypadku gdy sposób istotny zakłóca przebieg warsztatów, jest agresywny, niszczy mienie lub też istnieje uzasadnione podejrzenie iż znajduje się pod wpływem środków odurzających. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków.

4. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

§6

Zmiany terminu, miejsca i przebiegu Warsztatów lub jego odwołanie

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca szkolenia w przypadkach niezależnych od Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku:

a)      Zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na pokrycie kosztów organizacji warsztatów do dnia 01.06.2018

b)      Brak wystarczającej liczby wpłat od uczestników (mniej niż 75% spośród zakwalifikowanych osób) do dnia 10.08.2018

3. W przypadkach wymienionych w §6 pkt. 2 a-b Uczestnikom przysługuje pełny zwrot środków w wpłaconych na konto organizatora. Zwrot środków będzie dokonany drogą elektroniczną na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia decyzji o odwołaniu szkolenia.

4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w programie Warsztatów.

§7

Wyłączenie odpowiedzialności organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.

§8

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników warsztatów zawartych w formularzu rejestrowanym, o którym mowa w §2 ust 2 jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

2. Uczestnik podczas zgłoszenia udziału w warsztatach akceptuje treść niniejszego regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na formularzu rekrutacyjnym, o którym mowa w §2 ust. 2.

3. Uczestnik podczas zgłaszania udziały w warsztatach wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celachrekrutacji orazprzeprowadzenia warsztatów „Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych” edycji w 2018. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checboxa na formularzu rekrutacyjnych, o którym mowa w §2 ust. 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji ww. celu.

4. Uczestnik warsztatów może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adres mailowego, afiliacji oraz tematu wygłaszanej prezentacji podczas warsztatów w celach informacyjnych i marketingowych Organizatora w szczególności informowania o nowej edycji „Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych”. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na formularzu rekrutacyjnych, o którym mowa w §2 ust. 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji przez Organizatora ww. celu.

5. Uczestnik warsztatów może wyrazić zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Polską Akademię Nauk swojego wizerunku na potrzeby promocji warsztatów w przypadku transmisji on-line warsztatów, publikacji zdjęć, filmów z warsztatów i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez Polska Akademię Nauk, w tym w materiałach promocyjnych „Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych”, w tym m.in. na stronie http://amu.pan.pl/kmtamu/ oraz na stronie https://www.facebook.com/kmtamu/. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na formularzu rekrutacyjnych, o którym mowa w §2 ust. 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

6. Uczestnik warsztatów ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być w dowolnym czasie wycofania poprzez wysłanie maila ze stosowną informacją na adres kuznia.amu@gmail.com. Wycofanie zgody w zakresie celów określonych w ust. 3 będzie wiązało się z niemożliwością wzięcia udziału w warsztatach. Wycofanie zgody w zakresie celu określonego w ust. 4 będzie wiązało się z niemożliwością otrzymywania informacji tam wskazanych. Wycofanie zgody w zakresie celu określonego w ust. 5 będzie wiązało się z niemożliwością dalszego wykorzystywania wizerunku Uczestnika warsztatów.

§9

Obowiązywanie i zmiany regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018 roku.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://amu.pan.pl/kmtamu/

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego