Rada Programowa

Skład Rady Programowej

Przewodnicząca:

Beata Małachowska
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (doktorantka)

Doktorantka w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej i absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2014). W swojej pracy doktorskiej zajmuje się wykorzystaniem metabolomiki w badaniach nad cukrzycą u dzieci. Poza tym uczestniczyła także w projektach z zakresu onkologii, radioterapii, genetyki czy też pediatrii. W pracy naukowej wykorzystuje zaawansowane techniki biostatystyczne, data miningowe oraz bioinformatyczne narzędzia do obróbki danych, a także szeroką wiedzę z biologii molekularnej i badań wielkoskalowych. Współautorka ponad 20 publikacji naukowych, kierownik grantu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Preludium (Narodowe Centrum Nauki). Laureatka licznych nagród i stypendiów naukowych w tym ogólnopolskiego konkursu na najlepszego studenta w Polsce – Studencki Nobel – w dziedzinie nauk medycznych i nauk o życiu.

Członkowie:

Dr hab. inż.  Justyna Cybulska (członkini AMU PAN) jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Agrofizyki PAN. Jako chemik i technolog żywności zajmuje się badaniami nanostruktury i biochemii ścian komórkowych. Do jej zainteresowań naukowych należą też oddziaływania i funkcjonalność polisacharydów oraz ich kompleksów, a także jakość żywności i opracowywanie nowych produktów spożywczych.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie w czasopismach indeksowanych na liście filadelfijskiej. Była kierownikiem kilku projektów naukowych, m.in. LIDER (NCBR), Iuventus Plus (MNiSW), Pomost (FNP) oraz wykonawcą w kilkudziesięciu projektach.

Justyna Cybulska jest laureatką m.in. Marie Curie Fellowship, stypendium Leonardo da Vinci, stypendium rządu francuskiego, programu YGGDRASIL (The Research Council of Norway), stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW.

Odbyła staże w Katholieke Universiteit Leuven, Institut National de la Recherche Agronomique, Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS Ukraine, The Norwegian University of Science and Technology.

Dr hab. inż. Justyna Cybulska pracuje jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, jest członkiem Komitetu Zarządzającego akcji COST NEUBIAS. Od 2016 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN.

Dr hab. inż. Anna Fabijańska (członkini AMU PAN) reprezentuje dziedzinę nauk technicznych oraz dyscyplinę informatyka. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIiA) Politechniki Łódzkiej.

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale EEIiA Politechniki Łódzkiej, które ukończyła w 2006 r. Stopnie doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskała odpowiednio w latach 2007 oraz 2013, również na Wydziale EEIiA PŁ. Doświadczenia naukowe zdobywała także w renomowanych uniwersytetach zagranicznych, m.in. w University of Kent w Wielkiej Brytanii oraz Université Claude Bernard Lyon 1 we Francji.

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Anny Fabijańskiej dotyczą komputerowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych oraz sieci neuronowych. W szczególności, koncentrują się na opracowywaniu metod komputerowego wspomagania medycznej diagnostyki obrazowej oraz dedykowanych metod automatycznej analizy obrazów dla potrzeb aplikacji przemysłowych i naukowych. Swoje dotychczasowe osiągnięcia w ww. tematyce dr hab. inż. Anna Fabijańska podsumowała w rozprawie habilitacyjnej przygotowanej w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2010-2012 oraz w ponad 100 publikacjach naukowych, w tym kilkunastu uwzględnionych w JCR.

Jest również laureatką wielu prestiżowych konkursów, w tym: stypendystką MNiSzW w ramach programu dla wybitnych młodych naukowców w latach 2013-2016, stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2011 oraz kierownikiem grantu w ramach projektu Iuventus Plus w latach 2013-2015. Wielokrotnie otrzymywała również nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej, w tym nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej z Listy Filadelfijskiej oraz stypendium profesorskie.

Dr hab. Wojciech Fendler (członek AMU) jest jednym z wyróżniających się młodych lekarzy-naukowców w kraju. Studia medyczne ukończył w roku 2007, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2011 a habilitację w 2013. Od marca 2016 kieruje własnym Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2016 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Specjalnością dr. Fendlera są analiza statystyczna danych i badania z zakresu medycyny translacyjnej. Wśród licznych osiągnięć znajduje się ponad 45 prac z dziedziny diabetologii oraz aktualnie realizowany projekt nad rolą mikroRNA w diagnostyce rzadkich form cukrzycy. Dr Fendler jest laureatem kilkunastu prestiżowych konkursów takich jak Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, dwa stypendia START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nagroda w plebiscycie Polacy z Werwą w kategorii medycyna oraz nagroda Ministra Zdrowia za rozprawę habilitacyjną. Osiągnięcia dr Fendlera zostały docenione również na arenie międzynarodowej – w 2016 otrzymał on Young Investigator Award najwyższe wyróżnienie naukowe przyznawane przez międzynarodowego towarzystwa ISPAD (International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes) dla badaczy poniżej 40 roku życia w uznaniu znaczących odkryć na polu diabetologii dziecięcej. Ostatnie badania dr. Fendlera koncentrują się wokół biomarkerów narażenia na promieniowanie jonizujące. Dwie prace z tego zakresu zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Science Translational Medicine w latach 2015 i 2017. Od 2013 roku ściśle współpracuje z zespołem prof. Dipanjana Chowdhury z Dana Farber Cancer Institute przy Harvard Medical School w Bostonie. „Laureat drugiej edycji programu First TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za projekt Predictive Biomarkers of Radiation Toxicity (PBRTox)”

Dr Krzysztof Fic (członek AMU) elektrochemią zajmuje się od prawie 10 lat. Pełen entuzjazmu, niebanalnych pomysłów i naukowej ciekawości, obronił tytuł doktora na Politechnice Poznańskiej (05.06.2012 r.), gdzie wciąż rozwija swoją karierę naukową. Jego zainteresowania naukowe dotyczą współczesnych systemów do magazynowania i konwersji energii chemicznej. Równocześnie, zajmuje się badaniami zjawisk fundamentalnych, pozwalając tym samym na poszerzenie stanu wiedzy o zjawiskach zachodzących na porowatym materiale węglowym w ogniwach czy kondensatorach elektrochemicznych. Kierownik i czynny naukowiec w ośmiu projektach krajowych i zagranicznych (m.in. Ventures, IUVENTUS PLUS, LIDER, ENERGY CAPS oraz Polish-Swiss Research Programme (PSPB 107/2010)). Odbył staże naukowe w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Czechach, Francji i Belgii. Pomimo młodego wieku, wyróżnia się szeregiem osiągnięć: jest współautorem kilkudziesięciu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (tj. Energy and Environmental Science, Electrochimica Acta, Journal of Power Sources, czy Journal of Materials Chemistry A) o łącznej liczbie cytowań powyżej 800 i sumarycznym współczynniku oddziaływania IF ponad 150, a jego indeks Hirscha wynosi 13. Jest współtwórcą ponad 20 zgłoszeń patentowych i 11 przyznanych patentów. Dr Fic jest również laureatem prestiżowego grantu ERC. Od grudnia 2016 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

 

dr Piotr Pieczywek
Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

Karol Ciążyński
Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Łódzka (doktorant)

Anetta Płatek
Zakład Elektrochemii Stosowanej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Politechnika Poznańska (doktorantka)

Paulina Bujewska
Zakład Elektrochemii Stosowanej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Politechnika Poznańska (doktorantka)

Bartłomiej Tomasik
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (doktorant)

Konrad Stawiski
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (doktorant)

Konrad Pagacz
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (doktorant)

Przemysław Kucharski
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (doktorant)
Instytut Informatyki Stosowanej,
Politechnika Łódzka

Anna Bielec
Polska Akademia Nauk