Prelegenci

Monika Kwoka (Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej)

Dariusz Kołoda – ekspert w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R. Założyciel i Prezes zarządu spółki Innovation Hub zajmującej się wdrażaniem innowacji i komercjalizacją wyników badań naukowych, a także realizującej działalność szkoleniową i akceleracyjną zaadresowaną do środowiska naukowego. Broker Innowacji wspierający w komercjalizacji technologii Politechnikę Warszawską (2017-2018) oraz Uniwersytet Warszawski (2013-2015). Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku technologia chemiczna oraz studiów podyplomowych „Ochrona własności intelektualnej” na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat rządowych programów stażowych: Top 500 Innovators realizowanego na University of California Berkeley (zarządzanie innowacjami) oraz Programu SIMS (Science Infrastructure Management Support), realizowanego w Instytutach Fraunhoffera w Dreźnie i Lipsku oraz w firmie IBM w Nowym Jorku (zarządzanie infrastrukturą B+R). Project Manager oraz trener umiejętności miękkich z dużym doświadczeniem zawodowym, wieloletni działacz społeczny w warszawskich i ogólnopolskich organizacjach społecznych i pozarządowych. Prywatnie miłośnik podróżowania oraz sportów wodnych.

mgr inż. Agnieszka Netter – absolwentka Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu ochrony Prawa własności przemysłowej organizowanych między innymi przez Urząd Patentowy RP, Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Kierownik Działu Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej, do którego zadań między innymi należy wspomaganie Rektora w zarządzaniu własnością intelektualną Uczelni. W ramach współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską a Urzędem Patentowym RP prowadzi liczne spotkania, konsultacje i szkolenia z zakresu IP skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Wykładowca własności przemysłowej na wyższych uczelniach.

Bartosz Sokoliński – Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu, doradca, in-westor, wizjoner. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w grupie firm marketingowych oraz firmy IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz był jednym z inicjatorów ruchu na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywateli Nauki. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowanie strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi.

dr Piotr W. Zawadzki – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Instytutu Polityki Społecznej oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, starszy wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW. Prowadzi aktywną działalność naukową i dydaktyczną, w szczególności w ramach problematyki wiązanej z integracją europejską, rynkiem pracy, szkolnictwem zawodowym, funduszami strukturalnymi, międzynarodową porównawczą polityką społeczną oraz procesów podejmowania decyzji w politykach publicznych (http://ips.uw.edu.pl/o-ips/pracownicy/strony-www/dr-piotr-w-zawadzki/). Publikuje w wydawnictwach specjalistycznych, jest również współautorem podręcznika dla szkół średnich do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Naukowej Norden Centrum (http://nordencentrum.pl). Od 2017 r. jest koordynatorem obszaru “Nauki społeczne” w Dziale Koordynatorów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dr inż. Dariusz Łukaszewski – absolwent inżynierii fotonicznej na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora, oraz zarządzania projektami w SGH. Podczas realizacji pracy doktorskiej współpracował z czołowymi jednostkami B+R, w tym przedsiębiorstwami, w kraju i za granicą. Doświadczenie zdobywał podczas realizacji i koordynacji prac badawczych oraz ekspertyz dla sektora automotive, medycznego, nanotechnologii i kolejnictwa. Jako koordynator programu w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współtworzył i nadzorował mechanizmy wspierające działania PoC i wdrożeniowe. Analizował innowacyjność kilkudziesięciu projektów B+R finansowanych z funduszy strukturalnych. Obecnie w Fundacji pełni rolę Koordynatora ds. Zespołu Komercjalizacji Projektów i działa w kierunku usprawnienia komunikacji między Nauką, a biznesem.

Dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl jest adiunktem w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wcześniej pracował jako asystent w Katedrze Lingwistyki Komputerowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopnie magistra inżyniera informatyki oraz doktora inżyniera informatyki uzyskał w krakowskiej AGH. Uzyskał również stopień magistra filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoich pracach naukowych najwięcej uwagi poświęca problemowi przetwarzania danych tekstowych. Poza działalnością stricte naukową współpracował z wieloma przedsiębiorstwami z obszaru ICT: Wisdio S.A., Techmo Sp. z o.o., Ailleron S.A. oraz SentiOne Sp. z o.o. W ramach wielu zrealizowanych projektów był odpowiedzialny za opracowywanie strategii wykorzystania technologii informatycznych do budowy innowacyjnych produktów takich jak: system marketingu internetowego, system rozpoznawania mowy, system dialogowy oraz system monitorowania opinii o produktach i markach.

Dr hab. inż. Grzegorz Lota w roku 2001 ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, zdobywając tytuł zawodowy magistra inżyniera. W roku 2005 uzyskał na tym samym Wydziale stopień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego również na tej samej Uczelni. Dodatkowo, w roku 2006 ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając tytuł zawodowy magistra. Obecnie zatrudniony jest w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej jako adiunkt i pełni tam funkcję zastępcy dyrektora instytutu. Dodatkowo, zatrudniony jest w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw na stanowisku profesora. Zainteresowania naukowe związane są z elektrochemią i dotyczą chemicznych źródeł prądu, galwanotechniki, korozji oraz nauki o materiałach, a w szczególności wytwarzania i modyfikacji materiałów węglowych. W swoim dorobku naukowym posiada 70 publikacji z liczbą cytowań ponad 3300, 18 patentów i 17 zgłoszeń patentowych.

dr hab. n. med. Wojciech Fendler  – studia medyczne ukończył w roku 2007, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2011 a habilitację już w 2013. Od marca 2016 kieruje własnym Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2016 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Specjalnością dr. Fendlera są analiza statystyczna danych i badania z zakresu medycyny translacyjnej. Wśród jego licznych osiągnięć znajduje się ponad 45 prac z dziedziny diabetologii oraz aktualnie realizowany projekt nad rolą mikroRNA w diagnostyce rzadkich form cukrzycy. Dr Fendler jest laureatem kilkunastu prestiżowych konkursów w kraju i za granicą – w 2016 otrzymał nagrodę ISPAD-Medtronic Young Investigator Award najwyższe wyróżnienie naukowe przyznawane przez międzynarodowe towarzystwo International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes dla badaczy poniżej 40 roku życia w uznaniu znaczących odkryć na polu diabetologii dziecięcej. Ostatnie badania dr. Fendlera koncentrują się wokół biomarkerów narażenia na promieniowanie jonizujące i efektywności radioterapii. Od 2013 roku ściśle współpracuje z zespołem prof. Dipanjana Chowdhury z Dana Farber Cancer Institute przy Harvard Medical School w Bostonie.