Prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz – ukończyła studia na kierunkach: politologia i ekonomia o specjalności zarządzanie zespołami ludzkimi .W latach 1996-2000 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej zjawisku bezrobocia wśród kobiet w Polsce. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących tematyki społeczno-ekonomicznej z uwzględnieniem roli kobiet. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki społecznej i ekonomicznej, wokół fundamentalnych praw kobiet na rynku pracy oraz kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn jako warunku istnienia kultury demokratycznej. W aktualnej pracy naukowo-badawczej stara się porównać teorię z praktyką realizowaną w krajach Unii Europejskiej. Beneficjentka programów unijnych pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet naukowców”, a także realizatorka programu unijnego „Bez Barier – równe szanse na rynku pracy w wieku 50+” oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: „Staże i szkolenia praktyczne pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach”. Uczestniczka specjalistycznego programu wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze design. Laureatka konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach projektu „Partycypacja kobiet w nauce i gospodarce”. Organizatorka kilkudziesięciu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych poświęconych partycypacji kobiet w przestrzeni publicznej.  Ekspertka w Sejmie VIII kadencji z zakresu polityki równości oraz specjalistka dla rynku pracy kobiet, organizacji, fundacji i stowarzyszeń kobiecych. Współorganizatorka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wielkopolskiego Kongresu Kobiet w 2019 roku. Autorka monografii „Polityka równości. Polskie realia” oraz autorka i współautorka 9 prac naukowych pod redakcją. W 2018 roku otrzymała wyróżnienie od środowisk kobiecych – Mikrofon Głosu Kobiet. W 2019 roku w trakcie Wielkiej Gali WNPiD otrzymała głosami Studentek i Studentów wyróżnienie w kategorii Kobieta Pracująca – Wizytówka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Dr. Urszula Białek-Wyrzykowska, PhD in life sciences, at the IIMCB since 2001, Deputy Director for Development since 2017. At the time of her employment Dr. Białek-Wyrzykowska was a successful scientist who gradually moved towards management in science. She is a co-author of research publications, patented invention and publications on zebrafish in research and education in Poland. Being a successful project manager, she created and headed the International Cooperation Unit that mainly dealt with international grants (FP5, FP6, FP7, Wellcome Trust, European Molecular Biology Organization, National Institutes of Health, Max Planck Society, Howard Hughes Medical Institute, Deutsche Forschungsgemeinschaft). She was a Project Manager of two IIMCB flagship projects funded under FP7 RegPot programme: HEALTH-PROT and FishMed. Dr. Białek-Wyrzykowska also has been involved in organization of various scientific events, including International FishMed Conferences on Zebrafish Research (2016, 2018), where she acted as a Chair of the Organizing Committee. Since 2018, she has been involved in the institutionalized education of doctoral students, being an IIMCB representative in the Programme Board of the Warsaw PhD School in Natural and BioMedical Sciences. As a Deputy Director for Development, Dr. Białek-Wyrzykowska is responsible for cooperation with the International Advisory Board, confers with the Ministry of Education and Science with regard to evaluation and statutory funding, oversees core facilities and handles the development of science-related policies such as Research Integrity, Open Science, and Responsible Science. Starting from 2021, Dr. Białek-Wyrzykowska has been the IIMCB main representative at EU-LIFE – an alliance of leading independent European research centers in life sciences.Prof dr. hab Zbigniew Błocki  – wybrany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki w marcu 2015 r. W roku 2019 został wybrany i mianowany dyrektorem NCN na drugą kadencję. Obecnie jest także członkiem zarządu Science Europe. Jest profesorem matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, główną tematyką badawczą jest analiza zespolona wielu zmiennych i równania różniczkowe cząstkowe. W przeszłości pracował w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, w szczególności w USA (m.in. jako stypendysta Fulbrighta), Niemczech (w instytutach Maxa Plancka), Szwecji i Japonii. Był koordynatorem projektu w ramach Międzynarodowych Programów Doktoranckich FNP, a także kierownikiem projektu w ramach programu Ideas Plus. W przeszłości pełnił rolę dyrektora Instytutu Matematyki UJ, członka Rady NCN (przez pierwsze 4 lata działalności Centrum) oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu Matematyki w Krakowie w 2012 r. Otrzymał Nagrodę Zaremby PTM (2007), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008) i Laur Jagielloński (2014).

Magdalena Dobrzyńska – ekspertka ds. polityki B+R, Biuro Promocji Nauki “PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, gdzie odpowiada za monitowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji m.in. w ramach Filaru 2. Horyzontu Europa oraz zagadnień przekrojowych takich jak równość płci, otwarta nauka, doskonałość naukowa oraz poszarzenie uczestnictwa.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w polskich instytucjach naukowo-badawczych, odpowiadając za przygotowanie, administrowanie i rozliczanie projektów B+R oraz upowszechnianie i komercjalizację ich wyników. Uczestniczyła w pracach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego oraz konsultacjach eksperckich barometru wpływu biznesu na Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Absolwentka kierunków stosunki międzynarodowe oraz polityka społeczna Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Sciences Po (Francja) oraz Northeastern Illinois University (USA), uczestniczka programu MEiN TransFormation.doc (Kanada).

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk jest profesorem zwyczajnym i prorektorką ds. nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była założycielką i dziekaną pierwszego w Polsce Wydziału Anglistyki. Opublikowała ponad 160 publikacji z zakresu fonologii, fonetyki i akwizycji języków. W swoich pracach rozwija i propaguje Językoznawstwo Naturalne. Jej książki to m.in. A Theory of Second Language Acquisition within the framework of Natural Phonology, Beats-and-Binding Phonology, Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Wygłosiła ok. 120 referatów na międzynarodowych konferencjach i kongresach. Redaguje Poznań Studies in Contemporary Linguistics oraz organizuje Poznańskie Spotkania Językoznawcze (PLM). Odbyła roczny staż podyplomowy w University College London (1985-6). Była stypendystką Fulbrighta w latach 2001-2 (University of Hawai’i in Manoa) i wykładowczynią wizytującą na Uniwersytecie Wiedeńskim (1991-4, 1998). Jest członkinią Academia Europaea, Agder Academy, Komitetu Językoznawstwa PAN, zagraniczną członkinią korespondentką Austriackiej Akademii Nauk. Należy do 21 towarzystw zawodowych. W latach 2013-14 była prezydentką Societas Linguistica Europaea. Jest dyrektorką oddziału Bilingualism Matters @Poznań. Wypromowała 23 doktorów. Otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wybitną rozprawę habilitacyjną, nagrodę Ministra, Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Dominika Gapska  jest filolożką serbistką. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii serbskiej literatury średniowiecznej, słowiańskich tradycji piśmienniczych, kultury duchowej i obrzędowości prawosławia. Szczególną uwagę w badaniach naukowych poświęca zagadnieniom związanym ze świętością i duchowością kobiet oraz twórczością literacką – hymnograficzną, hagiograficzną, euchograficzną – im poświęconą. Jest absolwentką Akademii Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji, członkinią Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorów i Doktorantów „PolDoc” i certyfikowaną Trenerką Nauki®. Jest autorką monografii Woman-Church-State. Cults of the Female Saints in the Writings of Serbian Orthodox Church powstałej w wyniku realizacji projektu finansowanego przez NCN. Ponadto opublikowała kilkanaście artykułów poświęconych świętości kobiet w serbskim prawosławiu i uczestniczyła w kilkunastu konferencjach w kraju i zagranicą. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest m.in. członkinią Senatu i senackiej komisji ds. komunikacji i odpowiedzialności społecznej, zespołu ds. opracowania GEP dla UAM oraz zespołu ds. Europejskiej Karty Naukowca. 

Dr Anna Knapińska jest socjolożką z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Jej zainteresowania naukowe obejmują transformację polskiego sektora B+R oraz udział kobiet w badaniach naukowych, w szczególności w obszarze STEM (science, technology, engineering, mathematics). W pracy w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej wykorzystuje narzędzia business intelligence do poprawy jakości danych i wspierania decyzji w zakresie polityki naukowej. W projektach europejskich GENDERACTION i GENDERACTIONplus koordynuje prace związane z wdrożeniem dashboardu zawierającego interaktywne raporty prezentujące statystyki dotyczące udziału kobiet w europejskim sektorze nauki. Wraz z Fundacją Edukacyjną Perspektywy co roku przygotowuje raport „Kobiety na politechnikach”. Od wielu lat jest korespondentką statystyczną z ramienia Polski w raportach She Figures, opracowywanych przez Komisję Europejską. Ukazujące się co trzy lata raporty są zbiorem różnorodnych wskaźników związanych z obecnością kobiet w B+R. Uczestniczyła również w pracach międzynarodowej grupy roboczej do spraw kobiet i nauki, która wspiera Komisję Europejską we wdrażaniu i monitorowaniu kwestii równości płci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 

Dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG

Trenerka | Wykładowczyni akademicka | Badaczka | Diversity & Inclusion Expert | Mediatorka

Jestem Kierowczniką Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju i prowadzę międzynarodowe badania dotyczące postrzegania kobiet i mężczyzn w różnych rolach społecznych:

Jestem laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki Harmonia 9, w ramach którego realizujemy międzynarodowy projekt poświęcony badaniu współczesnych mężczyzn.

Kierowałam również międzynarodowym konsorcjum badawczym PAR Migration Navigator – WLB_GE „Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality- Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families”, w ramach którego badaliśmy czynniki wspierające osiągnie równości płci i równowagi praca-dom w Polsce i Norwegii.

Jestem liderką w gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek.

W 2017r. moja praca naukowa została wyróżniona przez jury konkursu Sukces pisany szminką w Kategorii Nauka i Biznes.

Prowadzę zajęcia ze studentami i studentkami w Polsce i za granicą. Prowadzę szkolenia, treningi i wykłady. Wspieram innych w rozwiązywaniu konfliktów. Prowadzę sesje coachingowe oraz szkolenia.

 
 

 

Dr Ewa Krzaklewska – adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowniczka projektu INSPIRE (The European Centre for Inclusive Gender Equality in Research and Innovation, Horyzont Europa, 2022-2026), którego celem jest europejskiego centrum badawczego monitorującego procesy instytucjonalizacji równości płci w instytucjach badawczych oraz wspierające instytucje i organizacje w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji Planów Równości Płci. Od

2018-2021 kierowała projektem ACT – Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (Horyzont 2020), którego celem było wspieranie instytucji badawczych i uniwersytetów w wdrażaniu polityk równościowych poprzez utworzenie Społeczności Praktyków #ACTonGEinCEE. Oprócz tematyki równości płci, zajmuje się także tematyką socjologii młodzieży, mobilności akademickiej i migracji.

Brała udział w licznych projektach międzynarodowych, autorka licznych publikacji naukowych, ale także ekspertyz i raportów nakierowanych na rozwój polityk publicznych. Współpracowała z Radą Europy, Komisją Europejską, Urzędem Miasta Krakowa, i innymi organizacjami i instytucjami. 

Prof. Jozefien De Leersnyder is a Research Professor at the Center for Social and Cultural Psychology at the University of Leuven. She is an elected Fellow and Co-President of the Young Academy of Belgium (Flanders). Her research focuses on how meaningful intercultural interactions change the ways in which people think, feel and act, as well as on the psychological processes that help account for structural inequalities in education.

Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek jest dyrektorem IAS – Institute for Advanced Studies in Social Science and Humanites na UAM w Poznaniu oraz profesorem gościnnym w federalnym ośrodku polityki naukowej DZHW w Berlinie (2022-2023). Zajmuje się naukoznawstwem i ilościowymi badaniami nauki. Międzynarodowy doradca w sprawach polityki naukowej (dla OECD, Komisji Europejskiej, Rady Europy, Parlamentu Europejskigo, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego).

Autor 9 monografii i ponad 220 artykułów naukowych. Jego najnowsze monografie to Globalna nauka, globalni naukowcy (PWN 2022), Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (PWN 2015) oraz Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (Routledge 2019). Kierował projektem MAESTRO (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego i był laureatem dwuletniego „subsydium profesorskiego” MISTRZ FNP. Kierownik 25 międzynarodowych projektów badawczych i 25 projektów dotyczących polityki naukowej (w 15 krajach). Spędził trzy lata na uniwersytetach amerykańskich i kanadyjskich jako stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta (Charlottesville), Fundacji Kościuszkowskiej (Berkeley) i NED National Endowment for Democracy (Waszyngton, DC). W ostatniej dekadzie na prace swoich zespołów badawczych zdobył 10 mln PLN. Często zapraszany do prowadzenia seminariów z badań nauki i naukowców (ostatnio Stanford, Harvard, Berkeley, Oxford, Hongkong i Pekin). 

Od 2018 r. jest członkiem zwyczajnym EASA European Academy of Sciences and Arts w Salzburgu, a od 2021 r. – Akademia Europaea, Europejskiej Akademii Nauk w Londynie. Kontakt: kwiekm@amu.edu.pl, Twitter:@Marek_Kwiek

Joanna Lisiecka – socjolożka i kulturoznawczyni, managerka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Co-founderka Perspektywy Women in Tech, szefowa projektów dla kobiet działających w obszarze nowych technologii tj. ogólnopolska kampania medialna “Dziewczyny na politechniki!; programy stypendialne dla studentek IT: Nowe Technologie dla Dziewczyn, AlphaLab – Perspektywy, New Technologies for Women – Ukraine; programy mentoringowe: Lean in STEM, IT for SHE, LeaderSHEp Academy, Dziewczyny w grze!; programy akceleracyjne – Girls go startup!, Shesnnoavation Academy; programy edukacyjne: IT for SHE Kids – program wolontariacki, Akademia Edukatorów oraz Women in Tech Camp. 
Dyrektorka Zarządzająca największej konferencji technologicznej i pierwszej pozytywnej klimatycznie konferencji w Polsce  – Perspektywy Women in Tech Summit. 
Entuzjastka nowych technologii pozytywnego wpływu, szczególnie tych, które działają na rzecz klimatu i środowiska naturalnego. Aktywnie chroni przyrodę i promuje edukację poprzez sztukę.

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – profesorka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od roku 1993, kierowniczka Katedry Biotechnologii (od roku 2005). W latach 2005-2012 dziekan MWB UG & GUMed a w latach 2019-2020 członkini Rady UG. W latach 1986-1988 odbyła staż naukowy w Department of Plant Pathology University of Wisconsin-Madison w USA, a w latach 1992-1993 w Laboratoire de Génétique Moléculaire des Microorganismes, URA-CNRS, Institut National des Sciences Appliquées w Lyonie we Francji. Współautorka ponad 150 publikacji naukowych z zakresu mikrobiologii i biotechnologii roślin i licznych wystąpień konferencyjnych. Promotorka 20 zakończonych przewodów doktorskich. Członkini (2013-2016, 2017-2020) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, wiceprzewodnicząca (od 2013-2018) Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych CK. Wiceprzewodnicząca stowarzyszenia ScanBalt, zrzeszającego uczelnie, kliniki i firmy z krajów skandynawskich i nadbałtyckich, działające w obszarze Life Sciences (2010-2012). Wiceprzewodnicząca (2011-2019) i przewodnicząca (od 2020- ) Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauki członkini Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk (od 2007-2014). Przewodnicząca Jury nagrody L’OREAL i UNESCO: „L’OREAL Polska dla Kobiet i Nauki” (od 2006-). Prezeska Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego (od 2008- ). Przewodnicząca Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG (od 2019-) i współautorka raportu: Kobiety w Nauce – Zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Planu Wdrażania Polityki Równości płci w Uniwersytecie Gdańskim – działania równościowe na lata 2022-2023. Koordynatorka projektu EU HORYZONT 2020 Modifying Institution by Developing Gender Equality Plans (MINDtheGEPs) w Uniwersytecie Gdańskim.

Dr hab. Mirosława Małgorzata Ostrowska – doktor habilitowana nauk o Ziemi. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023–2026.

Jej specjalnością naukową są zagadnienia z zakresu oceanografii, fizyki i optyki morza oraz badania empiryczne i modelowanie uwarunkowań środowiskowych fluorescencji i fotosyntezy w morzu jako wskaźników przemian środowiska. Adiunkt Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej tego Instytutu w kadencji 2019-2022. Zasiada w Prezydium Komitetu Badań Morza PAN. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauki Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi od 2019 roku.

Absolwentka studiów telekomunikacyjnych na Politechnice Gdańskiej. Doktoryzowała się w 2000 roku w IO PAN na podstawie pracy zatytułowanej Zastosowanie fluorescencyjnych metod do badań fotosyntezy w morzu. Habilitację uzyskała w 2013 roku na tej samej uczelni pisząc rozprawę pt. Biooptyczne modele fluorescencji fitoplanktonu i jej wygaszania w morzach i oceanach.

Dr Monika Ryndzionek – specjalistka ds. równości płci w Programie Ramowym Horyzont Europa, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa, NCBR. 

Badaczka procesów socjalizacji w rodzinie, zajmująca się problematyką nierówności społecznych, szczególnie ze względu na płeć. Autorka publikacji z pogranicza pedagogiki i socjologii edukacji, w tym książek „Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej” (Kraków 2011) oraz „Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne” (Warszawa 2017). Z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych i mentoringowych.

Prof. dr hab. Teresa Zielińska – profesor nauk technicznych, wice-dyrektor Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (PW). Absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  PW. Sekretarz Generalna IFToMM (2011-2019) http://iftomm.net/.  Członkini Rady NCN  (2019-2022) oraz AcademiaNet. Prowadziła badania i odbyła staże w różnych ośrodkach zagranicznych, m.in. Politechnic University of Turin, Lughborough University, Nanyang Technological University  – senior fellow. Była też profesorem wizytującym w National University of Singapore, Nanyang Technological University, Griffith University, Keio University, Shanghaji Jiaotong University. Współpracowała z Ohio State University. Współautorka 2 patentów krajowych, autorka lub współautorka ponad  300 publikacji.   Była członkini ZONTA International – organizacji działającej na  rzecz równouprawnienia.  Przewodnicząca Komisji NCN ds. Analiz Aktywności Naukowej  (2021-2022) opracowującej  sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce.

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Profesor z zakresu biologii molekularnej i biochemii. W latach 1980-1999 nauczyciel akademicki UG (w tym w latach 1990-1993: prorektor ds. nauki), a w latach 1999-2005 – UW. W latach 1999-2016 pracownik naukowy Międzynarodowego  Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od 2005 r. jest prezesem zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego prace naukowe z zakresu białek szoku termicznego są szeroko cytowane (24 prace cytowane powyżej 100 razy). Wyizolował i opisał pod względem biochemicznym pierwsze białka szoku termicznego, wykazał ich udział w replikacji DNA oraz wraz z współpracownikami opisał ich rolę opiekuńczą w dysocjacji agregatów białkowych, zwijaniu się i degradacji białek. Odkrył ich udział w transformacji nowotworowej. Jego ostatnie badania mogą mieć implikacje kliniczne.  Członek wielu krajowych i zagranicznych akademii nauk, laureat licznych nagród naukowych (w tym Nagrody FNP). Doktor honoris causa Uniwersytetów: Wrocławskiego, Gdańskiego i Jagiellońskiego.