Skip to content

Adrian Gleń

Dr hab. Adrian Gleń (ur. 12.12.1977), krytyk literacki, teoretyk literatury, adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI wieku przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (w latach 2005-2008 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej); w latach 2003-2006 także adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury przy Instytucie Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej.
W latach 1998–2001 redaktor naczelny pisma „Przez czerń”; w latach 2009-2012 redaktor działu literackiego w piśmie „Strony”.
Artykuły naukowe publikował w najważniejszych polskich pismach naukowych z zakresu historii i teorii literatury, m.in. w „Ruchu Literackim”, „Ruchu Filozoficznym”, „Er(r)go”, „Przestrzeniach Teorii”, „Sztuce i Filozofii”, „Estetyce i Krytyce”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Tekstach Drugich”, Pamiętniku Literackim”.
Jest autorem około 150 artykułów, redaktorem prac zbiorowych i autorem 5. monografii: „W tej latarni…”. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej (Opole 2004; monografia podoktorska: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej; Nagroda w konkursie im. K. i M. Górskich, TTN); Przez tekst do istnienia. Wędrówka po Krymie i Mickiewiczu, (Warszawa – Siedlce 2005); Bycie – słowo – człowiek. Inspiracje Heideggerowskie w literaturoznawstwie (Opole 2007); Literatura i istnienie. Notatnik hermeneuty (Sopot 2010). Do-prawdy? Studia i szkice o literaturze najnowszej (Opole 2012, w druku).
Członek wielu towarzystw i stowarzyszeń naukowych. Założyciel i prezes (od r. 2008) nowego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Opolu. Stały współpracownik „Toposu”, „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, „Kresów”, „Śląska”, „Świata i Słowa”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dla młodych naukowców) – w roku 2005.
Uprawia również poezję i krytykę literacką (stale obecny na łamach „Toposu”, „Odry”, „Frazy”, czy „Śląska”). Namiętny audiofil (słucha pogranicza rocka i muzyki klasycznej), podróżnik (za sprawą prozy Stasiuka i Wilka). Mieszka pod Opolem z żoną i dwójką synów.

* * *

W latach 2014–2015 członek AMU PAN dr hab. Adrian Gleń zapoczątkował – w ramach statutowego działania Akademii polegającego na inicjowaniu dyskusji dotyczących przyszłości dyscyplin reprezentowanych przez poszczególnych członków AMU PAN – serię seminaryjnych spotkań pt. „Literaturoznawstwo (w) przyszłości”, w której brało udział blisko 20. młodych badaczy z wielu ośrodków akademickich.
Na przełomie maja i czerwca 2017 roku ukaże się monograficzny numer prestiżowego pisma „Er(r)go” (nr 2017/1), współredagowany przez Adriana Glenia (numer ów przeszedł już proces recenzencki, dobiegają końca prace redakcyjno-korektorskie nad jego ostatecznym kształtem), będący swoistym podsumowaniem owej serii dyskusji, a zawierający najcelniejsze teksty uczestników seminariów.
Podstawowym celem publikacji jest zarysowanie obszaru trudności, z jakimi młodzi badacze stykają się w swoich badaniach, aby w ten sposób przedstawić rejestr i mapę poruszania się po terytorium dzisiejszej wiedzy o literaturze, a także wytyczyć i otworzyć trajektorie nowych dialogów, które mogłyby toczyć się pomiędzy nimi.
Zamierzeniem redaktora tomu jest również zorganizowanie serii spotkań (dyskusji panelowych) wokół problemów poruszonych w monografii, które odbywałyby się (po wydaniu publikacji) w macierzystych jednostkach, reprezentowanych przez uczestników tego wydawnictwa.
Monografia ma pobudzać rozwój młodych adeptów literaturoznawstwa, wskazywać kierunki ewolucji dyscypliny. Przede wszystkim jest jednak świadectwem auto- i meta świadomości młodych badaczy literatury, którzy obserwując gwałtowne przemiany w łonie samego literaturoznawstwa, zadają sobie pytania o rolę i miejsce wiedzy o literaturze w obrębie redefiniujących się orientacji dzisiejszej humanistyki oraz dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.