Skip to content

Katarzyna Rutkowska

Katarzyna Rutkowska (ur. 1976) w 2000 roku ukończyła studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PW i uzyskała z wyróżnieniem (nagroda JMR PW) tytuł magistra inżyniera (specjalność optoelektronika), a jej praca magisterska została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie im. prof. A. Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki organizowanym przez Polski Komitet Optoelektroniki. W trakcie studiów doktoranckich uzyskała stypendium Erasmus-Mundus, które pozwoliło jej na odbycie 17-miesięcznego stażu na uniwersytecie Roma Tre w Rzymie. Praca doktorska Katarzyny Rutkowskiej została uhonorowana w prestiżowym międzynarodowym konkursie im. Otto Lehmanna z dziedziny ciekłych kryształów. Po uzyskaniu (z wyróżnieniem) stopnia doktora, w czerwcu 2005 roku, dr Rutkowska została zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Fizyki PW (w Zakładzie Optyki i Fotoniki).W latach 2008-2010, jako stypendystka programu Marie Curie Outgoing International Fellowship (6 PR UE), przebywała na stażu naukowym w Kanadzie (Universitet of Quebec).

Zainteresowania naukowe dr Katarzyny Rutkowskiej obejmują zarówno optykę liniową jak i nieliniową w różnych materiałach (np. półprzewodniki, materiały magnetooptyczne, ciekłe kryształy). W szczególności związane są one z badaniami prowadzonymi nad: (i) efektywną generacją drugiej harmonicznej w falowodach półprzewodnikowych o rozmiarach submikrometrowych; (ii) układem zintegrowanym służącym do ultra-szybkiego, całkowicie optycznego różniczkowania sygnałów optycznych; (iii) efektami i zjawiskami nieliniowymi w: (a) objętościowych magnetooptycznych ośrodkach kerrowskich, (c) półprzewodnikowej siatce braggowskiej oraz (d) ciekłokrystalicznych światłowodach fotonicznych; (vi) badaniami teoretycznymi i eksperymentalnymi nad propagacją światła w strukturach fotonicznych (w szczególności w światłowodach mikrostrukturalnych) wypełnionych ciekłymi kryształami – w tym jej zależnością od czynników zewnętrznych (temperatura, ciśnienie, pole elektryczne i magnetyczne), jak również w zależności od mocy optycznej wiązki światła.

Wszechstronność prowadzonych badań, jak również pełne zaangażowanie na każdym z ich etapów (zaczynając od zaawansowanej analizy teoretycznej, modelowania numerycznego, przechodząc przez badania eksperymentalne, a kończąc na działaniach optymalizacyjnych), zdobyte doświadczenie zarówno w pracy teoretycznej i eksperymentalnej, jak również waga uzyskanych wyników skutkuje znaczną liczbą publikacji i wystąpień konferencyjnych na poziomie światowym.

Dr Katarzyna Rutkowska jest autorką/współautorką ponad 40 artykułów w czasopismach recenzowanych i ponad 60 prac w materiałach konferencyjnych. Prace dr Rutkowskiej, opublikowane w znaczących czasopismach naukowych (w tym Phys. Rev. Lett., Opt. Lett., Opt. Express, Opto-electr. Rev.), zgromadziły już ok. 500 obcych cytowań (wskaźnik H=9, według ISI Web of Science).