Skip to content

Michał Zatoń

Dr Michał Zatoń jest adiunktem w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół paleontologii bezkręgowców i rekonstrukcji środowisk kopalnych w oparciu o różnorodne metody paleontologiczne, petrograficzne i geochemiczne.

W 2007 r. obronił pracę doktorską poruszającą problemy środkowojurajskich faun amonitowych, a od 2009 r. zajmuje się badaniami taksonomicznymi i ekologicznymi paleozoicznych i mezozoicznych organizmów twardego podłoża. Jako jeden z kilku zaledwie badaczy na świecie zajmuje się problemami taksonomii, ekologii i ewolucji wymarłych sesylnych organizmów zwanych mikrokonchidami.

Wyniki swoich badań dr Michał Zatoń publikuje w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, Naturwissenschaften, Palaeontology, Lethaia, Palaios, Acta Palaeontologica Polonica, Historical Biology, Journal of Paleontology czy Facies. Do tej pory opublikował ponad 70 recenzowanych artykułów naukowych i dziewięć artykułów popularnonaukowych. Jest laureatem stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program START) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie kieruje dwoma grantami ufundowanymi przez MNiSW oraz NCN.