Skip to content

Raport AMU z konsultacji w sprawie problemów jednostek PAN

System nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce znajduje się obecnie na etapie intensywnych zmian. Podlegać im będzie również Polska Akademia Nauk (PAN) , w ramach której działają zespoły przygotowujące projekty reform akademii, w tym jej instytutów.

Akademia Młodych Uczonych PAN (AMU PAN) wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia wśród pracowników instytutów PAN konsultacji, której wyniki mogą pomóc w analizie istniejących problemów i w wypracowaniu najlepszych metod ich rozwiązania.

Celem podjętych przez AMU PAN działań było przygotowanie rekomendacji opartych na zdiagnozowanych w socjologicznym badaniu opiniach o problemach i wyzwaniach, z jakimi spotykają się i przed którymi stoją jednostki PAN i ich pracownicy naukowi.

 

Informacja o debacie „Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”

 

Wyniki badania opinii pracowników naukowych instytutów PAN na temat problemów instytutów i reformy PAN, przeprowadzonego przez Akademię Młodych Uczonych PAN (luty/marzec 2018).

Prezentacja z wynikami (ok. 800 kompletnych odpowiedzi, poziom udziału: 21% wszystkich pracowników naukowych PAN)

Rekomendacje AMU PAN dotyczące problemów instytutów i reformy PAN

 

Informacja:

dwoje członków AMU PAN, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska i dr hab. Karol Palka, zostało powołanych przez Prezesa PAN do zespołu ds. reformy PAN.