Akademia Młodych Uczonych PAN i ruch społeczny Obywatele Nauki skierowały do Premiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinię o kryteriach i trybie przyznawania stypendiów dla wybitnych młodych naukowców oraz propozycję reformy. Zapraszamy do zapoznania się dokumentem.

W czerwcu 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybierze 17 członków Akademii Młodych Uczonych. W dniu 20 listopada 2018 r. Prezydium PAN określiło, że w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych zostanie wybranych 3 członków AMU, w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych - 4, Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi - 4, Wydziale IV Nauk Technicznych - 4 i Wydziale V Nauk Medycznych – 2. Zgłoszenia kandydatów adresowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 r., na adres: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki. Treść ogłoszenia o wyborach dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk po adresem:

https://instytucja.pan.pl/index.php/korporacja/5013-wybory-czlonkow-akademii-mlodych-uczonych-w-2019-roku

Członkiem Akademii Młodych Uczonych może zostać osoba, która nie przekroczyła 38 roku życia i legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić: trzech członków Polskiej Akademii Nauk, rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki

 

Prof. Mariusz Piskuła, Przewodniczący Kapituły ds. Akademii Młodych

Korporacja PAN bez wątpienia wymaga odmłodzenia. Od potencjalnych członkiń/członków PAN oczekuje się nie tylko wybitnych osiągnięć naukowych ale także wykazana się działalnością społeczną. Zazwyczaj poszukiwanie takich osób, najbardziej potrzebnych Akademii, rozpoczyna się po ogłoszeniu wyborów do PAN, a efekty bywają różne. Nie jest łatwo w krótkim czasie dotrzeć do wszystkich środowisk naukowych i wyłuskać najlepszych. Bycie członkiem Akademii Młodych Uczonych, do której wybory właśnie ogłaszamy, to nie tylko dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć ale może stać się wstępną preselekcją kandydatek/kandydatów do PAN. Na pewno bycie aktywnym członkiem AMU wymaga poświęcenia czasu, z którym w okresie dynamicznej aktywności naukowej bywa krucho, zwłaszcza że jest oczekiwanie aby był on kierowany na dodatkową działalność pozanaukową.

 

Dr hab. Anna Ajduk, Przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych

Członkostwo w Akademii Młodych Uczonych to niewątpliwie duże wyróżnienie, ale przede wszystkim niesamowita szansa. Szansa, by spotkać pełnych energii i zaangażowanych w sprawy nauki młodych badaczy; szansa by wzmocnić swoją rozpoznawalność w środowisku naukowym i podjąć dyskusję nad najważniejszymi zagadnieniami zajmującymi to środowisko; szansa, by poznać, niejako od środka, jak funkcjonuje jedna z głównych instytucji naukowych w Polsce, czyli PAN.
Działalność AMU skupia się na trzech głównych obszarach: polityce naukowej, promocji doskonałości naukowej oraz popularyzacji nauki i ścieżki kariery naukowej - każdy członek AMU może więc znaleźć taką aktywność, którą uważa za ważną i interesującą. Bierzemy czynny udział w konsultacjach dotyczących projektów ustaw związanych z nauką i szkolnictwem wyższym. Organizujemy szereg wydarzeń mających na celu podnoszenie kompetencji młodych naukowców, np. w zakresie umiejętności pisania wniosków grantowych, prezentacji wyników, komercjalizacji czy własności intelektualnej. Naszą flagową inicjatywą jest konferencja Polish Scientific Networks, która – zgodnie z nazwą – pomaga w nawiązaniu kontaktów zawodowych pomiędzy badaczami pracującymi w Polsce i za granicą, w środowisku akademickim i biznesowym, reprezentującymi badania podstawowe i stosowane. Uczestniczymy też w akcjach popularyzatorskich, np. w festiwalach czy piknikach naukowych. AMU nie ogranicza się do działalności w kraju, aktywnie współpracujemy z analogicznymi organizacjami z zagranicy. Dzięki temu, nasz głos może być też słyszalny na arenie międzynarodowej.
Podsumowując, chciałabym serdecznie zachęcić młodych naukowców z całej Polski do kandydowania do AMU. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, co się dzieje w nauce w Polsce i na świecie, to wykorzystajcie tę szansę.

Polska Akademia Nauk wraz z Centrum Nauki Kopernik zapraszają na wykład gościa PAN Profesora Maria Moliny, wybitnego chemika, laureata Nagrody Nobla. Mario Molina jest współautorem badań, które przyczyniły się do zidentyfikowania czynników odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska dziury ozonowej.

Wykład pod tytułem Zmiany klimatu: nauka i polityka oraz krótka dyskusja z dr hab. Moniką Kędrą, Zastępczynią Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych i prof. Pawłem Rowińskim Wiceprezesem PAN odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik 7 grudnia 2018 roku o godz. 18:00.

Prezentujemy poniżej uwagi Akademii Młodych Uczonych do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Uwagi AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Prezentujemy poniżej uwagi Akademii Młodych Uczonych do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Uwagi AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Prezentujemy poniżej uwagi Akademii Młodych Uczonych do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki opracowane przez dr hab. Karola Palkę, członka AMU z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

Uwagi AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i naukiw sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Tradycyjnie Akademia Młodych Uczonych uczestniczy w Festiwalu Nauki. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia organizowane przez AMU odbędą się w Warszawie i Jabłonnie.

Spotkania z naukowcami z Akademii Młodych Uczonych odbędą się:
- w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie:
"JAK DZWONI DZWON?", dr hab. Przemysław Perlikowski, sobota 22 września 2018, godz. 10-16,

program wydarzeń w Pałacu w Jabłonnie

- w Pałacu Staszica w Warszawie:
“SZTUKA DYSKUTOWANIA” prof. Anna Brożek, wtorek, 25 września 2018, godz. 17:00. Wszystkie informacje można znaleźć pod adresem: http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/sztuka-dyskutowania
“CZY WIELOJĘZYCZNOŚĆ BĘDZIE (JESZCZE) POTRZEBNA I DO CZEGO?” dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska - czwartek, 27 września 2018, godz. 17:00. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/czy-wielojezycznosc-bedzie-jeszcze-potrzebna-i-do-czego
“SKĄD WIEM, ŻE JA TO JA? KILKA SŁÓW O ŚWIADOMOŚCI CIELESNEJ” dr hab. Michał Wierzchoń - sobota, 29 września 2018, godz. 11:00. Więcej informacji pod adresem: http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/skad-wiem-ze-ja-ja-kilka-slow-o-swiadomosci-cielesnej

program wydarzeń w Pałacu w Staszica