Skocz do treści

Załącznik do Uchwały nr 1/2020 Zebrania Ogólnego AMU z dnia 22 maja 2020 r.

Regulamin Akademii Młodych Uczonych

Świadomi odpowiedzialności wynikającej z wyboru przez Polską Akademię Nauk do grona wybitnych przedstawicieli młodych polskich naukowców oraz kluczowej roli nauki w tworzeniu pomyślnej przyszłości Państwa, Członkowie Akademii Młodych Uczonych mają obowiązek, w ramach oraz niezależnie od jej prac, aktywnie angażować się w działalność na rzecz rozwoju nauki w Polsce.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Akademia Młodych Uczonych działa na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 1 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227, oraz z 2020 r. poz. 695) oraz Statutu Polskiej Akademii Nauk.

2. Oficjalnym skrótem nazwy “Akademia Młodych Uczonych” jest “AMU”.

3. Tłumaczenie nazwy “Akademia Młodych Uczonych” na język angielski brzmi „Polish Young Academy”, a oficjalnym skrótem nazwy w języku angielskim jest „PYA”.

4. AMU posiada znak graficzny – logo, którego wzór określa uchwała Zebrania Ogólnego.

§ 2 Zebranie Ogólne AMU

1. Najważniejszym organem AMU jest Zebranie Ogólne.

2. Podstawową formą działania Zebrania Ogólnego są sesje.

a. W sesjach Zebrania Ogólnego uczestniczą członkowie AMU oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego AMU.

b. Głos stanowiący mają wyłącznie członkowie AMU.

c. Sesje Zebrania Ogólnego zwołuje Przewodniczący AMU co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sesję może zwołać Prezes Polskiej Akademii Nauk.

d. Sesje Zebrania Ogólnego odbywają się w trybie stacjonarnym albo w trybie zdalnym. Sesje w trybie zdalnym odbywają się przy wykorzystaniu przez wszystkich uczestniczących środków elektronicznych zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w sesji, rejestrację sesji oraz możliwość tajnego głosowania.

e. Sesje Zebrania Ogólnego odbywają się zgodnie z programem zatwierdzonym przez Zebranie Ogólne na wniosek Przewodniczącego AMU.

3. Przewodniczący AMU, zwołując sesję Zebrania Ogólnego, zawiadamia członków AMU o jej terminie i trybie w drodze korespondencji konwencjonalnej lub elektronicznej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Przewodniczący AMU informuje dodatkowo o miejscu sesji Zebrania Ogólnego, gdy odbywa się ona w trybie stacjonarnym, lub o sposobie połączenia, gdy odbywa się ona w trybie zdalnym.

4. Udział w sesji Zebrania Ogólnego jest obowiązkiem członka AMU. Członkowie AMU są zobowiązani poinformować w drodze korespondencji konwencjonalnej lub
elektronicznej Przewodniczącego AMU, jeśli ich udział w sesji Zebrania Ogólnego nie będzie możliwy. Członek AMU ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego AMU o zmianie adresu korespondencyjnego lub elektronicznego.

5. Do zadań Zebrania Ogólnego należą w szczególności:

a. nadzór nad całokształtem działalności AMU,

b. określanie strategii i kierunków działania AMU,

c. określanie sposobu realizacji zadań AMU wymienionych w § 57 Statutu Polskiej Akademii Nauk,

d. podejmowanie uchwał, w tym o charakterze opiniodawczym, we wszystkich sprawach związanych z działalnością AMU, za wyjątkiem kwestii organizowania prac AMU, o których decyduje Przewodniczący AMU,

e. wybór Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego AMU,

f. odwoływanie Zastępców Przewodniczącego AMU na wniosek Przewodniczącego AMU,

g. udzielanie pełnomocnictw członkom AMU do reprezentowania AMU w określonych sprawach.

6. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy członek AMU. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem powinien być przekazany Przewodniczącemu AMU w formie pisemnej lub elektronicznej. Przewodniczący informuje członków AMU o projekcie uchwały i jej uzasadnieniu nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania projektu. Projekt ten jest głosowany na najbliższej sesji Zebrania Ogólnego następującej po chwili przekazania go członkom AMU przez Przewodniczącego AMU.

7. Zebranie Ogólne podejmuje uchwały podczas sesji, przy udziale co najmniej połowy liczby członków AMU.

a. Uchwały w sprawach dotyczących wyboru Przewodniczącego AMU, wyboru i odwołania Zastępców Przewodniczącego AMU podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

b. Uchwały w sprawach dotyczących zmiany Regulaminu AMU podejmowane są w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.

c. Uchwały w pozostałych sprawach podejmowane są w głosowaniu jawnym (lub na wniosek Przewodniczącego AMU w głosowaniu tajnym) zwykłą większością głosów.

8. Decyzją Przewodniczącego AMU na sesji Zebrania Ogólnego w trybie stacjonarnym uchwały mogą być podejmowane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Wyniki głosowań Zebrania Ogólnego ustala trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, której członkowie powoływani są podczas tej samej sesji przez Zebranie Ogólne na wniosek Przewodniczącego AMU w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Komisja Skrutacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

10. Protokół z sesji Zebrania Ogólnego sporządza pracownik Kancelarii Polskiej Akademii Nauk lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek AMU. Przyjęcie protokołu następuje na kolejnej sesji Zebrania Ogólnego.

§ 3 Przewodniczący AMU i Zastępcy Przewodniczącego AMU

1. Do zadań Przewodniczącego AMU należą w szczególności:

a. reprezentowanie AMU wobec osób trzecich, zwłaszcza wobec Polskiej Akademii Nauk,

b. zwoływanie sesji Zebrania Ogólnego, ustalanie jej porządku i przewodniczenie obradom,

c. koordynowanie bieżącej działalności AMU, w tym podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach organizacyjnych AMU,

d. powoływanie i rozwiązywanie Zespołów AMU oraz określanie ich celów i sposobu działania,

e. udzielanie pełnomocnictwa członkowi AMU do reprezentowania Przewodniczącego AMU w określonym zakresie,

f. przedstawianie uchwał Zebrania Ogólnego AMU Prezesowi Polskiej Akademii Nauk.

2. Na podstawie pisemnego upoważnienia oraz informując Prezesa PAN i członków AMU Przewodniczący może czasowo przekazać jednemu z Zastępców Przewodniczącego koordynowanie prac AMU.

3. Do zadań Zastępców Przewodniczącego AMU należą w szczególności:

a. koordynowanie bieżących prac AMU w zakresie określonym przez Przewodniczącego,

b. reprezentowanie AMU wobec osób trzecich, zwłaszcza Polskiej Akademii Nauk,

c. doradzanie Przewodniczącemu AMU przy podejmowaniu decyzji wynikających z realizacji jego zadań.

§ 4 Wybory Przewodniczącego AMU i Zastępców

1. Przewodniczącego AMU wybiera Zebranie Ogólne.

a. Wybory Przewodniczącego odbywają się podczas sesji Zebrania Ogólnego w trybie stacjonarnym, chyba że przeprowadzenie sesji w tym trybie nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od członków AMU.

b. Wybory nowego Przewodniczącego AMU odbywają się nie później niż na 60 dni przed upływem kadencji ustępującego Przewodniczącego AMU.

2. Przewodniczący AMU ogłasza termin wyborów nowego Przewodniczącego AMU nie później niż na 90 dni przed upływem swojej kadencji.

3. Prawo do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego AMU mają wszyscy członkowie AMU, przy czym wyklucza się możliwość zgłaszania kandydatury własnej.

Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego AMU dokonuje się w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej na adresy wszystkich członków AMU. Zgłoszenia można dokonać najwcześniej po ogłoszeniu terminu wyborów Przewodniczącego AMU, a najpóźniej na dwa tygodnie przed sesją Zebrania Ogólnego, w porządku której zaplanowano wybory Przewodniczącego AMU.

4. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie oraz przedstawia program swoich działań w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej na adresy elektroniczne wszystkich członków AMU. Brak zgody na kandydowanie lub nieprzedstawienie programu na co najmniej tydzień przed sesją Zebrania Ogólnego, w porządku którego zaplanowano wybory Przewodniczącego AMU, jest równoznaczne z odmową kandydowania na Przewodniczącego AMU.

5. Jeżeli nie zgłoszono żadnego kandydata na Przewodniczącego AMU albo żaden ze zgłoszonych kandydatów nie wyraził zgody na kandydowanie, podczas sesji Zebrania Ogólnego AMU, w porządku której przewidziano wybory Przewodniczącego AMU, przeprowadza się głosowanie indykacyjne. Polega ono na wskazaniu przez każdego obecnego na Zebraniu członka AMU w sposób pisemny (lub elektroniczny, w przypadku sesji w trybie zdalnym) i tajny kandydata na Przewodniczącego AMU.

Spośród wskazanych osób kandydatami zostają te, które wyrażają zgodę na kandydowanie. W przypadku dalszego braku kandydatów głosowanie indykacyjne powtarza się.

6. Przebieg wyborów na Przewodniczącego AMU koordynuje trzyosobowa Komisja Wyborcza wybierana w głosowaniu jawnym przez Zebranie Ogólne podczas sesji, w której porządku przewidziano wybory, spośród kandydatów zgłoszonych na tej sesji. Członkami Komisji Wyborczej nie mogą być kandydaci na Przewodniczącego AMU. Po ukonstytuowaniu się Komisji Wyborczej jej Członkowie wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

7. Przewodniczącym AMU zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się, ograniczając wybór do tych kandydatów.

8. Zebranie Ogólne może wybrać do trzech Zastępców Przewodniczącego AMU na wniosek Przewodniczącego lub Przewodniczącego elekta z zastrzeżeniem, że kadencja Zastępców Przewodniczącego AMU wybranych na wniosek Przewodniczącego elekta rozpoczyna się nie wcześniej niż z początkiem jego kadencji.

9. Wybory na Zastępców Przewodniczącego AMU przeprowadza trzyosobowa Komisja Wyborcza wybierana w głosowaniu jawnym przez Zebranie Ogólne podczas sesji, w której porządku przewidziano wybory. Podczas tej sesji członkowie AMU zgłaszają Przewodniczącemu AMU kandydatury do Komisji Wyborczej. Wybór Komisji Wyborczej jest jawny i koordynuje go Przewodniczący AMU. Członkami Komisji Wyborczej nie mogą być kandydaci na Zastępcę Przewodniczącego AMU. Po ukonstytuowaniu się Komisji Wyborczej jej członkowie wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym przewodniczącego Komisji Wyborczej.

10. Datę upływu kadencji Przewodniczącego AMU określa się jako datę upływu połowy kadencji członka AMU określonej w statucie PAN lub jako datę upływu kadencji Przewodniczącego jako członka AMU, w zależności od tego, która jest wcześniejsza.

11. Mandat Przewodniczącego wygasa w szczególności w razie:

a. upływu kadencji Przewodniczącego AMU,

b. utraty lub rezygnacji z członkostwa w AMU,

c. złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji na sesji Zebrania Ogólnego lub na ręce Prezesa PAN,

d. śmierci.

12. Datę upływu kadencji Zastępcy Przewodniczącego AMU określa się jako datę upływu kadencji Przewodniczącego AMU lub jako datę upływu kadencji Zastępcy Przewodniczącego AMU jako członka AMU, w zależności od tego, która jest wcześniejsza.

13. Mandat Zastępcy Przewodniczącego AMU wygasa w szczególności w razie:

a. upływu kadencji Zastępcy Przewodniczącego AMU,

b. utraty lub rezygnacji z członkostwa w AMU,

c. złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji na sesji Zebrania Ogólnego lub na ręce Przewodniczącego AMU,

d. odwołania przez Zebranie Ogólne,

e. śmierci.

§ 5 Zespoły AMU

1. Przewodniczący AMU powołuje spośród członków AMU Zespoły AMU celem realizacji zadań związanych z działalnością AMU. Zadania zespołu określa Przewodniczący AMU.

2. O ile Przewodniczący nie zdecyduje inaczej:

a. sposób działania Zespołu określają jego członkowie,

b. prace Zespołu AMU koordynuje jego kierownik wybierany przez członków Zespołu zwykłą większością głosów.

3. W porozumieniu z kierownikiem zespołu Przewodniczący AMU może powołać lub odwołać członka Zespołu.

4. Kadencja Zespołu wygasa z końcem kadencji Przewodniczącego AMU.