Skocz do treści

Statut PAN o AMU

Rozdział IX

AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH

§ 56

Członkowie Akademii Młodych Uczonych wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi młodych przedstawicieli nauki polskiej.

§ 57

1. Do zadań Akademii Młodych Uczonych należy działanie na rzecz aktywizacji środowiska młodych pracowników nauki, a w szczególności:
    1) przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki,
    2) organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych mających na celu rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych,
    3) upowszechnianie wyników z działalności określonej w pkt 2,
    4) przygotowywanie opinii oraz ocen naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych,
    5) upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.
    2. Akademia Młodych Uczonych realizuje zadania z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii.

§ 58

Członkiem Akademii Młodych Uczonych może zostać osoba, która:
    1) nie przekroczyła 38 roku życia w dniu wyboru,
    2) legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora.

§ 59

Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

§ 60

1. Kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić:
    1) trzech członków Akademii, lub
    2) rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
    3) rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
    4) pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki naukowe.
2. Tryb zgłaszania kandydatów wraz z rekomendacjami, tryb wyboru i wyborów uzupełniających członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.

§ 61

    1. Kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych wyłania powołana przez Prezesa Akademii Kapituła do spraw Akademii Młodych Uczonych, zwana dalej „Kapitułą”.
    2. Kadencja Kapituły odpowiada kadencji organów Akademii.
    3. Kapituła składa się z nie więcej niż 11 osób, członków Akademii zgłoszonych przez zebrania plenarne wydziałów. Przewodniczącego Kapituły wskazuje Prezes Akademii.
    4. Szczegółowy tryb działania Kapituły oraz wyłaniania jej członków określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii.

§ 62

    1. Kapituła po zaopiniowaniu kandydatów przez zebrania plenarne wydziałów wyłania kandydatów, których listę wraz z rekomendacjami przekazuje Prezesowi Akademii.
    2. Prezes Akademii wnosi na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Akademii wniosek o  dokonanie wyboru członków Akademii Młodych Uczonych.

§ 63

    1. Członek Akademii Młodych Uczonych traci status członka w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
    2. Członek Akademii Młodych Uczonych może być pozbawiony statusu członka w przypadku naruszenia zasad etyki w nauce. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Ogólne Akademii większością dwóch trzecich głosów.
    3. Członek Akademii Młodych Uczonych może zrezygnować z członkostwa.

§ 64

Organami Akademii Młodych Uczonych są:
    1) Zebranie Ogólne,
    2) Przewodniczący.

§ 65

Szczegółowe zasady wyboru organów Akademii Młodych Uczonych oraz zasady ich działania określa regulamin uchwalony przez Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych i zatwierdzony przez Prezesa Akademii.

§ 66

Przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych mogą uczestniczyć w pracach wydziałów, oddziałów, komitetów naukowych, problemowych i narodowych Akademii.

Rozdział I

ZGROMADZENIE OGÓLNE AKADEMII

§ 9

W sesjach Zgromadzenia Ogólnego Akademii biorą udział bez głosu stanowiącego członkowie Akademii Młodych Uczonych.

Statut PAN

Uchwała Nr 4/2017 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 grudnia 2017 r.