Podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych, których kadencja rozpocznie się w dniu 15 grudnia 2016 r.:
w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN:
- Anna Brożek,
- Nicole Dołowy-Rybińska,
- Dominika Latusek-Jurczak,
w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
- Anna Ajduk,
- Justyna Cybulska,
w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
- Dorota Czajkowska-Szczykowska,
- Krzysztof Fic,
- Monika Kędra,
- Piotr Kuświk,
- Karol Palka,
w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN
- Anna Fabijańska,
- Monika Kwoka,
- Przemysław Perlikowski,
- Przemysław Wachulak,
w Wydziale V Nauk Medycznych PAN:
- Wojciech Fendler.

Wśród wybranych podczas tej samej sesji członków korespondentów PAN znalazł się prof. Janusz Bujnicki, który do 14 grudnia br. jest także członkiem Akademii Młodych Uczonych.

 

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński przyznał nagrodę naukową za rok 2016 Prof. Dariuszowi Jemielniakowi, członkowi i Zastępcy Przewodniczącego AMU, za publikację naukową „Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia” - etnograficzną analizę społeczności Wikipedii, największego ruchu otwartej współpracy w historii ludzkości.

20161117 174423

Przedstawiciele akademii młodych uczonych z krajów europejskich oraz polskiej Akademii Młodych Uczonych dyskutowali o systemie wsparcia naukowców w ich staraniach o zdobycie europejskich grantów. Omawiano także dobre praktyki w tym zakresie w poszczególnych państwach oraz sposoby kształtowania polityki naukowej.

Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 listopada w Krakowie, w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie. Oprócz przedstawicieli AMU i innych akademii europejskich wzięli w nim udział prof. Edward Nęcka, Wiceprezes PAN, prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału PAN w Krakowie oraz Ewa Kuśmierczyk, dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN.
Zebranych powitał dr hab. Konrad Osajda, przewodniczący Akademii Młodych Uczonych. Wygłosił on także krótką prezentację, mającą na celu przybliżenie gościom zagranicznym obowiązków i struktury AMU. Następnie głos zabrał prof. Edward Nęcka, wiceprezes PAN, do którego obowiązków należy m.in. nadzór nad funkcjonowaniem AMU. Przedstawił różne statystyki, pokazujące wyniki polskich naukowców w programie grantowym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na tle innych krajów, biorących udział w tym konkursie.

Następnie odbyła się dyskusja, którą prowadził dr hab. Michał Wierzchoń (członek AMU), mająca na celu omówienie sposobów wsparcia na poziomie narodowym naukowców w możliwościach uzyskania i obsługi grantów ERC. Rozmawiano także o potencjalnych zmianach w polityce naukowej oraz w podejściu społeczności naukowców, które to zmiany także wpłynęłyby pozytywnie na uzyskiwanie i realizację grantów europejskich. Przedstawiciele młodych uczonych m.in. ze Szwecji, Szkocji, Holandii, Danii oraz Niemiec opowiadali o modelach wsparcia grantobiorców w ich krajach ojczystych oraz referowali doświadczenia innych członków ich organizacji związanych z zagadnieniem grantów europejskich. Ponadto czynny udział wzięli laureaci grantów ERC z Polski: prof. UW dr hab. Stefan Dziembowski oraz prof. dr hab. Janusz Bujnicki, czł. AMU.

Drugi dzień spotkania poświęcony został omówieniu wewnętrznych spraw poszczególnych Akademii, w tym prowadzonych bieżących działań oraz zaprezentowaniu projektów planowanych.

Oprac. M.K.-G.

Raport z konferencji i towarzyszącego jej spotkania przedstawicieli młodych akademii z państw europejskich (Kraków, 17-18 listopada 2016 r.)

W dniu 30 września zakończyła się trwająca dwa lata kadencja władz AMU w składzie: Przewodniczący: dr hab. Jakub FICHNA, prof. UMed, Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA, prof. IOR-PIB, dr hab. Monika KACZMAREK i dr hab. Michał WIERZCHOŃ. Od 1 października pracom Akademii przewodniczy dr hab. Konrad OSAJDA, a Zastępcami Przewodniczącego są prof. dr hab. Dariusz JEMIELNIAK, dr hab. Katarzyna MARCINIAK,prof. UW oraz ponownie dr hab. Michał WIERZCHOŃ. Kadencja obecnych władz Akademii Młodych Uczonych upływa w dniu 23 maja 2017 r.

Informacja o wyborach

 

Europejska Noc Naukowców w Olsztynie jest okazją dla społeczności lokalnej do odwiedzenia niedostępnych na co dzień laboratoriów i wzięcia udziału w popularno-naukowych pokazach, eksperymentach i innych atrakcjach, które pozwolą lepiej zrozumieć jakie znaczenie mają osiągnięcia nauki w codziennym życiu, a także jak fascynująca może być praca badacza.
W przygotowanie stanowisk Akademii Młodych Uczonych zaangażowało się troje członków AMU, którzy przygotowali trzy niezależne pokazy. Ich zakres obejmował:
Nauki biologiczne: prof. Monika Kaczmarek pt. „DNA - dlaczego każdy z nas jest wyjątkowy?”
DNA posiada unikalną dla każdego organizmu żywego sekwencję, o której decyduje sposób ułożenia zasad azotowych (A, G, C i T), tworzących kod genetyczny. W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób ułożenie zasad azotowych odpowiada za nasz wygląd i sposób funkcjonowania. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie jak to się dzieje, że informacja zapisana w DNA jest podobna między różnymi nawet bardzo odległymi gatunkami. Czy jesteśmy bardziej podobni do szympansa czy banana? Przeprowadzony zostanie szereg zajęć interaktywnych mających na celu zapoznanie uczestników z budową DNA, podobieństwem międzygatunkowym. Wiedzę zdobytą na temat dziedziczenia cech sprawdzimy grając w BINGO. Będzie również można wykonać "genetyczną biżuterię" izolując i zamykając nici własnego, unikalnego DNA w przejrzystym wisiorku.
Nauki techniczne: prof. Magdalena Rucka Konstrugetti - konstrukcje mostowe z makaronu
Konstrukcje mostowe towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Na przestrzeni wieków, rozwój cywilizacyjny umożliwiał wznoszenie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych budowli. Spotkanie składało się z dwóch części - wykładowej oraz warsztatowej. Podczas wykładu Uczestnicy zapoznali się z krótką historią mostów. Zaprezentowane zostały różnorodne rozwiązania konstrukcyjne, w tym również te nietypowe. Zakończeniem tej części był krótki quiz z nagrodami. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość wykonania własnych modeli przy użyciu makaronu i kleju.
Nauki społeczne: prof. Michał Wierzchoń „Skąd wiem, że ja to ja? Kilka słów o świadomości cielesnej”
W ramach wykładów zaprezentowane zostały podstawowe informacje o współczesnych badaniach poświęconych tematyce 'ja' i 'samoświadomości' z perspektywy neuropsychologii i psychologii poznawczej. Zaprezentowane zostały metody badawcze pozwalające zmieniać odczucie swojego ciała, zakłócając zarówno poczucie przynależności części ciała (np. poczucie, że ręka jest moja) jak i całego ciała. Na przykładzie iluzji 'gumowej ręki' omówiono konsekwencje uzyskiwanych w takich badaniach wyników dla naszych założeń na temat 'ja. Uczestnicy zastawiali się , czy nasze 'ja' jest rzeczywiście tak niezmienne, jak nam się wydaje.

link do strony Europejskiej Nocy Naukowców

Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU) była skierowana do doktorantów będących na wczesnym etapie swojej kariery naukowej. W tegorocznej edycji udział wzięli młodzi naukowcy reprezentujący nauki techniczne i nauki o życiu. Szkoła letnia trwała cztery dni. Każdego dnia uczestnicy mieli możliwość doskonalenia umiejętności miękkich i twardych (praca w zespole, autoprezentacja, emisja głosu, wizualizacja wyników badań, biostatystyka), które będą wykorzystywać w swojej pracy badawczej. Zajęcia miały formę wykładów, warsztatów i dyskusji. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania własnych wyników badań i zainteresowań naukowych, co stanowiło punkt wyjścia do długich i intensywnych dyskusji między uczestnikami. Wśród grona prowadzących warsztaty znaleźli się finaliści Famelabu: dr Jakub Bochiński i mgr Mariana Kozłowska;  mgr Marta Rolnik – coach personalny. Warsztaty z emisji głosu prowadziła mgr Anna Stokalska. Zajęcia z biostatystyki koordynował dr Maciej Sobczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty z wizualizacji poprowadzili dr Bartosz Borucki z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Joanna Karłowska-Pik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szkoła Letnia KMT stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń naukowych pomiędzy doktorantami rozpoczynającymi karierę naukową.  W trakcie warsztatów uczestnicy mogli popracować nad prawidłowym przygotowaniem się do wystąpienia publicznego – od przygotowania i opanowania drżenia swojego głosu, po przyjęcie prawidłowej postawy podczas prezentacji naukowej, wzbudzenie zainteresowania słuchaczy, umiejętność odpowiedzi na pytania. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z metodami analizy statystycznej i wizualizacji wyników badań. Ponadto uczestnicy mieli możliwość wymiany wiedzy i nawiązania współpracy interdyscyplinarnej, ponieważ warsztaty zrzeszały naukowców reprezentujących nauki techniczne i nauki o życiu.

link do strony KMT AMU

Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie w dniach 6-9 lipca br. gościł uczestników szkoły letniej „Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne”, której organizatorami byli Instytut Nauk Prawnych PAN i Akademia Młodych Uczonych PAN. Podczas uroczystej inauguracji prof. Edward Nęcka w swoim wystąpieniu powiedział: „Z ogromną satysfakcją biorę udział w otwarciu tego przedsięwzięcia, ponieważ bardzo mi się podoba ta inicjatywa. To jest inicjatywa dwóch instytucji: Instytutu Nauk Prawnych PAN i Akademii Młodych Uczonych. Obie te instytucje mam zaszczyt otaczać opieką z ramienia władz Akademii. Instytut Nauk Prawnych PAN to jednostka o ustalonej renomie, o dużych osiągnięciach, jest to jeden z filarów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, natomiast Akademia Młodych Uczonych to jest stosunkowo młode ciało, właśnie mija pierwsza kadencja funkcjonowania Akademii (…) Odnoszę wrażenie, że 35 członków AMU robi więcej niż 350 członków Polskiej Akademii Nauk. Nie chcę nikogo uważać, ale chcę odkreślić duży dynamizm działania tej grupy młodych ludzi, którzy bardzo sprawnie działają”.