Europejska Noc Naukowców w Olsztynie jest okazją dla społeczności lokalnej do odwiedzenia niedostępnych na co dzień laboratoriów i wzięcia udziału w popularno-naukowych pokazach, eksperymentach i innych atrakcjach, które pozwolą lepiej zrozumieć jakie znaczenie mają osiągnięcia nauki w codziennym życiu, a także jak fascynująca może być praca badacza.
W przygotowanie stanowisk Akademii Młodych Uczonych zaangażowało się troje członków AMU, którzy przygotowali trzy niezależne pokazy. Ich zakres obejmował:
Nauki biologiczne: prof. Monika Kaczmarek pt. „DNA - dlaczego każdy z nas jest wyjątkowy?”
DNA posiada unikalną dla każdego organizmu żywego sekwencję, o której decyduje sposób ułożenia zasad azotowych (A, G, C i T), tworzących kod genetyczny. W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób ułożenie zasad azotowych odpowiada za nasz wygląd i sposób funkcjonowania. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie jak to się dzieje, że informacja zapisana w DNA jest podobna między różnymi nawet bardzo odległymi gatunkami. Czy jesteśmy bardziej podobni do szympansa czy banana? Przeprowadzony zostanie szereg zajęć interaktywnych mających na celu zapoznanie uczestników z budową DNA, podobieństwem międzygatunkowym. Wiedzę zdobytą na temat dziedziczenia cech sprawdzimy grając w BINGO. Będzie również można wykonać "genetyczną biżuterię" izolując i zamykając nici własnego, unikalnego DNA w przejrzystym wisiorku.
Nauki techniczne: prof. Magdalena Rucka Konstrugetti - konstrukcje mostowe z makaronu
Konstrukcje mostowe towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Na przestrzeni wieków, rozwój cywilizacyjny umożliwiał wznoszenie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych budowli. Spotkanie składało się z dwóch części - wykładowej oraz warsztatowej. Podczas wykładu Uczestnicy zapoznali się z krótką historią mostów. Zaprezentowane zostały różnorodne rozwiązania konstrukcyjne, w tym również te nietypowe. Zakończeniem tej części był krótki quiz z nagrodami. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość wykonania własnych modeli przy użyciu makaronu i kleju.
Nauki społeczne: prof. Michał Wierzchoń „Skąd wiem, że ja to ja? Kilka słów o świadomości cielesnej”
W ramach wykładów zaprezentowane zostały podstawowe informacje o współczesnych badaniach poświęconych tematyce 'ja' i 'samoświadomości' z perspektywy neuropsychologii i psychologii poznawczej. Zaprezentowane zostały metody badawcze pozwalające zmieniać odczucie swojego ciała, zakłócając zarówno poczucie przynależności części ciała (np. poczucie, że ręka jest moja) jak i całego ciała. Na przykładzie iluzji 'gumowej ręki' omówiono konsekwencje uzyskiwanych w takich badaniach wyników dla naszych założeń na temat 'ja. Uczestnicy zastawiali się , czy nasze 'ja' jest rzeczywiście tak niezmienne, jak nam się wydaje.

link do strony Europejskiej Nocy Naukowców

Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU) była skierowana do doktorantów będących na wczesnym etapie swojej kariery naukowej. W tegorocznej edycji udział wzięli młodzi naukowcy reprezentujący nauki techniczne i nauki o życiu. Szkoła letnia trwała cztery dni. Każdego dnia uczestnicy mieli możliwość doskonalenia umiejętności miękkich i twardych (praca w zespole, autoprezentacja, emisja głosu, wizualizacja wyników badań, biostatystyka), które będą wykorzystywać w swojej pracy badawczej. Zajęcia miały formę wykładów, warsztatów i dyskusji. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania własnych wyników badań i zainteresowań naukowych, co stanowiło punkt wyjścia do długich i intensywnych dyskusji między uczestnikami. Wśród grona prowadzących warsztaty znaleźli się finaliści Famelabu: dr Jakub Bochiński i mgr Mariana Kozłowska;  mgr Marta Rolnik – coach personalny. Warsztaty z emisji głosu prowadziła mgr Anna Stokalska. Zajęcia z biostatystyki koordynował dr Maciej Sobczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty z wizualizacji poprowadzili dr Bartosz Borucki z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Joanna Karłowska-Pik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szkoła Letnia KMT stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń naukowych pomiędzy doktorantami rozpoczynającymi karierę naukową.  W trakcie warsztatów uczestnicy mogli popracować nad prawidłowym przygotowaniem się do wystąpienia publicznego – od przygotowania i opanowania drżenia swojego głosu, po przyjęcie prawidłowej postawy podczas prezentacji naukowej, wzbudzenie zainteresowania słuchaczy, umiejętność odpowiedzi na pytania. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z metodami analizy statystycznej i wizualizacji wyników badań. Ponadto uczestnicy mieli możliwość wymiany wiedzy i nawiązania współpracy interdyscyplinarnej, ponieważ warsztaty zrzeszały naukowców reprezentujących nauki techniczne i nauki o życiu.

link do strony KMT AMU

Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie w dniach 6-9 lipca br. gościł uczestników szkoły letniej „Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne”, której organizatorami byli Instytut Nauk Prawnych PAN i Akademia Młodych Uczonych PAN. Podczas uroczystej inauguracji prof. Edward Nęcka w swoim wystąpieniu powiedział: „Z ogromną satysfakcją biorę udział w otwarciu tego przedsięwzięcia, ponieważ bardzo mi się podoba ta inicjatywa. To jest inicjatywa dwóch instytucji: Instytutu Nauk Prawnych PAN i Akademii Młodych Uczonych. Obie te instytucje mam zaszczyt otaczać opieką z ramienia władz Akademii. Instytut Nauk Prawnych PAN to jednostka o ustalonej renomie, o dużych osiągnięciach, jest to jeden z filarów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, natomiast Akademia Młodych Uczonych to jest stosunkowo młode ciało, właśnie mija pierwsza kadencja funkcjonowania Akademii (…) Odnoszę wrażenie, że 35 członków AMU robi więcej niż 350 członków Polskiej Akademii Nauk. Nie chcę nikogo uważać, ale chcę odkreślić duży dynamizm działania tej grupy młodych ludzi, którzy bardzo sprawnie działają”.

W dniach 30 czerwca – 2 lipca br. we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele nauki, biznesu, władz i agend finansujących naukę by rozmawiać o wpieraniu wzajemnej współpracy. Trzydniową konferencję otworzył wykład „2+2 = 5? Czy synergia między nauką i biznesem w Polsce jest możliwa?" Grzegorza Brony z firmy Creotech S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego oraz wystawa „MATH-ART” prezentująca prace Jakuba Jernajczyka, artysty wizualnego, matematyka i popularyzatora nauki.

W związku z podjęciem przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwały w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych (AMU) w podziale na poszczególne wydziały PAN Kapituła ds. AMU ogłosiła nabór kandydatów na członków Akademii. Członkiem Akademii Młodych Uczonych może zostać osoba, która nie przekroczyła 38 roku życia i legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić: trzech członków Polskiej Akademii Nauk, rada naukowa instytutu posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki naukowe.

Ogłoszenie o wyborach znajduje się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

Zgłoszenia kandydatów adresowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2016 r., na adres: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki.

 

Mariusz Piskuła, Przewodniczący Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych

Ogłaszając nabór członków Akademii Młodych Uczonych mamy nadzieję, że wśród zgłoszonych kandydatów odnajdziemy tych, którzy potraktują obecność w korporacji Polskiej Akademii Nauk nie tylko jako wyróżnienie, lecz także aktywnie włączą się w jej działalność. Jak pokazują doświadczenia ostatnich ponad czterech lat dla młodych naukowców jest to dobry okres na podejmowanie nowych – również pozanaukowych wyzwań, a Akademia Młodych Uczonych umożliwia spełnianie własnych ambicji. Nie ukrywam, że bycie aktywnym członkiem AMU wymaga poświęcenia czasu, zaangażowania oraz samozaparcia. Jednak – co pokazuje przykład członków wybranych w 2010 i 2011 roku – przynosi wiele satysfakcji i ciekawych kontaktów nie tylko w swoim środowisku naukowym i może stać się przedbiegiem do wyboru na członka PAN.

 

Dr hab. Jakub Fichna, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych

Członkostwo w Akademii Młodych Uczonych to wielkie wyróżnienie. W mojej opinii z członkostwem tym wiążą się zarówno prawa, jak i obowiązki. Udział w przedsięwzięciach Akademii – zarówno Polskiej Akademii Nauk, jak i Akademii Młodych Uczonych otwiera przed młodymi uczonymi zupełnie nowe perspektywy. Akademia Młodych Uczonych, działająca od 4 lat zdążyła już zaistnieć w świadomości środowiska naukowego w Polsce: zabieraliśmy głos w sprawach ważnych dla kształtowania systemu nauki, nasi przedstawiciele brali udział w pracach ważnych gremiów opiniodawczych, m.in. w Komitecie Polityki Naukowej, przygotowaliśmy ekspertyzę dotyczącą mobilności polskich naukowców i dyskutowaliśmy różne aspekty kreowania kariery naukowej, szykujemy już drugą międzynarodową konferencję „Polish Scientific Networks” i drugą szkołę letnią „Kuźnia Młodych Talentów”… Włączamy się także w inicjatywy popularyzujące naukę.

Tak duża liczba przedsięwzięć wymaga sporego zaangażowania. Sądzę, że wszyscy członkowie AMU zadawali sobie pytanie „czy dam radę wziąć na siebie kolejne obowiązki w projektach Akademii?”. Sam wielokrotnie musiałem na nie odpowiadać i nie zawsze było mi łatwo. Teraz – dwa lata po pierwszym Pikniku Naukowym, na którym Akademia Młodych Uczonych miała swoje stanowisko i organizacją którego kierowałem wiem, że było warto poświęcać czas na projekty AMU. Nie tylko ja sam zyskałem doświadczenia i kontakty, lecz także moi współpracownicy z Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mieli okazję do podejmowania nowych rodzajów działalności i wyzwań.

 

Dr hab. Konrad Osajda, Przewodniczący-elekt Akademii Młodych Uczonych

Członkowie Akademii Młodych Uczonych mają wiele możliwości podjęcia aktywności, które otwiera przed nimi bycie w korporacji PAN. Tylko od decyzji konkretnych młodych naukowców zależy, w jaki sposób chcą z nich skorzystać. Zaproszenia do uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym Akademii i posiedzeniach plenarnych Wydziałów dają możliwość osobistego poznania wybitnych polskich naukowców będących członkami PAN oraz włączenia się w podejmowane przez nich działania, a także zaproszenia ich do własnych inicjatyw.

Członkowie Akademii mogą ponadto włączyć się w pracę komitetów naukowych i problemowych PAN. Dla wielu z nas jest to okazja to zbudowania swojej rozpoznawalności w środowisku naukowym oraz nawiązania współpracy naukowej także poza strukturami komitetowymi.

Dla mnie osobiście o znaczeniu AMU dla PAN świadczy również powołanie mnie do Zespołu Doradczego Prezesa PAN ds. przygotowania zmian w najważniejszym dla istnienia i działania PAN akcie prawnym – ustawie o PAN.

Akademia Młodych Uczonych po raz drugi zaprasza doktorantów do udziału w szkole letniej Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU). W tym roku szkoła odbędzie w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy w dniach 15-18 września.

Listu Rady Programowej KMT AMU:

Drodzy Doktoranci 
Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na II edycję Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU), która odbędzie w dniach 15-18 września 2016 roku w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy.
Tegoroczna edycja KMT AMU będzie miała formę warsztatów, połączonych z dyskusjami panelowymi i wykładami popularnonaukowymi. Zaproszone grono polskich naukowców i specjalistów z różnych dziedzin naukowych dołoży wszelkich starań, aby program naukowy wydarzenia pozwolił na zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej analizy statystycznej i wizualizacji wyników badań. Ponadto w czasie spotkania uczestnicy KMT będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności miękkich podczas warsztatów z autoprezentacji i emisji głosu.
W programie przywidziane jest również spotkanie integracyjne mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny naukowe , co pozwoli to na integrację środowiska naukowego i jednocześnie będzie dobrym początkiem interdyscyplinarnej współpracy, która z pewnością pomoże w dalszej karierze naukowej.

Podczas II edycji szkoły letniej KMT AMU odbędzie się konkurs na najlepszą prezentację naukową. Nagrodą główną ufundowaną przez Grupę ADAMED jest 2500 zł, które zwycięzca może przeznaczyć na udział w wybranej konferencji naukowej.
Doktoranci pięciu najwyżej ocenionych zgłoszeń będą zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

      Dołożymy wszelkich starań aby II edycja Kuźni Młodych Talentów zapisała się w pamięci uczestników jako udane spotkanie zarówno pod względem merytorycznym jak i towarzyskim.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji Kuźni Młodych Talentów!

 

Z radością informujemy, że w dnia 12-15 maja br. odbędzie się konferencja "Chasing Mythical Beasts... The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adults’ Culture as a Transformation Marker", którą organizuje prof. Katarzyna Marciniak, członek AMU, w ramach Alexander von Humboldt Foundation Alumni Award for Innovative Networking Initiatives. Patronat nad obradami objęła Akademia Młodych Uczonych PAN. Konferencja jest jednocześnie punktem wyjścia do projektu "Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges" (ERC Consolidator Grant), a także jednym z elementów obchodów 25-lecia istnienia Ośroda Badań nad Tradycją Antyczną, założonego przez prof. Jerzego Axera w roku 1991 na Uniwersytecie Warszawskim.