Akademia Młodych Uczonych apeluje do Prezesa Rady Ministrów oraz posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego o zdecydowaną obronę finansowania badań naukowych w budżecie Unii Europejskiej i podjęcie działań na rzecz jego zwiększenia. Jednocześnie zachęcamy do przyłączenia się do naszego apelu tych wszystkich, którzy rozumieją wagę badań naukowych dla rozwoju Polski i Europy oraz utrzymania ich pozycji w świecie.

Poparcie dla naszego apelu można wyrazić (indywidualnie lub w imieniu instytucji): za pomocą formularza.

Instytucje i osoby, które dotychczas poparły nasz apel: lista aktualizowana

AMU logo

 

Warszawa, 9 września 2020 r.

 

 

 

 

Apel Akademii Młodych Uczonych

w sprawie ograniczenia budżetu Unii Europejskiej

na badania naukowe

 

Jako przedstawiciele środowiska naukowego z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy ustalenia nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej z dn. 17–20 lipca 2020 r. w części dotyczącej budżetu na badania naukowe w latach 2021-20271. Przed Unią Europejską stoją coraz trudniejsze wyzwania cywilizacyjne, w tym te dotyczące trwającej wciąż walki z pandemią COVID‑19, a nauka odgrywa w ich przezwyciężeniu fundamentalną rolę, zarówno krótko- jak i długoterminową. Również mądra odbudowa Europy, a taki cel założyli sobie unijni przywódcy, nie jest możliwa bez zwiększenia inwestycji właśnie w naukę. Biorąc to pod uwagę, znaczące ograniczenie finansowania programu Horizon Europe uważamy za niezrozumiałe i krótkowzroczne.

Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów, posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza tych wywodzących się ze świata akademickiego, o zdecydowaną obronę finansowania badań naukowych w budżecie Unii Europejskiej i podjęcie działań na rzecz jego zwiększenia.

Przyjęcie budżetu w formie ustalonej w trakcie szczytu Rady Europejskiej spowolni postęp naukowy i obniży konkurencyjność europejskiej nauki, co w konsekwencji doprowadzi do jej znacznego osłabienia. W dynamicznie zmieniającym się świecie stagnacja prowadzi do marginalizacji, co rozumieją globalne potęgi gospodarcze, w tym Stany Zjednoczone i Chiny, które inwestują w rozwój nauki znaczące środki. Uważamy, że zmniejszenie finansowania badań w Europie będzie miało wiele negatywnych skutków nawet w najbliższym czasie.

  1. Ograniczenie finansowania zadań realizowanych w ramach I filaru programu Horizon Europe Excellent Science (m.in. programy badawcze European Research Council oraz Marie Skłodowska-Curie Actions) uderzy w pierwszym rzędzie w badania podstawowe, które stanowią fundament dla zastosowań nauki w praktyce. Nie możemy bowiem opracować szczepionki czy też skutecznych terapii, jeśli nie znamy mechanizmów odporności człowieka i budowy wirusów. Obniżenie finansowania znacząco spowolni rozwój wszystkich bez wyjątku dziedzin naukowych, w tym nauk społecznych, humanistyki i ekonomii, których przedstawiciele są beneficjentami programów ERC, a które pomagają w zrozumieniu otaczającego nas świata i rozpoznaniu czekających nas wyzwań.

  2. Zmniejszenie wydatków na stypendia dla badaczy i młodych naukowców, np. w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie, dotknie przede wszystkim badaczy z krajów takich jak Polska. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas staży w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych nasi uczeni z powodzeniem przeszczepiają na rodzimy grunt najlepsze praktyki, budują nowoczesne laboratoria i konkurują na równych prawach z badaczami z całego świata.

  3. Przedstawiony projekt budżetu może znacząco ograniczyć współpracę badaczy na poziomie europejskim i międzynarodowym. Budowana dzięki środkom Unii Europejskiej, m.in. w ramach programu Erasmus+, aktywna współpraca naukowców zdecydowała w dużej mierze o powodzeniu pierwszych prób walki z COVID-19. Jeśli Europa ma sprostać w przyszłości stojącym przed nią wyzwaniom medycznym, ekologicznym czy demograficznym, niezbędna jest intensyfikacja współpracy europejskich uczonych. Konieczna jest zatem większa otwartość na nowe inicjatywy w ramach filarów II i III, które obejmują przedsięwzięcia realizowane we współpracy międzynarodowej.

Jako polscy i europejscy naukowcy w pełni popieramy stanowisko świata nauki sprzeciwiające się obniżeniu budżetu na badania naukowe wyrażone m.in. przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (ERC)2, Europejską Federację Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych ALLEA3, Stowarzyszenie Marie Curie Alumni4, narodowe Młode Akademie5 oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich6. Jednocześnie zachęcamy do przyłączenia się do naszego apelu tych wszystkich, którzy rozumieją wagę badań naukowych dla rozwoju Polski i Europy oraz utrzymania ich pozycji w świecie. Lista poparcia dla apelu znajduje się na stronie AMU7.

To od Państwa zdecydowanej reakcji i inicjatywy zależy rozwój polskiej i europejskiej nauki.

 

Przewodniczący

Akademii Młodych Uczonych

/-/ KAROL PALKA


5 Zainicjowane przez AMU wspólne stanowisko jest obecnie przygotowywane (https://globalyoungacademy.net/young-academies-on-horizon-europe/).

7 http://amu.pan.pl/index.php?id=175 (aktualizowane na bieżąco).

(stan na 17 września, godz. 23, w kolejności napływania zgłoszeń)

  •  dyrektorzy jednostek naukowych

prof. dr hab. Jarosław Stolarski, Dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN

dr hab. Przemysław Gorzelak, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Paleobiologii PAN

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyn, Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN

prof. dr hab. Anna Zielińska, Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN

dr hab. inż. Krzysztof Galos, Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

dr Tomasz Poprawka, Dyrektor Biura PolSCA PAN w Brukseli

dr hab. prof. IBD PAN Krzysztof Nieznański, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar, Wiceprezes PAN, Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii UM w Lublinie

dr hab. inż. Marcin Magdziarz, Dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. Tomasz Schramm, Przewodniczący Komitetu Badań Historycznych PAN

prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN, Kierownik Zakładu Historii Instytutu Slawistyki PAN

prof. dr hab. Łukasz Stettner, Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN

prof. dr. hab. Wojciech Penczek, Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN

dr hab. Maciej Eder, Dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN

dr hab. prof. VMU, Arkadiusz Radwan, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

  • kierownicy komórek organizacyjnych jednostek naukowych

dr hab. prof IF PAN Katarzyna Starowicz-Bubak, Kierownik Zakładu Neurochemii Instytutu Farmakologii PAN

dr hab. inż. Anna Szerling, Kierownik Zakładu Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej)

dr hab. Rafał Wójcik, Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Andrzej Nowak, Kierownik Pracowni Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku (Instytut Historii PAN) / Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej (Uniwersytet Jagielloński)

dr Maria Czeppe, Kierownik Pracowni Staropolskiej Polskiego Słownika Biograficznego, Instytut Historii PAN

prof. dr hab. Jacek Jemielity, Kierownik grupy badawczej w Centrum Nowych Technologii UW

dr hab. Krzysztof Skowronek, Kierownik pracowni w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej

prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Kierownik Zakładu Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa, Instytut Historii PAN

prof. dr hab. Leszek Roszkowski, Kierownik Zakładu Międzynarodowa Agenda Badawcza Astrocent, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

dr hab. prof. IS PAN Paweł Gancarczyk, Kierownik Zakładu Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

dr Piotr Brągoszewski, Kierownik Pracowni Homeostazy Białkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Marcin Kuźniak, Kierownik grupy w AstroCeNT, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

prof. dr hab. Romuald Lenczewski, Kierownik Katedry Matematyki Politechniki Wrocławskiej

dr Magdalena Moskal-del Hoyo, P.O. Kierownika Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

  • badacze i osoby prywatne

dr Andrzej Wolniewicz, Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk

dr hab. Lech Mankiewicz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

mgr Dorota Kołbuk, Instytut Paleobiologii PAN

dr Natalia Malek-Chudzik, Politechnika Wroclawska

dr hab. Andrzej Marzec, Instytut Historii UJ

mgr inż. Karolina Golianek, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

mgr inż. Joanna Olas, Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Piotr Warszyński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

mgr Katarzyna Markiewicz, Politechnika Śląska

dr inż. Tomasz Jastrząb, Politechnika Śląska

dr inż. Tomasz Moroń, Politechnika Śląska

prof. dr hab. Edward Nęcka Uniwersytet Jagielloński

dr hab. inż. prof. PŁ Marta Gmurek, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Ryszard Białecki, Politechnika Śląska

dr Marcin Strojecki Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

dr hab. Maciej Borodzik Uniwersytet Warszawski

mgr Anna Kulesza Uniwersytet Warszawski

mgr Marta Zielinska

dr hab. prof. UW emeritus, Stefan Ciara

dr hab. inż. Paweł Kasprowski, Politechnika Śląska

mgr inż. Michał Szerling

prof. Tomasz Borowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

dr inż. Piotr Czekalski, Politechnika Śląska

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński

dr n. med. Klaudia Szklarczyk, Uniwersytet Jagielloński

dr Monika Wasilewska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

dr Monika Jusupovic, Instytut Historii PAN

dr Dorota Wilgocka-Ślęzak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

dr hab. prof. IP PAN Tomasz Sulej, Instytut Paleobiologii PAN

dr Dominika Grzesik, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Ewa Brocławik, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

dr Paweł Gołdyn, Instytut Historii PAN

dr inż. Bartłomiej Tywoniuk, Institut für Physik, Universität der Bundeswehr, München

dr hab. Agnieszka Biedrzycka, Instytut Historii PAN

prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii PAN

dr hab. Adam Hamed, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr hab. prof. IBL PAN Ewa Głębicka, Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. Łukasz Przybyłowicz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

dr Magdalena Wołczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Marta Brewińska-Olchowik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

mgr inż. Alicja Olszewska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Małgorzata Śliwińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

mgr inż. Natalia Nowak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr hab. Dorota Dymkowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Grażyna Pawlak, Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. Ewa Kublik, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

prof. dr hab. Wanda Maria Weiner, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

mgr Justyna Sobich, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr hab. inż. Jacek Szuber, Politechnika Śląska w Gliwicach

mgr inż. Anna Bombińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Paloma Álvarez-Suárez, MSc, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Maciej Czerkies, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

dr Dorota Gierej-Czerkies, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr hab. Anna Filipek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

dr Piotr Achinger, Instytut Matematyczny PAN

mgr Izabela Hawro, Polska Akademia Nauk

dr Zbigniew Korwek, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

dr Adam Danilczyk, Instytut Historii PAN

mgr Anna Bryksa, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Piotr Maj, Uniwersytet Oksfordzki

mgr inż. Marek Gierej, Handerek Technologies Sp.z o.o.

dr Michał Bola, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr hab. Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Lenkiewicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Pani Angelina Wanowska

mgr Kacper Kondrakiewicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

mgr Kinga Rajchel, SWPS

Jacek Harlejczyk, MA, University of Aberdeen

prof. dr hab. Beata Możejko, Instytut Historii UG

Pani Aleksandra Kochańska

dr hab. prof. UMK emeritus Stefan Grzybowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr. Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

dr inż. Marta Fiedot-Toboła, Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT

mgr inż. Piotr Kunicki, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Andrzej Zdziarski, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Karol Żojdź, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

dr hab. prof. UMK Juliusz Raczkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Sajad Shahbazi, post-doc fellow, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr hab. Michał Różyczka, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

mgr Arkadiusz Siwko

dr Dawid Frąckowiak, Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

mgr Tomasz Walczak, Instytut Historii PAN

mgr farm. Martyna Pękała, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Bartłomiej Kwiatkowski

dr hab. Ewelina Szpak, Instytut Historii PAN

dr Mateusz Janeta, Uniwersytet Wrocławski

mgr Ewa Bączyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Anna Barcz, Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. prof. IH PAN Adrian Jusupović, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

mgr Danuta Rudzka Gierej

dr hab. prof. IH PAN Joanna Nalewajko-Kulikov, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

dr Kinga Szydłowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr hab. Konrad Bobiatyński, Wydział Historii UW

Dawid Mik, Fundacja Impuls Rozwoju

dr Anna Horeczy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

dr Sylwia Bykowska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

dr Alicja Puścian, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr hab. Grzegorz Marzec, Instytut Badań Literackich PAN

dr Chinchu Jayaprakash, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Piotr Chrościcki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Mateusz Denys, AstroCeNT, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Politechnika Wrocławska

mgr Michał Niziołek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr Gerald Handler, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

mgr Agata Błażewicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

mgr Agnieszka Grabowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

mgr Maria Kulesza, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

mgr Anna Banaszkiewicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

inż. Oskar Sadowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej

mgr Aleksandra Głowacka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr hab. Michał Kokowski, Kierownik Pracowni Naukoznawstwa Instytutu Historii Nauki PAN

mgr Lilianna Weremiejczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr hab. prof. IBL PAN Andrzej Karcz, Instytut Badań Literackich PAN

dr Magdalena Kotowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

prof. dr hab. Lucyna Śliwa, Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

mgr inż. Krzysztof Grąbczewski, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej

dr hab. Krzysztof Wrocławski, emerytowny profesor Uniwersytetu Warszawskiego

mgr Małgorzata Klimorowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Ewa Krzemińska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

dr hab. Adam Flakus, Instytut Botaniki im. W. Szafera

prof. dr hab. Andrzej Chlebicki, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr hab. prof. IBPAN Anna Ronikier, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr hab. Maria Barbacka, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr Wojciech Paul, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr hab. prof. IP PAN Andrzej Kaim, Instytut Paleobiologii PAN

lek. wet. Maciej Ligus, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski, Wydział MIM Uniwersytetu Warszawskiego

dr Krzysztof Fokt, Wydział Prawa i Administracji UJ

prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Wydział MIM Uniwersytetu Warszawskiego

dr Łukasz Chimiak

mgr Marcello Giusto, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. prof. UMK Sławomir Wacewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Aleksandra Wieczorek, Instytut Języka Polskiego PAN

dr Daria Ławrynow, Instytut Języka Polskiego PAN

mgr Wojciech Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Cierpich-Kozieł, Akademia Ignatianum w Krakowie

prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman, emerytka Instytutu Archeologii UW

dr inż. Rohan Soman, Instytut Maszyn Przeplywowych PAN

mgr Martyna Szczepaniak, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. inż. Anna Wolska, Instytut Fizyki PAN

dr hab. prof. UMCS Adam Głaz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Marta Maleszewska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN

dr Marcin Dyderski, Instytut Dendrologii PAN

Han Pro, Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Markuszewski, Instytut Oceanologii PAN

prof. dr hab. Maciej Grochowski, Instytut Języka Polskiego PAN

prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Maciej Rak prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński