Akademia Młodych Uczonych opracowała opinię dotyczącą projektu rozporządzenia MNiSW z dnia 27.09.2019 zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Link do dokumentu

Akademia Młodych Uczonych w dniu 14 sierpnia 2019 r. przekazała Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje odnośnie zmian w zmian planowanych w rozporządzeniu MNiSW w sprawie stypendiów dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Treść rekomendacji dostępna jest po linkiem.

Akademia Młodych Uczonych, biorąc udział w konsultacjach projektu Ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw w Polskiej Akademii Nauk, przekazała na ręce Prezesa PAN swoje uwagi.

Link do dokumetu

Katedra Dynamiki Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej wraz z Akademią Młodych Uczonych organizują w dniach 7-10 maja 2019 r. międzynarodową konferencję „Recent Advances in Nonlinear Mechanics (RANM 2019)”. Konferencja odbędzie w gmachu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej "Zatoka Sportu".

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką mechaniki nieliniowej. Konferencja umożliwi merytoryczną dyskusję na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów dotyczących układów nieliniowych, w tym identyfikacji różnych modeli urządzeń nowoczesnej inżynierii oraz propozycji rozwiązań w tym zakresie. Konferencja stanowi również doskonałą okazję do nawiązania lub zacieśniania współpracy naukowej pomiędzy najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie nauki.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną referaty z następujących obszarach tematycznych:

  • dynamika maszyn oraz budowli
  • identyfikacja parametrów
  • dynamika układów z nieciągłościami oraz opóźnieniem czasowym
  • dynamika MEMS oraz układów z pamięcią kształtu
  • synchronizacja
  • dynamika oraz multistabilność układów złożonych
  • mechanika materiałów
  • analiza sejsmiczna budowli

Międzynarodowa Konferencja Recent Advances in Nonlinear Mechanics jest cykliczną konferencją, organizowaną przez wiodące światowe uczelnie techniczne. Dzięki temu zyskała już renomę i jest rozpoznawalna jako ważne wydarzenie naukowe. Organizatorami poprzednich edycji konferencji były : University of Aberdeen, Harbin Institute of Technology, Chiny University of Nottingham.

Strona konferencji: https://ranm2019.p.lodz.pl/

Akademia Młodych Uczonych PAN i ruch społeczny Obywatele Nauki skierowały do Premiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinię o kryteriach i trybie przyznawania stypendiów dla wybitnych młodych naukowców oraz propozycję reformy. Zapraszamy do zapoznania się dokumentem.

W czerwcu 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybierze 17 członków Akademii Młodych Uczonych. W dniu 20 listopada 2018 r. Prezydium PAN określiło, że w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych zostanie wybranych 3 członków AMU, w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych - 4, Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi - 4, Wydziale IV Nauk Technicznych - 4 i Wydziale V Nauk Medycznych – 2. Zgłoszenia kandydatów adresowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 r., na adres: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki. Treść ogłoszenia o wyborach dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk po adresem:

https://instytucja.pan.pl/index.php/korporacja/5013-wybory-czlonkow-akademii-mlodych-uczonych-w-2019-roku

Członkiem Akademii Młodych Uczonych może zostać osoba, która nie przekroczyła 38 roku życia i legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić: trzech członków Polskiej Akademii Nauk, rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki

 

Prof. Mariusz Piskuła, Przewodniczący Kapituły ds. Akademii Młodych

Korporacja PAN bez wątpienia wymaga odmłodzenia. Od potencjalnych członkiń/członków PAN oczekuje się nie tylko wybitnych osiągnięć naukowych ale także wykazana się działalnością społeczną. Zazwyczaj poszukiwanie takich osób, najbardziej potrzebnych Akademii, rozpoczyna się po ogłoszeniu wyborów do PAN, a efekty bywają różne. Nie jest łatwo w krótkim czasie dotrzeć do wszystkich środowisk naukowych i wyłuskać najlepszych. Bycie członkiem Akademii Młodych Uczonych, do której wybory właśnie ogłaszamy, to nie tylko dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć ale może stać się wstępną preselekcją kandydatek/kandydatów do PAN. Na pewno bycie aktywnym członkiem AMU wymaga poświęcenia czasu, z którym w okresie dynamicznej aktywności naukowej bywa krucho, zwłaszcza że jest oczekiwanie aby był on kierowany na dodatkową działalność pozanaukową.

 

Dr hab. Anna Ajduk, Przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych

Członkostwo w Akademii Młodych Uczonych to niewątpliwie duże wyróżnienie, ale przede wszystkim niesamowita szansa. Szansa, by spotkać pełnych energii i zaangażowanych w sprawy nauki młodych badaczy; szansa by wzmocnić swoją rozpoznawalność w środowisku naukowym i podjąć dyskusję nad najważniejszymi zagadnieniami zajmującymi to środowisko; szansa, by poznać, niejako od środka, jak funkcjonuje jedna z głównych instytucji naukowych w Polsce, czyli PAN.
Działalność AMU skupia się na trzech głównych obszarach: polityce naukowej, promocji doskonałości naukowej oraz popularyzacji nauki i ścieżki kariery naukowej - każdy członek AMU może więc znaleźć taką aktywność, którą uważa za ważną i interesującą. Bierzemy czynny udział w konsultacjach dotyczących projektów ustaw związanych z nauką i szkolnictwem wyższym. Organizujemy szereg wydarzeń mających na celu podnoszenie kompetencji młodych naukowców, np. w zakresie umiejętności pisania wniosków grantowych, prezentacji wyników, komercjalizacji czy własności intelektualnej. Naszą flagową inicjatywą jest konferencja Polish Scientific Networks, która – zgodnie z nazwą – pomaga w nawiązaniu kontaktów zawodowych pomiędzy badaczami pracującymi w Polsce i za granicą, w środowisku akademickim i biznesowym, reprezentującymi badania podstawowe i stosowane. Uczestniczymy też w akcjach popularyzatorskich, np. w festiwalach czy piknikach naukowych. AMU nie ogranicza się do działalności w kraju, aktywnie współpracujemy z analogicznymi organizacjami z zagranicy. Dzięki temu, nasz głos może być też słyszalny na arenie międzynarodowej.
Podsumowując, chciałabym serdecznie zachęcić młodych naukowców z całej Polski do kandydowania do AMU. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, co się dzieje w nauce w Polsce i na świecie, to wykorzystajcie tę szansę.

Polska Akademia Nauk wraz z Centrum Nauki Kopernik zapraszają na wykład gościa PAN Profesora Maria Moliny, wybitnego chemika, laureata Nagrody Nobla. Mario Molina jest współautorem badań, które przyczyniły się do zidentyfikowania czynników odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska dziury ozonowej.

Wykład pod tytułem Zmiany klimatu: nauka i polityka oraz krótka dyskusja z dr hab. Moniką Kędrą, Zastępczynią Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych i prof. Pawłem Rowińskim Wiceprezesem PAN odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik 7 grudnia 2018 roku o godz. 18:00.