20161117 174423

Przedstawiciele akademii młodych uczonych z krajów europejskich oraz polskiej Akademii Młodych Uczonych dyskutowali o systemie wsparcia naukowców w ich staraniach o zdobycie europejskich grantów. Omawiano także dobre praktyki w tym zakresie w poszczególnych państwach oraz sposoby kształtowania polityki naukowej.

Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 listopada w Krakowie, w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie. Oprócz przedstawicieli AMU i innych akademii europejskich wzięli w nim udział prof. Edward Nęcka, Wiceprezes PAN, prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału PAN w Krakowie oraz Ewa Kuśmierczyk, dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN.
Zebranych powitał dr hab. Konrad Osajda, przewodniczący Akademii Młodych Uczonych. Wygłosił on także krótką prezentację, mającą na celu przybliżenie gościom zagranicznym obowiązków i struktury AMU. Następnie głos zabrał prof. Edward Nęcka, wiceprezes PAN, do którego obowiązków należy m.in. nadzór nad funkcjonowaniem AMU. Przedstawił różne statystyki, pokazujące wyniki polskich naukowców w programie grantowym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na tle innych krajów, biorących udział w tym konkursie.

Następnie odbyła się dyskusja, którą prowadził dr hab. Michał Wierzchoń (członek AMU), mająca na celu omówienie sposobów wsparcia na poziomie narodowym naukowców w możliwościach uzyskania i obsługi grantów ERC. Rozmawiano także o potencjalnych zmianach w polityce naukowej oraz w podejściu społeczności naukowców, które to zmiany także wpłynęłyby pozytywnie na uzyskiwanie i realizację grantów europejskich. Przedstawiciele młodych uczonych m.in. ze Szwecji, Szkocji, Holandii, Danii oraz Niemiec opowiadali o modelach wsparcia grantobiorców w ich krajach ojczystych oraz referowali doświadczenia innych członków ich organizacji związanych z zagadnieniem grantów europejskich. Ponadto czynny udział wzięli laureaci grantów ERC z Polski: prof. UW dr hab. Stefan Dziembowski oraz prof. dr hab. Janusz Bujnicki, czł. AMU.

Drugi dzień spotkania poświęcony został omówieniu wewnętrznych spraw poszczególnych Akademii, w tym prowadzonych bieżących działań oraz zaprezentowaniu projektów planowanych.

Oprac. M.K.-G.

Raport z konferencji i towarzyszącego jej spotkania przedstawicieli młodych akademii z państw europejskich (Kraków, 17-18 listopada 2016 r.)

W dniu 30 września zakończyła się trwająca dwa lata kadencja władz AMU w składzie: Przewodniczący: dr hab. Jakub FICHNA, prof. UMed, Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA, prof. IOR-PIB, dr hab. Monika KACZMAREK i dr hab. Michał WIERZCHOŃ. Od 1 października pracom Akademii przewodniczy dr hab. Konrad OSAJDA, a Zastępcami Przewodniczącego są prof. dr hab. Dariusz JEMIELNIAK, dr hab. Katarzyna MARCINIAK,prof. UW oraz ponownie dr hab. Michał WIERZCHOŃ. Kadencja obecnych władz Akademii Młodych Uczonych upływa w dniu 23 maja 2017 r.

Informacja o wyborach

 

Europejska Noc Naukowców w Olsztynie jest okazją dla społeczności lokalnej do odwiedzenia niedostępnych na co dzień laboratoriów i wzięcia udziału w popularno-naukowych pokazach, eksperymentach i innych atrakcjach, które pozwolą lepiej zrozumieć jakie znaczenie mają osiągnięcia nauki w codziennym życiu, a także jak fascynująca może być praca badacza.
W przygotowanie stanowisk Akademii Młodych Uczonych zaangażowało się troje członków AMU, którzy przygotowali trzy niezależne pokazy. Ich zakres obejmował:
Nauki biologiczne: prof. Monika Kaczmarek pt. „DNA - dlaczego każdy z nas jest wyjątkowy?”
DNA posiada unikalną dla każdego organizmu żywego sekwencję, o której decyduje sposób ułożenia zasad azotowych (A, G, C i T), tworzących kod genetyczny. W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób ułożenie zasad azotowych odpowiada za nasz wygląd i sposób funkcjonowania. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie jak to się dzieje, że informacja zapisana w DNA jest podobna między różnymi nawet bardzo odległymi gatunkami. Czy jesteśmy bardziej podobni do szympansa czy banana? Przeprowadzony zostanie szereg zajęć interaktywnych mających na celu zapoznanie uczestników z budową DNA, podobieństwem międzygatunkowym. Wiedzę zdobytą na temat dziedziczenia cech sprawdzimy grając w BINGO. Będzie również można wykonać "genetyczną biżuterię" izolując i zamykając nici własnego, unikalnego DNA w przejrzystym wisiorku.
Nauki techniczne: prof. Magdalena Rucka Konstrugetti - konstrukcje mostowe z makaronu
Konstrukcje mostowe towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Na przestrzeni wieków, rozwój cywilizacyjny umożliwiał wznoszenie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych budowli. Spotkanie składało się z dwóch części - wykładowej oraz warsztatowej. Podczas wykładu Uczestnicy zapoznali się z krótką historią mostów. Zaprezentowane zostały różnorodne rozwiązania konstrukcyjne, w tym również te nietypowe. Zakończeniem tej części był krótki quiz z nagrodami. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość wykonania własnych modeli przy użyciu makaronu i kleju.
Nauki społeczne: prof. Michał Wierzchoń „Skąd wiem, że ja to ja? Kilka słów o świadomości cielesnej”
W ramach wykładów zaprezentowane zostały podstawowe informacje o współczesnych badaniach poświęconych tematyce 'ja' i 'samoświadomości' z perspektywy neuropsychologii i psychologii poznawczej. Zaprezentowane zostały metody badawcze pozwalające zmieniać odczucie swojego ciała, zakłócając zarówno poczucie przynależności części ciała (np. poczucie, że ręka jest moja) jak i całego ciała. Na przykładzie iluzji 'gumowej ręki' omówiono konsekwencje uzyskiwanych w takich badaniach wyników dla naszych założeń na temat 'ja. Uczestnicy zastawiali się , czy nasze 'ja' jest rzeczywiście tak niezmienne, jak nam się wydaje.

link do strony Europejskiej Nocy Naukowców

Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU) była skierowana do doktorantów będących na wczesnym etapie swojej kariery naukowej. W tegorocznej edycji udział wzięli młodzi naukowcy reprezentujący nauki techniczne i nauki o życiu. Szkoła letnia trwała cztery dni. Każdego dnia uczestnicy mieli możliwość doskonalenia umiejętności miękkich i twardych (praca w zespole, autoprezentacja, emisja głosu, wizualizacja wyników badań, biostatystyka), które będą wykorzystywać w swojej pracy badawczej. Zajęcia miały formę wykładów, warsztatów i dyskusji. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania własnych wyników badań i zainteresowań naukowych, co stanowiło punkt wyjścia do długich i intensywnych dyskusji między uczestnikami. Wśród grona prowadzących warsztaty znaleźli się finaliści Famelabu: dr Jakub Bochiński i mgr Mariana Kozłowska;  mgr Marta Rolnik – coach personalny. Warsztaty z emisji głosu prowadziła mgr Anna Stokalska. Zajęcia z biostatystyki koordynował dr Maciej Sobczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty z wizualizacji poprowadzili dr Bartosz Borucki z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Joanna Karłowska-Pik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szkoła Letnia KMT stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń naukowych pomiędzy doktorantami rozpoczynającymi karierę naukową.  W trakcie warsztatów uczestnicy mogli popracować nad prawidłowym przygotowaniem się do wystąpienia publicznego – od przygotowania i opanowania drżenia swojego głosu, po przyjęcie prawidłowej postawy podczas prezentacji naukowej, wzbudzenie zainteresowania słuchaczy, umiejętność odpowiedzi na pytania. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z metodami analizy statystycznej i wizualizacji wyników badań. Ponadto uczestnicy mieli możliwość wymiany wiedzy i nawiązania współpracy interdyscyplinarnej, ponieważ warsztaty zrzeszały naukowców reprezentujących nauki techniczne i nauki o życiu.

link do strony KMT AMU

Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie w dniach 6-9 lipca br. gościł uczestników szkoły letniej „Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne”, której organizatorami byli Instytut Nauk Prawnych PAN i Akademia Młodych Uczonych PAN. Podczas uroczystej inauguracji prof. Edward Nęcka w swoim wystąpieniu powiedział: „Z ogromną satysfakcją biorę udział w otwarciu tego przedsięwzięcia, ponieważ bardzo mi się podoba ta inicjatywa. To jest inicjatywa dwóch instytucji: Instytutu Nauk Prawnych PAN i Akademii Młodych Uczonych. Obie te instytucje mam zaszczyt otaczać opieką z ramienia władz Akademii. Instytut Nauk Prawnych PAN to jednostka o ustalonej renomie, o dużych osiągnięciach, jest to jeden z filarów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, natomiast Akademia Młodych Uczonych to jest stosunkowo młode ciało, właśnie mija pierwsza kadencja funkcjonowania Akademii (…) Odnoszę wrażenie, że 35 członków AMU robi więcej niż 350 członków Polskiej Akademii Nauk. Nie chcę nikogo uważać, ale chcę odkreślić duży dynamizm działania tej grupy młodych ludzi, którzy bardzo sprawnie działają”.

W dniach 30 czerwca – 2 lipca br. we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele nauki, biznesu, władz i agend finansujących naukę by rozmawiać o wpieraniu wzajemnej współpracy. Trzydniową konferencję otworzył wykład „2+2 = 5? Czy synergia między nauką i biznesem w Polsce jest możliwa?" Grzegorza Brony z firmy Creotech S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego oraz wystawa „MATH-ART” prezentująca prace Jakuba Jernajczyka, artysty wizualnego, matematyka i popularyzatora nauki.

W związku z podjęciem przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwały w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych (AMU) w podziale na poszczególne wydziały PAN Kapituła ds. AMU ogłosiła nabór kandydatów na członków Akademii. Członkiem Akademii Młodych Uczonych może zostać osoba, która nie przekroczyła 38 roku życia i legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić: trzech członków Polskiej Akademii Nauk, rada naukowa instytutu posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki naukowe.

Ogłoszenie o wyborach znajduje się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

Zgłoszenia kandydatów adresowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2016 r., na adres: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki.

 

Mariusz Piskuła, Przewodniczący Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych

Ogłaszając nabór członków Akademii Młodych Uczonych mamy nadzieję, że wśród zgłoszonych kandydatów odnajdziemy tych, którzy potraktują obecność w korporacji Polskiej Akademii Nauk nie tylko jako wyróżnienie, lecz także aktywnie włączą się w jej działalność. Jak pokazują doświadczenia ostatnich ponad czterech lat dla młodych naukowców jest to dobry okres na podejmowanie nowych – również pozanaukowych wyzwań, a Akademia Młodych Uczonych umożliwia spełnianie własnych ambicji. Nie ukrywam, że bycie aktywnym członkiem AMU wymaga poświęcenia czasu, zaangażowania oraz samozaparcia. Jednak – co pokazuje przykład członków wybranych w 2010 i 2011 roku – przynosi wiele satysfakcji i ciekawych kontaktów nie tylko w swoim środowisku naukowym i może stać się przedbiegiem do wyboru na członka PAN.

 

Dr hab. Jakub Fichna, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych

Członkostwo w Akademii Młodych Uczonych to wielkie wyróżnienie. W mojej opinii z członkostwem tym wiążą się zarówno prawa, jak i obowiązki. Udział w przedsięwzięciach Akademii – zarówno Polskiej Akademii Nauk, jak i Akademii Młodych Uczonych otwiera przed młodymi uczonymi zupełnie nowe perspektywy. Akademia Młodych Uczonych, działająca od 4 lat zdążyła już zaistnieć w świadomości środowiska naukowego w Polsce: zabieraliśmy głos w sprawach ważnych dla kształtowania systemu nauki, nasi przedstawiciele brali udział w pracach ważnych gremiów opiniodawczych, m.in. w Komitecie Polityki Naukowej, przygotowaliśmy ekspertyzę dotyczącą mobilności polskich naukowców i dyskutowaliśmy różne aspekty kreowania kariery naukowej, szykujemy już drugą międzynarodową konferencję „Polish Scientific Networks” i drugą szkołę letnią „Kuźnia Młodych Talentów”… Włączamy się także w inicjatywy popularyzujące naukę.

Tak duża liczba przedsięwzięć wymaga sporego zaangażowania. Sądzę, że wszyscy członkowie AMU zadawali sobie pytanie „czy dam radę wziąć na siebie kolejne obowiązki w projektach Akademii?”. Sam wielokrotnie musiałem na nie odpowiadać i nie zawsze było mi łatwo. Teraz – dwa lata po pierwszym Pikniku Naukowym, na którym Akademia Młodych Uczonych miała swoje stanowisko i organizacją którego kierowałem wiem, że było warto poświęcać czas na projekty AMU. Nie tylko ja sam zyskałem doświadczenia i kontakty, lecz także moi współpracownicy z Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mieli okazję do podejmowania nowych rodzajów działalności i wyzwań.

 

Dr hab. Konrad Osajda, Przewodniczący-elekt Akademii Młodych Uczonych

Członkowie Akademii Młodych Uczonych mają wiele możliwości podjęcia aktywności, które otwiera przed nimi bycie w korporacji PAN. Tylko od decyzji konkretnych młodych naukowców zależy, w jaki sposób chcą z nich skorzystać. Zaproszenia do uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym Akademii i posiedzeniach plenarnych Wydziałów dają możliwość osobistego poznania wybitnych polskich naukowców będących członkami PAN oraz włączenia się w podejmowane przez nich działania, a także zaproszenia ich do własnych inicjatyw.

Członkowie Akademii mogą ponadto włączyć się w pracę komitetów naukowych i problemowych PAN. Dla wielu z nas jest to okazja to zbudowania swojej rozpoznawalności w środowisku naukowym oraz nawiązania współpracy naukowej także poza strukturami komitetowymi.

Dla mnie osobiście o znaczeniu AMU dla PAN świadczy również powołanie mnie do Zespołu Doradczego Prezesa PAN ds. przygotowania zmian w najważniejszym dla istnienia i działania PAN akcie prawnym – ustawie o PAN.