Skocz do treści

AMU proponuje zmiany w procedurze habilitacyjnej

W zakresie procedury habilitacyjnej Akademia Młodych Uczonych PAN podtrzymuje główne tezy podniesione w rekomendacjach przesłanych RDN 24 listopada 2021 r. W naszej opinii Rada Doskonałości Naukowej dysponuje narzędziami, które pozwalają w ramach obowiązującego prawa zwiększyć jawność procesu recenzyjnego i skrócić procedurę nadania stopnia doktora habilitowanego.

Ze stanowiska

Aby zwiększyć transparentność postępowań, RDN powinna pilnie uzupełnić dane w bazie postępowań habilitacyjnych i profesorskich, do której prowadzenia zobowiązana była od 2011 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.

Stanowisko AMU PAN ws. procedury habilitacyjnej

Głosy środowiska jasno wskazują, że postępowania ws. nadania stopnia doktora habilitowanego trwają zbyt długo, a ich uczestnicy nie dotrzymują określonych w Ustawie terminów. RDN powinna naszym zdaniem aktywnie działać na rzecz skrócenia czasu rozpatrywania wniosków.

Stanowisko AMU PAN ws. procedury habilitacyjnej

Tekst stanowiska