Skocz do treści

AMU wyraża zaniepokojenie projektem rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Akademia Młodych Uczonych PAN wyraża głębokie zaniepokojenie projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych z dnia 24 czerwca 2022 r.

Proponowane w dokumencie zmiany budzą poważne wątpliwości tak co do trybu i czasu ich wprowadzania, jak i ich zasadności.

Projekt postuluje utworzenie szeregu dyscyplin naukowych (inżynieria bezpieczeństwa, biotechnologia, stosunki międzynarodowe, etnologia i antropologia, ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków, nauki biblijne) oraz dziedzin nauki (dziedzina nauk weterynaryjnych obejmująca dyscyplinę weterynaria i nauk o rodzinie obejmująca dyscyplinę nauk i o rodzinie), rekomenduje także zmianę nazwy dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport na inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Ze stanowiska

Towarzyszące projektowi dokumenty nie wskazują na spójną wizję systemu nauki, a zwłaszcza na funkcję klasyfikacji dziedzin i dyscyplin jako narzędzia polityki naukowej państwa.

Stanowisko AMU PAN ws. PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA w sprawie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

…systemowe zmiany nie powinny być co do zasady wprowadzane na wniosek wąskich grup czy indywidualnych interesariuszy, w tym pojedynczych uczelni (związków wyznaniowych (nauki biblijne), organizacji pozarządowych (stosunki międzynarodowe), czy agend rządowych (inżynieria bezpieczeństwa).

Stanowisko AMU PAN ws. PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA w sprawie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

…ewentualne prace nad klasyfikacją dziedzin powinny odbywać się dopiero po publikacji i analizie wyników ewaluacji jakości działalności naukowej. Pozwoliłoby to oprzeć dyskusję o aktualne dane, nie zaś subiektywne oceny…

Stanowisko AMU PAN ws. PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA w sprawie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Tekst apelu