Skocz do treści

Andrzej Katunin

Jest Profesorem Politechniki Śląskiej w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn. Magisterium na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ukończył z wyróżnieniem na Politechnice Śląskiej w 2008 roku. W 2012 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dyscyplinie Mechanika, a w 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn w zakresie badań nieniszczących materiałów na tejże uczelni.

Do głównych zainteresowań naukowych Prof. Katunina należą zagadnienia zmęczenia i pękania materiałów kompozytowych, w tym efekty cieplne występujące w tych procesach, badania nieniszczące materiałów oraz metody identyfikacji uszkodzeń, metody analizy sygnałów i obrazów w zastosowaniu do przetwarzania wyników badań nieniszczących, wielofunkcyjne materiały kompozytowe m.in. do zastosowań w statkach powietrznych. Od ponad 10 lat aktywnie zajmuje się popularyzacją nauki, głównie w zakresie geometrii fraktalnej, którą również zajmuje się naukowo.

Prof. Andrzej Katunin kierował lub brał udział w wielu projektach badawczych finansowanych ze środków MNiSW, NCN, NCBiR, FNP oraz DFG (Niemiecka Wspólnota Badawcza). W ramach swoich prac naukowo-badawczych odbył kilka staży w ośrodkach zagranicznych: trzy krótkoterminowe staże w TU Dresden (Niemcy) w ramach stypendium START FNP oraz realizowanych projektów w latach 2009, 2012 i 2013; roczny staż (4 krótkoterminowe wizyty) w University of Porto (Portugalia) w ramach realizacji programu Mentoring FNP w latach 2013-2014; półroczny staż w University of Lisbon (Portugalia) w ramach programu im. Bekkera finansowanego ze środków NAWA w latach 2020-2021 oraz miesięczny staż w École Centrale de Nantes (Francja) w ramach stypendium rządu francuskiego w 2021 roku. Prof. Andrzej Katunin był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukową i popularyzatorską. Uzyskał m.in. nagrody FIATa za pracę magisterską (2009) i doktorską (2013), dwukrotnie uzyskał stypendium START FNP (2012, 2013), a także uzyskał nagrodę naukową Polityki w dziedzinie nauk technicznych (2017) oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018). Był także siedmiokrotnie nagrodzony przez Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną. W ramach działalności popularyzatorskiej uzyskał dwukrotnie wyróżnienie za artykuł popularno-naukowy w konkursie „Skomplikowane i proste” organizowanego przez czasopismo Forum Akademickie (2010, 2012), uzyskał 3. miejsce w konkursie popularyzatorskim INTER FNP (2015) oraz został laureatem konkursu Popularyzator Nauki w kategorii Naukowiec (2018). Obecnie jest członkiem kilku kapituł w konkursach popularno-naukowych o zasięgu lokalnym i krajowym. Jest członkiem European Society for Composite Materials, Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej (od 2022 roku członek Zarządu) oraz członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism Mechanics of Composite Materials, Shock and Vibration, Journal of Composites Sciences, Diagnostyka.

Wyniki swoich badań aktywnie publikuje w czasopismach i wydawnictwach zwartych, jest autorem ponad 100 prac w wydawnictwach indeksowanych w bazie WoS oraz 6 książek, w tym jednej popularno-naukowej. Więcej informacji można znaleźć na profilach ResearchGate oraz LinkedIn.