Skocz do treści

Anna Dyrdał

Pracuje w Zakładzie Fizyki Mezoskopowej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się fizyką teoretyczną, w szczególności teorią fazy skondensowanej w obszarze niskowy-miarowym. Odbyła staż naukowy w takich instytucjach jak, Institut fur Physik, Martin Luther Universitat, Halle, Unité Mixte de Physique CNRS/Thales – Université Paris-Saclay, oraz Departamento de Química-Física, Universidad del Pais Vasco, Bilbao.

Na Wydziale Fizyki UAM uzyskała tytuł magistra (2009r.) oraz stopień doktora (2013r.) i doktora habilitowanego (2020r.) Jej zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumianą spintronikę, czyli obszar z pogranicza fizyki materii skondensowanej, nanomagnetyzmu oraz inżynierii materiałowej. W swoich badaniach zajmuje się teorią zależnego od spinu transportu elektronowego w heterostrukturach półprzewodnikowych, materiałach dwuwymiarowych typu grafen, heterostrukturach van-der-Waalsa oraz w topologicznych izolatorach. W szczególności specjalizuje się w opisie efektów transportowych indukowanych oddziaływaniami spinowo-orbitalnymi.

Anna Dyrdał jest współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Była (lub jest) kierownikiem projektów badawczych finansowanych przez NCN, MNiSW (Iuventus Plus), oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Obecnie kieruje dużym projektem finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego wraz z 12 osobowym zespołem zajmuje się badaniami spinowych i transportowych własności nowych niskowymiarowych materiałów kwantowych. Jej badania zostały wyróżnione kilkoma prestiżowymi stypendiami, w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Naukowców,  Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Program START), Stypendium Miasta Poznania, oraz Stypendium Rządu Francuskiego.