Skocz do treści

Anna Fabijańska

 

Dr hab. inż. Anna Fabijańska (ur. 1982 r.) reprezentuje dziedzinę nauk technicznych oraz dyscyplinę informatyka. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIiA) Politechniki Łódzkiej.

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale EEIiA Politechniki Łódzkiej, które ukończyła w 2006 r. Stopnie doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskała odpowiednio w latach 2007 oraz 2013, również na Wydziale EEIiA PŁ. Doświadczenia naukowe zdobywała także w renomowanych uniwersytetach zagranicznych, m.in. w University of Kent w Wielkiej Brytanii oraz Université Claude Bernard Lyon 1 we Francji.

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Anny Fabijańskiej dotyczą komputerowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych oraz sieci neuronowych. W szczególności, koncentrują się na opracowywaniu metod komputerowego wspomagania medycznej diagnostyki obrazowej oraz dedykowanych metod automatycznej analizy obrazów dla potrzeb aplikacji przemysłowych i naukowych.  Swoje dotychczasowe osiągnięcia w ww. tematyce dr hab. inż. Anna Fabijańska podsumowała w rozprawie habilitacyjnej przygotowanej w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2010-2012 oraz w ponad 100 publikacjach naukowych, w tym kilkunastu uwzględnionych w JCR.

Jest również laureatką wielu prestiżowych konkursów, w tym: stypendystką MNiSzW w ramach programu dla wybitnych młodych naukowców w latach 2013-2016, stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2011 oraz kierownikiem grantu w ramach projektu Iuventus Plus w latach 2013-2015. Wielokrotnie otrzymywała również nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej, w tym nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej z Listy Filadelfijskiej oraz stypendium profesorskie.

Więcej informacji pod adresem: an-fab.iis.p.lodz.pl