Skocz do treści

Beata Hasiów-Jaroszewska

Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska (ur. 1980) jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu. Z wykształcenia jest biotechnologiem. Jej zainteresowania naukowe są związane z ewolucją molekularną wirusów i oddziaływaniami pomiędzy wirusem a gospodarzem. Rozprawę doktorską ,,Genetyczne zróżnicowanie oraz diagnostyka polskich izolatów wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus)” obroniła z wyróżnieniem w 2009 roku. Rozprawa została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Jest laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych „START” (2010, 2011) oraz Stypendium Naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2014). Odbyła trzymiesięczny staż naukowy w ramach programu z European Molecular Biology Organization w Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas w Walencji. W roku 2011 została również laureatką programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego TOP500 Innovators: Science – Management – Commercialization i odbyła dwumiesięczny staż w Stanford University w Kalifornii z zakresu komercjalizacji wyników badań. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.
Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, w tym 40 artykułów w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. Jest kierownikiem czterech projektów badawczych. Jest członkiem licznych towarzystw oraz komitetów naukowych. Aktywnie działa na rzecz środowiska naukowego i jest zaangażowana w kształcenie młodej kadry naukowej. Prowadzone przez nią badania mają na celu poznanie molekularnych mechanizmów oddziaływania gospodarz-patogen, które mogą przyczynić się do rozwoju metod ochrony roślin przed wirusem i być wykorzystane w klasycznej hodowli odpornościowej, jak i przy projektowaniu szczepionek RNA do immunizacji roślin.