Skocz do treści

Apel Akademii Młodych Uczonych w sprawie ograniczenia budżetu Unii Europejskiej na badania naukowe

Akademia Młodych Uczonych apeluje do Prezesa Rady Ministrów oraz posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego o zdecydowaną obronę finansowania badań naukowych w budżecie Unii Europejskiej i podjęcie działań na rzecz jego zwiększenia. Jednocześnie zachęcamy do przyłączenia się do naszego apelu tych wszystkich, którzy rozumieją wagę badań naukowych dla rozwoju Polski i Europy oraz utrzymania ich pozycji w świecie.

Poparcie dla naszego apelu można wyrazić (indywidualnie lub w imieniu instytucji): za pomocą formularza.

Instytucje i osoby, które dotychczas poparły nasz apel: lista aktualizowana

AMU logo

 

Warszawa, 9 września 2020 r.

 

 

 

 

Apel Akademii Młodych Uczonych

w sprawie ograniczenia budżetu Unii Europejskiej

na badania naukowe

 

Jako przedstawiciele środowiska naukowego z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy ustalenia nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej z dn. 17–20 lipca 2020 r. w części dotyczącej budżetu na badania naukowe w latach 2021-20271. Przed Unią Europejską stoją coraz trudniejsze wyzwania cywilizacyjne, w tym te dotyczące trwającej wciąż walki z pandemią COVID‑19, a nauka odgrywa w ich przezwyciężeniu fundamentalną rolę, zarówno krótko- jak i długoterminową. Również mądra odbudowa Europy, a taki cel założyli sobie unijni przywódcy, nie jest możliwa bez zwiększenia inwestycji właśnie w naukę. Biorąc to pod uwagę, znaczące ograniczenie finansowania programu Horizon Europe uważamy za niezrozumiałe i krótkowzroczne.

Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów, posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza tych wywodzących się ze świata akademickiego, o zdecydowaną obronę finansowania badań naukowych w budżecie Unii Europejskiej i podjęcie działań na rzecz jego zwiększenia.

Przyjęcie budżetu w formie ustalonej w trakcie szczytu Rady Europejskiej spowolni postęp naukowy i obniży konkurencyjność europejskiej nauki, co w konsekwencji doprowadzi do jej znacznego osłabienia. W dynamicznie zmieniającym się świecie stagnacja prowadzi do marginalizacji, co rozumieją globalne potęgi gospodarcze, w tym Stany Zjednoczone i Chiny, które inwestują w rozwój nauki znaczące środki. Uważamy, że zmniejszenie finansowania badań w Europie będzie miało wiele negatywnych skutków nawet w najbliższym czasie.

 1. Ograniczenie finansowania zadań realizowanych w ramach I filaru programu Horizon Europe Excellent Science (m.in. programy badawcze European Research Council oraz Marie Skłodowska-Curie Actions) uderzy w pierwszym rzędzie w badania podstawowe, które stanowią fundament dla zastosowań nauki w praktyce. Nie możemy bowiem opracować szczepionki czy też skutecznych terapii, jeśli nie znamy mechanizmów odporności człowieka i budowy wirusów. Obniżenie finansowania znacząco spowolni rozwój wszystkich bez wyjątku dziedzin naukowych, w tym nauk społecznych, humanistyki i ekonomii, których przedstawiciele są beneficjentami programów ERC, a które pomagają w zrozumieniu otaczającego nas świata i rozpoznaniu czekających nas wyzwań.

 2. Zmniejszenie wydatków na stypendia dla badaczy i młodych naukowców, np. w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie, dotknie przede wszystkim badaczy z krajów takich jak Polska. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas staży w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych nasi uczeni z powodzeniem przeszczepiają na rodzimy grunt najlepsze praktyki, budują nowoczesne laboratoria i konkurują na równych prawach z badaczami z całego świata.

 3. Przedstawiony projekt budżetu może znacząco ograniczyć współpracę badaczy na poziomie europejskim i międzynarodowym. Budowana dzięki środkom Unii Europejskiej, m.in. w ramach programu Erasmus+, aktywna współpraca naukowców zdecydowała w dużej mierze o powodzeniu pierwszych prób walki z COVID-19. Jeśli Europa ma sprostać w przyszłości stojącym przed nią wyzwaniom medycznym, ekologicznym czy demograficznym, niezbędna jest intensyfikacja współpracy europejskich uczonych. Konieczna jest zatem większa otwartość na nowe inicjatywy w ramach filarów II i III, które obejmują przedsięwzięcia realizowane we współpracy międzynarodowej.

Jako polscy i europejscy naukowcy w pełni popieramy stanowisko świata nauki sprzeciwiające się obniżeniu budżetu na badania naukowe wyrażone m.in. przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (ERC)2, Europejską Federację Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych ALLEA3, Stowarzyszenie Marie Curie Alumni4, narodowe Młode Akademie5 oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich6. Jednocześnie zachęcamy do przyłączenia się do naszego apelu tych wszystkich, którzy rozumieją wagę badań naukowych dla rozwoju Polski i Europy oraz utrzymania ich pozycji w świecie. Lista poparcia dla apelu znajduje się na stronie AMU7.

To od Państwa zdecydowanej reakcji i inicjatywy zależy rozwój polskiej i europejskiej nauki.

 

Przewodniczący

Akademii Młodych Uczonych

/-/ KAROL PALKA


5 Zainicjowane przez AMU wspólne stanowisko jest obecnie przygotowywane (https://globalyoungacademy.net/young-academies-on-horizon-europe/).

7 http://amu.pan.pl/index.php?id=175 (aktualizowane na bieżąco).

(stan na 24 września, w kolejności napływania zgłoszeń)

 •  dyrektorzy jednostek naukowych
 1. prof. dr hab. Jarosław Stolarski, Dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN
 2. dr hab. Przemysław Gorzelak, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Paleobiologii PAN
 3. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyn, Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN
 4. prof. dr hab. Anna Zielińska, Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN
 5. dr hab. inż. Krzysztof Galos, Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 6. dr Tomasz Poprawka, Dyrektor Biura PolSCA PAN w Brukseli
 7. dr hab. prof. IBD PAN Krzysztof Nieznański, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 8. prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar, Wiceprezes PAN, Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii UM w Lublinie
 9. dr hab. inż. Marcin Magdziarz, Dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej
 10. prof. dr hab. Tomasz Schramm, Przewodniczący Komitetu Badań Historycznych PAN
 11. prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN, Kierownik Zakładu Historii Instytutu Slawistyki PAN
 12. prof. dr hab. Łukasz Stettner, Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN 
 13. prof. dr hab. Wojciech Penczek, Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN
 14. dr hab. Maciej Eder, Dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN
 15. dr hab. prof. VMU, Arkadiusz Radwan, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu
 16. dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN
 17. prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
 18. prof. dr hab. Lucyna Śliwa, Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN
 • kierownicy komórek organizacyjnych jednostek naukowych
 1. dr hab. prof IF PAN Katarzyna Starowicz-Bubak, Kierownik Zakładu Neurochemii Instytutu Farmakologii PAN
 2. dr hab. inż. Anna Szerling, Kierownik Zakładu Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej)
 3. dr hab. Rafał Wójcik, Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 4. prof. dr hab. Andrzej Nowak, Kierownik Pracowni Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku (Instytut Historii PAN) / Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej (Uniwersytet Jagielloński)
 5. dr Maria Czeppe, Kierownik Pracowni Staropolskiej Polskiego Słownika Biograficznego, Instytut Historii PAN
 6. prof. dr hab. Jacek Jemielity, Kierownik grupy badawczej w Centrum Nowych Technologii UW
 7. dr hab. Krzysztof Skowronek, Kierownik pracowni w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej
 8. prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Kierownik Zakładu Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa, Instytut Historii PAN
 9. prof. dr hab. Leszek Roszkowski, Kierownik Zakładu Międzynarodowa Agenda Badawcza Astrocent, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
 10. dr hab. prof. IS PAN Paweł Gancarczyk, Kierownik Zakładu Muzykologii Instytutu Sztuki PAN
 11. dr Piotr Brągoszewski, Kierownik Pracowni Homeostazy Białkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 12. dr Marcin Kuźniak, Kierownik grupy w AstroCeNT, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 13. prof. dr hab. Romuald Lenczewski, Kierownik Katedry Matematyki Politechniki Wrocławskiej
 14. prof. dr hab. Michał Kokowski, Kierownik Pracowni Naukoznawstwa Instytutu Historii Nauki PAN
 15. dr Magdalena Moskal-del Hoyo, P.O. Kierownika Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN
 16. prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz, Kierownik Pracownii Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 17. prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Matematyki Politechniki Wrocławskiej
 18. prof. dr hab. Sławomir Pikuła, Kierownik Pracowni Biochemii Lipidów, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
 19. prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk, Kierownik Zakładu Bioinformatyki Strukturalnej, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 

badacze i osoby prywatne

 1. dr Andrzej Wolniewicz, Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk
 2. dr hab. Lech Mankiewicz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 3. mgr Dorota Kołbuk, Instytut Paleobiologii PAN
 4. dr Natalia Malek-Chudzik, Politechnika Wroclawska
 5. dr hab. Andrzej Marzec, Instytut Historii UJ
 6. mgr inż. Karolina Golianek, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 7. mgr inż. Joanna Olas, Instytut Fizyki PAN
 8. prof. dr hab. Piotr Warszyński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 9. mgr Katarzyna Markiewicz, Politechnika Śląska
 10. dr inż. Tomasz Jastrząb, Politechnika Śląska
 11. dr inż. Tomasz Moroń, Politechnika Śląska
 12. prof. dr hab. Edward Nęcka Uniwersytet Jagielloński
 13. dr hab. inż. prof. PŁ Marta Gmurek, Politechnika Łódzka
 14. prof. dr hab. Ryszard Białecki, Politechnika Śląska
 15. dr Marcin Strojecki Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 16. dr hab. Maciej Borodzik Uniwersytet Warszawski
 17. mgr Anna Kulesza Uniwersytet Warszawski
 18. mgr Marta Zielinska
 19. dr hab. prof. UW emeritus, Stefan Ciara
 20. dr hab. inż. Paweł Kasprowski, Politechnika Śląska
 21. mgr inż. Michał Szerling
 22. prof. Tomasz Borowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 23. dr inż. Piotr Czekalski, Politechnika Śląska
 24. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
 25. dr n. med. Klaudia Szklarczyk, Uniwersytet Jagielloński
 26. dr Monika Wasilewska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 27. dr Monika Jusupovic, Instytut Historii PAN
 28. dr Dorota Wilgocka-Ślęzak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 29. dr hab. prof. IP PAN Tomasz Sulej, Instytut Paleobiologii PAN
 30. dr Dominika Grzesik, Uniwersytet Wrocławski
 31. prof. dr hab. Ewa Brocławik, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 32. dr Paweł Gołdyn, Instytut Historii PAN
 33. dr inż. Bartłomiej Tywoniuk, Institut für Physik, Universität der Bundeswehr, München
 34. dr hab. Agnieszka Biedrzycka, Instytut Historii PAN
 35. prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii PAN
 36. dr hab. Adam Hamed, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 37. dr hab. prof. IBL PAN Ewa Głębicka, Instytut Badań Literackich PAN
 38. dr hab. Łukasz Przybyłowicz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 39. dr Magdalena Wołczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 40. dr Marta Brewińska-Olchowik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 41. mgr inż. Alicja Olszewska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 42. dr Małgorzata Śliwińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 43. mgr inż. Natalia Nowak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 44. dr hab. Dorota Dymkowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 45. dr Grażyna Pawlak, Instytut Badań Literackich PAN
 46. dr hab. Ewa Kublik, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 47. prof. dr hab. Wanda Maria Weiner, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 48. mgr Justyna Sobich, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 49. prof. dr hab. inż. Jacek Szuber, Politechnika Śląska w Gliwicach
 50. mgr inż. Anna Bombińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 51. Paloma Álvarez-Suárez, MSc, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 52. dr Maciej Czerkies, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 53. dr Dorota Gierej-Czerkies, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 54. prof. dr hab. Anna Filipek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
 55. dr Piotr Achinger, Instytut Matematyczny PAN
 56. mgr Izabela Hawro, Polska Akademia Nauk
 57. dr Zbigniew Korwek, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 58. dr Adam Danilczyk, Instytut Historii PAN
 59. mgr Anna Bryksa, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 60. dr Piotr Maj, Uniwersytet Oksfordzki
 61. mgr inż. Marek Gierej, Handerek Technologies Sp.z o.o.
 62. dr Michał Bola, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 63. prof. dr hab. Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski
 64. dr Anna Lenkiewicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 65. Pani Angelina Wanowska
 66. mgr Kacper Kondrakiewicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 67. mgr Kinga Rajchel, SWPS
 68. Jacek Harlejczyk, MA, University of Aberdeen
 69. prof. dr hab. Beata Możejko, Instytut Historii UG
 70. Pani Aleksandra Kochańska
 71. dr hab. prof. UMK emeritus Stefan Grzybowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 72. prof. dr. Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
 73. dr inż. Marta Fiedot-Toboła, Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT
 74. mgr inż. Piotr Kunicki, Politechnika Wrocławska
 75. prof. dr hab. Andrzej Zdziarski, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
 76. prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
 77. prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 78. dr Karol Żojdź, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 79. dr hab. prof. UMK Juliusz Raczkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 80. Sajad Shahbazi, post-doc fellow, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 81. prof. dr hab. Michał Różyczka, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 82. mgr Arkadiusz Siwko
 83. dr Dawid Frąckowiak, Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
 84. mgr Tomasz Walczak, Instytut Historii PAN
 85. mgr farm. Martyna Pękała, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 86. Bartłomiej Kwiatkowski
 87. dr hab. Ewelina Szpak, Instytut Historii PAN
 88. dr Mateusz Janeta, Uniwersytet Wrocławski
 89. mgr Ewa Bączyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 90. dr Anna Barcz, Instytut Badań Literackich PAN
 91. dr hab. prof. IH PAN Adrian Jusupović, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN
 92. mgr Danuta Rudzka Gierej
 93. dr hab. prof. IH PAN Joanna Nalewajko-Kulikov, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 94. dr Kinga Szydłowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 95. dr hab. Konrad Bobiatyński, Wydział Historii UW
 96. Dawid Mik, Fundacja Impuls Rozwoju
 97. dr Anna Horeczy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 98. dr Sylwia Bykowska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 99. dr Alicja Puścian, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 100. dr hab. Grzegorz Marzec, Instytut Badań Literackich PAN
 101. dr Chinchu Jayaprakash, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 102. dr Piotr Chrościcki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 103. dr Mateusz Denys, AstroCeNT, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 104. prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Politechnika Wrocławska
 105. mgr Michał Niziołek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 106. prof. dr Gerald Handler, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 107. mgr Agata Błażewicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 108. mgr Agnieszka Grabowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 109. mgr Maria Kulesza, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 110. mgr Anna Banaszkiewicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 111. inż. Oskar Sadowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
 112. mgr Aleksandra Głowacka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 113. mgr Lilianna Weremiejczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 114. dr hab. prof. IBL PAN Andrzej Karcz, Instytut Badań Literackich PAN
 115. dr Magdalena Kotowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
 116. mgr inż. Krzysztof Grąbczewski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
 117. dr hab. Krzysztof Wrocławskki, emerytowny profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 118. mgr Małgorzata Klimorowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 119. prof. dr hab. Ewa Krzemińska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 120. dr hab. Adam Flakus, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
 121. prof. dr hab. Andrzej Chlebicki, Instytut Botaniki PAN
 122. dr hab. Anna Ronikier prof. IB PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
 123. dr hab. Maria Barbacka, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
 124. dr Wojciech Paul, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
 125. dr hab. prof. IP PAN Andrzej Kaim, Polska Akademia Nauk
 126. lek. wet. Maciej Ligus, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 127. prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski, Wydział MIM UW
 128. dr Krzysztof Fokt, Uniwersytet Jagielloński
 129. prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Uniwersytet Warszawski
 130. dr Łukasz Chimiak
 131. mgr Marcello Giusto, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 132. dr hab. prof. UMK Sławomir Wacewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 133. dr Aleksandra Wieczorek, Instytut Języka Polskiego PAN
 134. dr Daria Ławrynow, Instytut Języka Polskiego PAN
 135. mgr Wojciech Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 136. dr Agnieszka Cierpich-Kozieł, Akademia Ignatianum w Krakowie
 137. prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman, emerytowany pracownik Instytutu Archeologii
 138. dr inż. Rohan Soman, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 139. mgr Martyna Szczepaniak, Uniwersytet Jagielloński
 140. dr hab. inż. Anna Wolska, Instytut Fizyki PAN
 141. dr hab. prof. UMCS Adam Głaz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 142. dr Marta Maleszewska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
 143. dr Marcin Dyderski, Instytut Dendrologii PAN
 144. Han Pro, Uniwersytet Jagielloński
 145. dr Piotr Markuszewski, Instytut Oceanologii PAN
 146. prof. dr hab. Maciej Grochowski, Instytut Języka Polskiego PAN
 147. prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński
 148. dr hab. prof. UJ Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński
 149. mgr Magdalena Mazur-Bucka
 150. prof. dr hab. Adam Przepiórkowski, UW / IPI PAN / University of Oxford
 151. lic. Krzysztof Mysiak, Uniwersytet Warszawski
 152. prof. dr hab. Zofia Berdychowska, Uniwersytet Jagielloński
 153. dr Krystyna Kozioł, Politechnika Gdańska
 154. dr hab. prof. UAM, Dorota Lipowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 155. dr Andrzej Buczyło, Instytut Historii PAN
 156. prof. dr hab. Zbigniew Greń, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
 157. dr Agnieszka Wełpa-Siudek, Instytut Języka Polskiego PAN
 158. dr hab. Tomasz Grzywny, Politechnika Wrocławska
 159. dr hab. prof. PWr Oleksii Kulyk, Politechnika Wrocławska
 160. dr hab. prof. PWr Robert Rałowski, Politechnika Wrocławska
 161. dr hab. prof. PWr  Kamil Kaleta, Politechnika Wrocławska
 162. dr hab. Bartosz Frej, Politechnika Wrocławska
 163. mgr inż. Angelika Andrzejewska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 164. mgr inż. Urszula Strybe, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 165. dr Marta Rachwalak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 166. mgr Mateusz Nowaczyk, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 167. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 168. dr Marta Szabat, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 169. dr Marcin Sajek, Instytut Genetyki Człowieka PAN
 170. mgr Krystyna Kwiatkowska, Instytut Genetyki Człowieka PAN
 171. mgr inż. Klementyna Marciniak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN