Skocz do treści

Dominik Dorosz

Dr hab. Dominik Dorosz, prof. nzw. (ur. 1975 r.) reprezentuje dyscypliny inżynieria materiałowa i technologia chemiczna, specjalność optoelektronika. Zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Od 2012 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału ds. nauki.
Jego zainteresowania badawcze dotyczą inżynierii materiałów optoelektronicznych,
a w szczególności technologii szkieł i światłowodów domieszkowanych lantanowcami do budowy wzmacniaczy, laserów i sensorów światłowodowych.
Przygodę z nauką rozpoczął w Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie realizując pracę magisterską pt.: „Światłowód o rdzeniu ze szkła wieloskładnikowego i płaszczu ze szkła kwarcowego”. Praca została nagrodzona przez Polski Komitet Optoelektroniki SEP w Konkursie im. Profesora Adama Smolińskiego.
Dociekania badawcze kontynuował w Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach studiów doktoranckich, których efektem była obroniona (2003 r.) z wyróżnieniem rozprawa doktorska pt.: „Szkła zawierające tlenki metali ciężkich modyfikowane wybranymi lantanowcami” (grant promotorski). Zajmował się także zagadnieniem stosowania szkieł porowatych w ochronie środowiska w ramach projektów 5PR EU (No GRD3-2001-60008) oraz MNiSW (Nr 4 T08D 031 23).
Dalszą pracę naukową kontynuował w Politechnice Białostockiej (2004 r.), gdzie stworzył nowoczesny warsztat badawczy, organizując m.in. Laboratorium inżynierii materiałów fotonicznych. Wyniki zrealizowanych tu badań, w kierowanych przez niego projektach KBN i NCN (Nr 3 T08D 031 27, Nr N N507 285636), zostały zawarte w monografii habilitacyjnej pt.: „Aktywne światłowody specjalne”. W 2011 r. Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nadała mu stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżyniera materiałowa. W tym samym roku „za osiągnięcia w badaniach nad nowymi technologiami światłowodowymi” otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Ceramicznego.
Główne priorytety jakimi kieruje się w pracy zawodowej to rozwój kadry młodych uczonych oraz stworzenie silnego europejskiego ośrodka badawczego w zakresie technologii szkieł i światłowodów aktywnych. W 2012 r. zorganizował nowoczesne Laboratorium technologii światłowodów pozwalające na badania nad światłowodami w środowisku o klasie czystości 100. Jego osiągnięcia w zakresie dydaktyki i rozwoju kadry młodych uczonych to promotorstwo 2 obronionych prac doktorskich (2011, 2013), 40 prac magisterskich i 15 inżynierskich. Efektem tej pracy jest, kierowany przez niego, zespół badawczy, który tworzą młodzi pracownicy: 3 doktorów nauk technicznych oraz 5 doktorantów.
Dominik Dorosz jest autorem lub współautorem ok. 130 publikacji, z których 33 pozycje znajdują się w czasopismach posiadających Impact Factor. Jest współautorem 1 patentu
i 2 zgłoszeń patentowych. Jego dane naukometryczne (wg. ISI WoS) to: liczba cytowań 165, wskaźnik Hirscha 7. Badania naukowe były realizowane głównie w ramach 21 projektów badawczych uzyskanych w trybie postępowania konkursowego, z których w 6-ciu był ich kierownikiem. Aktualnie kieruje projektem badawczym NCN (2013-2016) pt.: „Nowe szkła antymonowe o mieszanej więźbie nisko- i wysokofononowej jako osnowy do konstrukcji włókien aktywnych”.
W latach 2000-2013 przebywał na krótkich 1-2 tygodniowych wyjazdach naukowych, w trakcie których wygłaszał seminaria naukowe (Bergakademie – Freiberg, University of Joensuu, University of Coimbra, University of Patras, University of Beira Interior). Z ramienia Polish Glass and Ceramic Society jako jeden z trzech przedstawicieli pełni funkcję „Officer of the European Society of Glass Science and Technology”.