Skocz do treści

Janusz Bujnicki

Prof. dr hab. Janusz Marek Bujnicki kieruje Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i zespołem w Pracowni Bioinformatyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wykształcenia jest biologiem, w swojej pracy łączy badania teoretyczne i doświadczalne. Do jego największych osiągnięć naukowych należy opracowanie nowatorskich metod komputerowego modelowania struktury przestrzennej białek, kwasów nukleinowych i ich kompleksów oraz zastosowanie tych metod wraz z technikami doświadczalnymi do zbadania struktury i funkcji wielu białek, a także do zaprojektowania nowych enzymów o unikatowych, nie występujących w przyrodzie cechach (m.in. nukleaz o nowych specyficznościach substratowych). Jest autorem ponad 200 publikacji, które były razem cytowane ponad 3100 razy, jego indeks Hirscha wynosi 30 (bez autocytowań). Zdążył już stworzyć własną szkołe naukową; wypromował 14 doktorów i 37 magistrantów. Jest laureatem m.in. programu EMBO/HMMI YIP i wielu innych nagród i stypendiów, w r. 2010 otrzymał grant ERC dla młodych badaczy.

Obecne zainteresowania prof. Bujnickiego koncentrują się wokół obszaru na styku biologii strukturalnej, biologii systemów i biologii syntetycznej. Jego zespół badawczy zajmuje się opracowaniem nowych algorytmów i ich implementacji w postaci oprogramowania komputerowego, zastosowaniem tych metod do analizy danych biologicznych oraz badaniami doświadczalnymi. Głowne kierunki analiz to zbadanie zależności między sekwencją, strukturą i funkcją RNA, zrozumienie podstawowych procesów biologicznych zachodzących z udziałem białek i RNA oraz użycie zdobytej wiedzy w celu zaprojektowania i stworzenia nowych cząsteczek, które mogą mieć zastosowanie w praktyce – jako związki wiodące dla przyszłych leków lub jako maszyny molekularne, użuteczne w biotechnologii lub nanotechnologii.