Skocz do treści

Marcin Bizukojć

Dr hab. inż. Marcin Bizukojć (ur. 1974) pracuje w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest specjalistą w zakresie inżynierii biochemicznej i bioreaktorowej. Przez dwa lata pracował również w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Od początku swojej działalności naukowej zajmuje się głównie biosyntezą metabolitów pierwotnych i wtórnych przez grzyby nitkowe w hodowlach wgłębnych w bioreaktorach. Pracę doktorską na temat „Modelowanie kinetyki wzrostu Aspergillus niger z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu” obronił w roku 2002, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej uzyskał w roku 2010 na podstawie monografii „Biosynteza związków poliketydowych przez Aspergillus terreus”. W swoich badaniach wykorzystuje nowoczesne techniki analityczne takie, jak cyfrowa analiza obrazu czy chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrią mas. Interesuje go również modelowanie kinetyczne i metaboliczne wzrostu mikroorganizmów.

W roku 2002 odbył krótki staż w Carolo-Wilhelmina Technische Universität zur Braunschweig, zaś w roku 2008 przebywał na 12-miesięcznym stypendium naukowym Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) w ramach programu „Moderne Anwendungen der Biotechnologie“ w Institut für Bioprozess- und Biosystemtechnik (Technische Universität Hamburg-Harburg). W Hamburgu zajmował się modelowaniem metabolicznym w układach składających się z dwóch mikroorganizmów. Obecnie pracuje nad zagadnieniami wymuszania zmian morfologicznych grzybni w wykorzystaniem technik inżynierii morfologii oraz dyfuzją tlenu w peletkach Aspergillus terreus.

Marcin Bizukojć jest autorem lub współautorem 25 publikacji w czasopismach posiadających Impact Factor oraz 23 publikacji w innych czasopismach recenzowanych krajowych i zagranicznych. Jest także współautorem jednej książki oraz dwóch rozdziałów w monografiach. W 2006 roku został laureatem nagrody Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi w dziedzinie nauk technicznych za całokształt osiągnięć badawczych dotyczących kinetyki i modelowania procesów wzrostu i biosyntezy metabolitów.