Skocz do treści

Miłosz Kadziński

Dr hab. inż. Miłosz Kadziński – profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. W swoich badaniach zajmuje się komputerowym wspomaganiem decyzji, ważnym nurtem badań operacyjnych. Opracowana przez niego oryginalna metodyka wspomagania decyzji jest oparta na przetwarzaniu niekompletnych i nieprecyzyjnych danych o preferencjach do postaci wniosków użytecznych przy rozwiązywaniu wielokryteriowych problemów decyzyjnych. Metodyka ta w sposób twórczy łączy sztuczną inteligencję i teorię decyzji z programowaniem matematycznym i symulacjami komputerowymi. Zaproponowane przez niego algorytmy modelowania preferencji umożliwiają uwzględnienie w procesie decyzyjnym różnorodnych form holistycznych przykładów decyzji, a opracowane metody analizy odporności pozwalają na wypracowanie rekomendacji o zróżnicowanym poziomie pewności. Jest także autorem algorytmów łączących różne specjalności naukowe, które wzbogacają tradycyjnie rozumiane wspomaganie decyzji o aspekty typowe dla uczenia maszynowego, ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej, analizy efektywności i granicznej analizy danych oraz decyzji grupowych i negocjacji.
Wyniki swoich badań opublikował w ponad 70 artykułach w wiodących czasopismach z listy Journal Citation Reports w kategorii badań operacyjnych lub informatyki ze sztuczną inteligencją (m.in. Omega, European Journal of Operational Research, Computers & Operations Research, Decision Support Systems, Information Sciences, Machine Learning). Współpracuje z kilkunastoma czołowymi europejskimi ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju metod wspomagania decyzji (m.in. University of Catania, Erasmus University Rotterdam, University of Lisbon, Universitat Pompeu Fabra) oraz ich zastosowań w rzeczywistych problemach decyzyjnych (m.in. ETH Zurich, London School of Economics, University of Southern Denmark, TU Delft, University of Perugia). Podstawowe dziedziny tych zastosowań to transport, logistyka, medycyna, nanotechnologia, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, budownictwo, edukacja i analiza ryzyka.
Kierownik projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (program Sonata) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego (program Iuventus Plus). Wiceprezydent międzynarodowego konsorcjum Decision Deck, skupiającego wiodących naukowców wokół rozwoju otwartego oprogramowania do wspomagania decyzji. Członek komitetu koordynującego działanie Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO nt. wielokryteriowego wspomagania decyzji. Jeden z głównych organizatorów EURO 2016 – największej europejskiej konferencji poświęconej tematyce badań operacyjnych.
Innowacyjność i kompleksowość jego osiągnięć zaowocowały przyznaniem prestiżowych nagród przez międzynarodowe stowarzyszenia naukowe nt. wielokryterialnego wspomagania decyzji (Multiple Criteria Decision Making Doctoral Dissertation Award) oraz badań operacyjnych (EURO Doctoral Dissertation Award – top 3 oraz MCDM Junior Researcher Best Paper Award 2018 i 2019). Wyróżniony jako najlepszy recenzent przez czasopisma European Journal of Operational Research w latach 2012-19, Group Decision and Negotiation w 2017r. oraz Omega w 2017r. Laureat nagród od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START w latach 2013-14), Premiera RP (nagroda naukowa w 2018r.), MNiSW (nagrody naukowe w 2013r. i 2018r. oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców w latach 2013-16) oraz Polskiej Akademii Nauk (nagroda O/PAN w Poznaniu za najlepszą pracę badawczą w dziedzinie nauk technicznych w 2013r. oraz nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w 2016r.).