Paweł Malinowski

AMU PMalinowski2

Dr hab. Paweł Malinowski, jest pracownikiem naukowym Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (https://www.imp.gda.pl/) zatrudnionym na stanowisku Profesora IMP PAN. Prace badawcze prowadzi w Zakładzie Mechaniki Struktur Inteligentnych (https://www.imp.gda.pl/o4/z1/). W swojej pracy zajmuje się m. in. propagacją fal sprężystych, drganiami, impedancją elektromechaniczną, spektroskopią terahercową i termografią. Rozwija techniki identyfikacji uszkodzeń elementów konstrukcji oraz monitorowania stanu technicznego konstrukcji. Był kierownikiem polskich projektów badawczych oraz wykonawcą w wielu projektach krajowych i międzynarodowych (m in. FP6, FP7, H2020). Obecnie kieruje projektem SONTA BIS (2016/22/E/ST8/00068: Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji) oraz uczestniczy w pracach projektu COST (CA18120: CERTBOND – Reliable roadmap for certification of bonded primary structures). Prace badawcze prowadził również za granicą w KAIST (Korea Południowa), Fraunhofer IFAM (Niemcy) i CNRS (Francja). Podczas swojej kariery naukowej otrzymał Stypendium Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2011, 2012), Brązowy Krzyż Zasługi (2016) od Prezydenta RP i nagrody Dyrektora IMP PAN. Paweł Malinowski jest członkiem Rady Naukowej IMP PAN i Komitetu Mechaniki PAN. Pełni funkcję Academic Editor w Journal of Sensors.