Skocz do treści

Szymon Chorąży

Jest profesorem uczelni w Zakładzie Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał on w 2014 roku po ukończeniu studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UJ, realizowanych w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich (MPD), programu finansowanego ze środków UE przez Fundusz na rzecz Nauki Polskiej. Promotorem jego pracy doktorskiej była prof. dr hab. Barbara Sieklucka, zaś praca dotyczyła projektowania, syntezy i badania magnesów molekularnych opartych na jonach oktacyjanometalanowych. W ramach programu MPD, dr hab. Szymon Chorąży odbył 14-miesięczny staż badawczy w Zespole Chemii Fizycznej Ciała Stałego kierowanym przez prof. Shin-ichi Ohkoshiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Tokijskiego (Japonia). Po uzyskaniu stopnia doktora, w latach 2014-2016, dr hab. Szymon Chorąży był asystentem we wspomnianym zespole prof. Ohkoshiego na Uniwersytecie Tokijskim. Od 2016 roku był asystentem badawczym na Wydziale Chemii UJ, prowadząc pracę naukową w Zespole Nieorganicznych Materiałów Molekularnych kierowanym przez prof. dr hab. Barbarę Sieklucką, a od 2021 roku w założonej przez siebie Grupie Wielofunkcyjnych Materiałów Luminescencyjnych, od 2022 roku pracuje na stanowisku profesora uczelni. W 2019 roku uzyskał on habilitację w dyscyplinie nauki chemiczne za osiągnięcie naukowe pt. Kompleksy cyjanowe metali przejściowych w konstrukcji fotoluminescencyjnych magnesów molekularnych i unikalnych układów spin crossover. Dr hab. Szymon Chorąży swoją pracę badawczą realizował w ramach kierowanych przez siebie grantów badawczych, w tym Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz grantów Narodowego Centrum Nauki: Sonata-11, Opus-15, Sonata Bis-9 oraz Opus-21. Od 2022 roku dr hab. Szymon Chorąży rozpocznie realizację grantu badawczego LUMIFIELD finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC Starting Grant). Tematyka badawcza dr hab. Szymona Chorążego obejmuje projektowanie, syntezę i charakterystykę fizykochemiczną wielofunkcyjnych materiałów molekularnych do konstrukcji zaawansowanych urządzeń magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym pamięci magnetycznych i optycznych oraz wysoce czułych sensorów. W szczególności dr hab. Szymon Chorąży, wraz z młodszymi współpracownikami ze swojej grupy badawczej, pracuje na konstrukcją wielofunkcyjnych materiałów luminescencyjnych łączących zjawisko emisji światła z właściwościami magnetycznymi i elektrycznymi, chiralnością oraz wrażliwością na bodźce fizyczne i chemiczne. Dorobek naukowy dr hab. Szymona Chorążego obejmuje 75 publikacji w uznanych czasopismach z listy JCR o średnim współczynniku Impact Factor równym 7.0, łącznie cytowanych ok. 1850 razy. Pełnił on rolę pierwszego autora lub autora do korespondencji w 50 artykułach, wśród których są liczne prace w tak renomowanych czasopismach chemicznych jak Journal of the American Chemical Society czy Angewandte Chemie International Edition. Dr hab. Szymon Chorąży jest laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Stypendium START Funduszu na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych, Nagrody Starting Career Talk Grant dla 10 najbardziej obiecujących młodych naukowców w dziedzinie magnetyzmu molekularnego przyznawanej przez komitet naukowy Europejskiej Konferencji Magnetyzmu Molekularnego oraz Nagrody Naukowej im. Włodzimierz Kołosa w dziedzinie chemii przyznawanej przez Wydział III PAN za osiągnięcie naukowe dla naukowca przed 40 rokiem życia.

Więcej informacji na stronie internetowej grupy badawczej: http://multilumimater.pl/