Skocz do treści

Tomasz Markiewicz

Dr hab. inż. Tomasz Markiewicz (ur. 1976), prof. nzw. PW, pracuje w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Jest specjalistą z zagadnień inżynierii biomedycznej, w szczególności w zakresie przetwarzania sygnałów i obrazów medycznych. Od 2007 roku pracuje równocześnie w Zakładzie Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dr hab. inż. Tomasz Markiewicz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w roku 2001, stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2006 (rozprawa doktorska pt. “Sieci neuronowe SVM w zastosowaniu do klasyfikacji obrazów komórek szpiku kostnego”), zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w roku 2011 (rozprawa habilitacyjna p.t. ,,Wybrane metody i narzędzia wydobywania informacji z obrazów histologicznych w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki patomorfologicznej”). W trakcie dotychczasowej pracy naukowej dr hab. inż. Tomasz Markiewicz uczestniczył w realizacji siedmiu projektów naukowych, w tym grantu KBN nr 4 T10A 001 23 „Nowe generacje sztucznych sieci neuronowych do zadań klasyfikacji i regresji”, rozwijając algorytmy uczące sieci neuronowych, grantu promotorskiego MNiI nr 3 T10A 060 26 „Sieci neuronowe SVM w zastosowaniu do klasyfikacji obrazów komórek szpiku kostnego”, realizowanych na Politechnice Warszawskiej, oraz grantu zamawianego MNiSW POL-POSTDOC II Nr PBZ/MEiN/01/2006/42 dla młodych doktorów, realizowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym. Pod koniec 2006 roku odbył 6-cio tygodniowy staż w Brain Science Institute w Japonii. W latach 2009-2011 należał do Europejskiej grupy badawczej w ramach “COST European Cooperation in Science and Technology”, Information and Communication Technologies (ITC) Action IC0604 ” Telepathology Network in Europe: EURO-TELEPATH” 2007-2011.  Głównym kierunkiem prowadzonych badań jest automatyczna analiza komputerowa obrazów medycznych, w tym obrazów rozmazów szpiku kostnego, obrazów preparatów histologicznych różnych tkanek ludzkich oraz obrazów tomograficznych. Badania dotyczą tkanek zarówno nowotworowych, zmian zapalnych wybranych organów (mikroskopia), jak również obrazowania zmian miażdżycowych tętnic (tomografia komputerowa). Ich celem jest opracowanie i rozwijanie algorytmów służących do wspomagania diagnostyki medycznej. Prace te cieszą się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego zajmującego się zbliżoną tematyką, czego wyrazem są publikacje artykułów w renomowanych czasopismach, takich jak Analytical and Quantitative Cytology and Histology,  IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Folia Histochemica et Cytobiologica oraz Diagnostic Pathology. Dr hab. inż. Tomasz Markiewicz jest recenzentem w czasopismach IEEE Transaction on Neural Networks and Learning Systems, IEEE Transactions on Medical Imaging, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Neuroscomputing, Computer Vision and Image Understanding, Diagnostic Pathology, Clinical Breast Cancer, Folia Histochemica et Cytobiologica, jak również konferencji międzynarodowych (m.in. IJCNN, ISNN). Od 2013 roku pełni funkcje kierownika dwóch projektów badawczych:  “Metody i algorytmy morfometrii ilościowej w komputerowej analizie obrazów mikroskopowych nowotworów i innych zmian chorobowych w patomorfologii ” w ramach konkursu NCN OPUS 4, realizowanego w Politechnice Warszawskiej, oraz “Platforma internetowa komputerowej analizy obrazów mikroskopowych do wspomagania współczesnej diagnostyki patomorfologicznej”, w ramach konkursu NCBiR PBS II, realizowanego w konsorcjum Wojskowy Instytut Medyczny, Politechnika Warszawska i Instytut Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej PAN.