Dorota Czajkowska-Szczykowska

Dr Dorota Czajkowska-Szczykowska – chemik organik w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Tytuł magistra uzyskała w 2004 roku na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, po czym została zatrudniona na etacie asystenta w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych UwB. Rozprawę doktorską p.t. „Zastosowanie metatezy olefin w syntezie związków makrocyklicznych” napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka W. Morzyckiego w 2010 roku.

Obecnie jej zainteresowania badawcze obejmują syntezy makrocyklicznych rotorów molekularnych otrzymywanych z cząsteczek steroidów, mogących odgrywać ważną rolę w nanotechnologii i mieć zastosowanie np. w optyce czy fotonice.

Jest laureatką kilku Nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za działalność naukową oraz nagród przyznawanych przez studentów za działalność dydaktyczną. Współautorka artykułów naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Realizowała bądź kierowała kilkoma projektami badawczymi finansowanymi przez swoją macierzystą Uczelnię, MNiSW oraz NCN, uzyskując m.in. pozytywną decyzję finansowania grantu SONATA 1 i BMN-174 (UwB). Sekretarz Sekcji Chemii Organicznej PTChem oraz Koordynator Instytutu Chemii d.s. promocji Uniwersytetu w Białymstoku (nadzór merytoryczny nad doktorantami). Członkini Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych działającej przy tym Oddziale.

Mama Hani i Adasia.