Skocz do treści

Karol Palka

Dr hab. Karol Andrzej Palka, profesor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN w kadencji XI.2019 – XII.2021. Na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień magistra (2004) i doktora nauk matematycznych (2009) a na Wydziale Fizyki UW stopień magistra fizyki (2010). Pracował na stażu na McGill University, Université du Québec à Montréal oraz na Concordia University w Kanadzie.

Specjalizuje się w geometrii algebraicznej. Jego badania koncentrują się na teorii otwartych rozmaitości zespolonych, ich osobliwościach, brzegach w nieskończoności, zanurzeniach i symetriach. Metody stworzone przez dra Palkę i jego współpracowników doprowadziły do znalezienia kontrprzykładów na uogólnioną Hipotezę Jakobianową oraz do rozwiązania ważnych hipotez dotyczących geometrii płaszczyzny zespolonej (hipoteza Coolidge’a-Nagaty ~1960, hipoteza Zaidenberga 1994). Interesuje się związkami algebry i geometrii oraz geometrycznymi ideami kwantowych teorii pola. 

Dr hab. Palka jest beneficjentem programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Homing Plus), Narodowego Centrum Nauki (Sonata, Sonata Bis) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych naukowców, Iuventus Plus). Od 2016 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN, Komitetu Matematyki PAN oraz Komitetu Fizyki PAN.

W 2017 roku dr Palka został uhonorowany przez Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN Nagrodą Naukową im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki „Za uogólnienie teorii modeli niemal minimalnych i jego zastosowanie do dowodu hipotezy Coolidge’a-Nagaty”. Wypromował jednego doktora i trzech magistrów.

Więcej informacji: https://www.impan.pl/~palka/.