Skocz do treści

Małgorzata Nowacka

foto MNowacka

Dr hab. inż. Małgorzata Nowacka jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tytuł magistra uzyskała w 2005 roku na Wydziale Technologii Żywności SGGW. W 2009 roku obroniła pracę doktorską pt. „Studia nad wykorzystaniem promieniowania podczerwonego i mikrofalowego do suszenia jabłek”, realizowaną w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wdział Nauk o Żywności SGGW, pod kierunkiem Prof. dr hab. Doroty Witrowej-Rajchert. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, nadany przez Radę Wydziału Nauk o Żywności SGGW na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Zastosowanie sonikacji jako zabiegu wstępnego w celu modyfikacji przebiegu wybranych procesów wymiany masy”.

Dr hab. inż. Małgorzata Nowacka jest specjalistką w zakresie suszenia żywności, zastosowania nietermicznych metod obróbki żywności, przechowalnictwa i bezpieczeństwa żywności oraz opakowalnictwa. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się głównie na zagadnieniach inżynieryjnych w technologii żywności, a szczególnie właściwości fizycznych surowców i produktów głównie roślinnych. W ostatnich latach (wraz z zespołem) prowadzi badania nad zastosowaniem niekonwencjonalnych, innowacyjnych technik (pulsacyjne pole elektryczne, ultradźwięki) jako zabiegów wstępnych oraz wspomagających procesy wymiany ciepła i masy. Dodatkowo, w kręgu Jej zainteresowań badawczych znajdują się opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością, projektowanie nowych produktów i ich bezpieczeństwo.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie w czasopismach JCR. Kierowała bądź realizowała kilka projektów badawczych finansowanych przez swoją macierzystą Uczelnię, MNiSW (Iuventus Plus), NCBR (m.in. Lider, Biostrateg), ERA-NET SUSFOOD oraz Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Małgorzata Nowacka jest laureatką kilku Nagród Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za działalność naukową oraz uzyskała stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odbyła szereg staży, szkoleń oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne na zagranicznych uczelniach, m.in. w Uniwersytecie Bolońskim w Cesenie we Włoszech, Uniwersytecie Padewskim we Włoszech, Uniwersytecie w Insubrii we Włoszech, Uniwersytecie Nauk Rolniczych i Medycyny Weterynaryjnej w Rumunii, Uniwersytecie J.J. Strossmayer w Osijku w Chorwacji, Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Nauk Żywnościowych w Nantes we Francji. Jest finalistką drugiej edycji programu rządowego „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”, w wyniku którego odbywała 2-miesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda. Jednocześnie, w ramach powyższego programu, uzyskała możliwość odbywania 2-tygodniowego stażu naukowego w NASA Synthetic Biology (Mountain View, California, USA).

Dr hab. inż. Małgorzata Nowacka pracuje jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Startup Academy. Od 2019 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN.

Więcej informacji: www.malgorzata-nowacka.waw.pl