Skocz do treści

Marek Skrzypski

Dr hab. inż. Marek Skrzypski jest adiunktem w Katedrze Fizjologii i Biochemii Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tytuł magistra uzyskał w 2006 roku na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Doktorat obronił w 2013 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Naukową Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. W ramach prowadzonych badań odbył dwa staże naukowe (2008-2011, 2012-2014) na Uniwersytecie Medycznym Charité w Berlinie. Prowadzone przez niego badania dotyczą przede wszystkim hormonalnej regulacji białej i brunatnej adipogenezy oraz metabolizmu i funkcji endokrynnych tkanki tłuszczowej. Ponadto jego zainteresowania naukowe obejmują biologię komórek alfa i beta wysp trzustki. Jest laureatem programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (dwa stypendia Start), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Iuventus Plus, stypendium dla wybitnych młodych naukowców), Narodowego Centrum Nauki (Preludium, Sonata) oraz kilku nagród JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznanych za prowadzoną działalność naukową. Wyniki swoich badań opublikował w takich czasopismach jak Diabetologia, Biochimica et Biophysica Acta czy Journal of Endocrinology.