Monika Kaczmarek

Monika Kaczmarek (ur. 1977) jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2011 roku prowadzi w Instytucie Laboratorium Biologii Molekularnej. Dr Kaczmarek ma wszechstronne zainteresowania badawcze. W pracy doktorskiej badała skuteczność ukierunkowanej terapii antynowotworowej z zastosowaniem koniugatu Hecate-CGβ na modelu szczura z indukowanym DES/DMBA nowotworem gruczołu mlekowego. Obecnie dr Kaczmarek skupia swoją uwagę na poznaniu molekularnych aspektów endokrynologii rozrodu zwierząt. Bada udział czynników pochodzenia matczynego, ojcowskiego oraz zarodkowego w interakcji zarodek –matka podczas wczesnej ciąży. Kontynuuje również badania rozpoczęte podczas stypendium Fulbrighta w laboratorium Prof. Lesliego P. Kozaka, które pozwolą wyjaśnić na modelu myszy epigenetyczny mechanizm powstawania zaburzeń procesów rozrodczych oraz funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-gonady u potomstwa na skutek nieprawidłowości w diecie stosowanej przez matkę karmiącą. Monika Kaczmarek jest autorką/współautorką ponad 45 prac oryginalnych i przeglądowych, które ukazały się w renomowanych czasopismach naukowych i książkach specjalistycznych tj. Biol Reprod, Mol Cell Endocrinol, Exp Biol Med, Control of Pig Reproduction. Angażuje się również w prowadzenie zajęć i opiekę nad studentami na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Promuje młodych pracowników nauki i studentów, z których większość z sukcesami kontynuuje pracę naukową w kraju i za granicą. Zdobyte stypendia naukowo-badawcze m.in. z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Fundacji Hertie i Aleksandra von Humboldta i Komisji Fulbrighta, umożliwiły jej prowadzenie badań w wielu ośrodkach zagranicznych tj. Veterinary Faculty, University of Complutense, Madrid, Spain; Institute of Physiology, Technical University Munich, Germany; Epigenetics and Obesity Molecular Genetics and Thermogenesis, Pennington Biomedical Research Center, LSU, Baton Rouge, LA, USA. Wielokrotnie nagradzana m.in. przez MNiSW (stypendium dla wybitnych młodych naukowców, 2010), Fundację Pro Scientia et Vita (2007), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START, 2005, 2006).

Więcej informacji na http://www.laboratorium.pan.olsztyn.pl/