Skocz do treści

Monika Kędra

Dr hab. Monika Kędra – oceanografka, ekolożka morza, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Biologii, Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w 2003 r., a doktorat i habilitację w 2008 i 2016 w Instytucie Oceanologii PAN. W latach 2011-2013 odbyła dwuletni staż podoktorski w Chesapeake Biological Laboratory University of Maryland Centre for Environmental Sciences w USA. Za swoje osiągnięcia została wyróżniona stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

Jej zainteresowania badawcze obejmują funkcjonowanie morskich zespołów bentosowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmiany klimatu i sezonowości na bioróżnorodność i dynamikę populacji bentosowych, sieci troficzne oraz obieg węgla. Swoje badania prowadzi głównie w Oceanie Arktycznym, zarówno w morzach szelfowych jak i w głębokich basenach oraz Morzu Bałtyckim.

Jest autorką lub współautorką około 50 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach z listy JCR. Wielokrotnie uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych; obecnie kieruje projektem finansowanym przez NCN (Sonata Bis). Brała udział w wielu międzynarodowych wyprawach badawczych, m.in. w rejsach na Morzach Barentsa, Grenlandzkim, Beringa, Czukockim, w fiordach Spitsbergenu i Basenie Nansena. Jest bardzo aktywna na polu międzynarodowym: współtworzyła, a następnie była jedną z przewodniczących pan-arktycznej sieci naukowej Arctic in Rapid Transition (ART), która zrzesza młodych naukowców zajmujących się badaniami Arktyki. Obecnie jest polską delegatką do Morskiej Grupy Roboczej przy International Arctic Science Committee (IASC) oraz Bentosowej Grupy Roboczej Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) przy Radzie Arktycznej. Jest członkinią Komitetu Badań Morza PAN i Komitetu Badań Polarnych PAN, a od 2016 r. członkinią Akademii Młodych Uczonych.

Więcej informacji: http://www.iopan.pl/ekologia/monika.html