List otwarty w sprawie pilnego wprowadzenia z zapisów ustawowych dotyczących pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk

Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN, Akademia Młodych Uczonych wraz z większością dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk wystosowały list otwarty do władz RP w sprawie pilnego wprowadzenia zapisów ustawowych dotyczących pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy apelują o zmiany ustawowe skutkujące wprowadzeniem minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych takich jakich dla pracowników państwowych uczelni wyższych oraz zapewnienie dodatkowych środków na ten cel. Postulują także zmiany zmierzające do ułatwienia w  dokumentowaniu swojej pracy naukowej jako pracy twórczej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu


Raport Akademii Młodych Uczonych PAN z konsultacji w sprawie problemów jednostek PAN oraz rekomendacje na podstawie ankiety i debaty "Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”

 

System nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce znajduje się obecnie na etapie intensywnych zmian . Podlegać im będzie również Polska Akademia Nauk (PAN) , w ramach której działają zespoły przygotowujące projekty reform akademii, w tym jej instytutów. Akademia Młodych Uczonych PAN (AMU PAN) wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia wśród pracowników instytutów PAN konsultacji, której wyniki mogą pomóc w analizie istniejących problemów i w wypracowaniu najlepszych metod ich rozwiązania. Celem podjętych przez AMU PAN działań było przygotowanie rekomendacji opartych na zdiagnozowanych w socjologicznym badaniu opiniach o problemach i wyzwaniach, z jakimi spotykają się i przed którymi stoją jednostki PAN i ich pracownicy naukowi.

Informacja o debacie „Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”

Wyniki badania opinii pracowników naukowych instytutów PAN na temat problemów instytutów i reformy PAN, przeprowadzonego przez Akademię Młodych Uczonych PAN (luty/marzec 2018).

- Prezentacja z wynikami (ok. 800 kompletnych odpowiedzi, poziom udziału: 21% wszystkich pracowników naukowych PAN)

- Rekomendacje AMU PAN dotyczące problemów instytutów i reformy PAN

Informacja:

dwoje członków AMU PAN, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska i dr hab. Karol Palka, zostało powołanych przez Prezesa PAN do zespołu ds. reformy PAN.